Offentlige anskaffelser og offentlige markeder

Virke er en pådriver for et godt og enkelt regelverk for offentlige anskaffelser og offentlige markeder.

Kort fortalt

 • Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 520 milliarder kroner årlig, ifølge Regjeringens nettsider.
 • Regjeringen må derfor sørge for konkurranse på like vilkår i markeder der det offentlige konkurrerer med privat sektor.

Virke mener: 

 • For å skape like konkurransevilkår bør regjeringen sette et mål om at andelen private og ideelle aktører som leverer offentlig finansiert tjenesteproduksjon øker med minst 10 % i løpet av perioden 2017-2025. Grunnlaget må legges i inneværende Stortingsperiode.
 • Det bør igangsettes årlig rapportering på indikatorer for konkurranseutsetting på kommunalt, regionalt og statlig nivå.
 • Virke mener det er behov for sterkere innkjøpskompetanse og mer veiledning og vi vil følge praksis tett fremover. Vi vil handle dersom vi ser at små – og mellomstorebedrifter ikke ivaretas tilstrekkelig, eller ser andre uheldige utslag av regelverket.
 • Det trengs økt innkjøpskompetanse i statlige og kommunale etater om hvordan stille miljøkrav.
 • Det må lønne seg å drive bærekraftig. Leverandører av bærekraftige løsninger bør derfor premieres for dette.
 • Det må gjøres så enkelt som mulig både for innkjøper og leverandør å dokumentere miljøprestasjon.
 • Det bør legges til rette for å knytte næringsliv tettere på sosial innovasjon, fordi sosiale entreprenører bør kunne gjøre seg uavhengige av offentlig støtte og tilskudd. 
 • Det offentlige bør ta større del av risikoen ved innovative anskaffelser, men potensialet for å skape nye næringsmuligheter i Norge, for eksempel på elferger, kan være stort.
 • Myndighetene må gå foran som innkjøper og bestiller av bærekraftige løsninger.
 • Det bør stimuleres til økt dialog mellom innkjøpere og leverandører.
 • Det offentlige må enten pålegges skatteplikt og plikt til å føre separate regnskaper når de utøver næringsvirksomhet, eller så må næringsvirksomheten skilles ut i egne selskaper.

Kontaktperson