Om tariffoppgjøret 2017 på HUK-området

Virke og arbeidstakerorganisasjonene har avtalt at tariffoppgjøret 2017 på HUK-området skal gjennomføres tirsdag 13. juni 2017.

Tariffoppgjøret 2017 er et mellomoppgjør hvor det bare forhandles om eventuelle nye lønnstillegg.

Landsoverenskomstene på HUK-området, som ble revidert med virkning fra 1. mai 2016 og har varighet til 30. april 2018, har alle samme ordlyd om regulering for 2. avtaleår. Partene er enige om at forhandlingene føres på grunnlag av den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår, samt pris- og lønnsutviklingen 1. avtaleår.

I Landsoverenskomstene for helse og sosiale tjenester, barnehager, utdanning og virksomheter § 27 ble det under forhandlingene i 2016 avtalt sentrale tillegg og nye satser på tabellen for garantilønn og ansiennitetstillegg, alle med virkning fra 1. august 2017. Disse tilleggene skal ikke effektueres før mellomoppgjøret 2017 er gjennomført og vedtatt.

Virke vil sende ut Tariffnytt etter mellomoppgjøret 2017 med nærmere informasjon både om disse tilleggene og de øvrige resultatene fra årets forhandlinger.

Virke vil også avholde en tariffkonferanse for HUK-området onsdag 21. juni 2017 hvor resultatet fra forhandlingene blir gjennomgått.

Invitasjon med program og påmelding sendes ut senere, men reserver gjerne datoen allerede nå.

I forkant av mellomoppgjøret for Virkes tariffavtaler innenfor områdene handel, service og tjenesteytende næringer avholdt Virke en tariffkonferanse hvor det ble utarbeidet en presentasjon om blant annet de overordnede forutsetningene for årets oppgjør, hvilke utfordringer vi står ovenfor og den økonomiske situasjonen.

Presentasjonen kan lastes ned her.

Virke gjennomførte i mars mellomoppgjøret med LO og YS for overenskomstene innenfor områdene handel, service og tjenesteytende næringer. Resultatet i dette oppgjøret er innenfor den økonomiske rammen på 2,4 % årslønnsvekst som ble lagt gjennom forhandlingene i frontfaget mellom LO og NHO. I offentlig sektor har
forhandlingene innenfor Staten og KS-området frist 30. april og de sentrale forhandlingene innenfor Helseforetakene har avtalt oppstart i begynnelsen av mai.

Ved spørsmål kontakt Virke på telefon 22 54 17 00 (tast 1 for rådgivning og velg deretter 1 for arbeidsrett) eller send en epost til arbeidsrett@virke.no.