Tariffoppgjøret 2018

Godkjenning av forhandlingsresultatet på HUK-området 2018 landsoverenskomst for spesialhelsetjenesten

Det vises til tidligere informasjon om forhandlingsresultatet mellom partene under årets tariffoppgjør. I pressemelding etter forhandlingene 6.sept. 2018 gjorde vi oppmerksom på at ingen av tilleggene eller endringene skulle effektueres før oppgjøret var vedtatt.

Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av både Virke og arbeidstakerorganisasjonene og kan iverksettes for medlemmer bundet av Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten.

ØKONOMI 2018

Tilleggene i årets oppgjør er forskjellige avhengig av hvilken arbeidstakerorganisasjon den ansatte er medlem av. Det er også avtalt ulike virkningstidspunkter for de ulike arbeidstakerorganisasjonene. Det betyr at virksomheten må innhente informasjon fra de tillitsvalgte om hvilke forbund de ansatte er medlemmer av, før årets tariffoppgjør iverksettes.

Det kan innhentes informasjon om fagforeningstilhørighet så langt det er nødvendig for å gjennomføre årets tariffoppgjør. Adgangen til å behandle opplysning om fagforeningstilhørighet følger i dette tilfellet av personopplysningsloven § 6, fordi behandlingen er nødvendig for å oppfylle arbeidsgivers plikt til å betale tariffmessig lønn.

Dersom virksomheten ikke får informasjon om fagforeningstilhørighet, gis det tillegg i tråd med det som er avtalt med forbundet som den ansatte etter yrke eller stilling synes nærmest å tilhøre.

Minstelønnstabellen fra tariffoppgjøret 2018, kan lastes ned her

Lønnstilleggene i denne overenskomsten gis på følgende måte:

1) Det generelle tillegget (avtalt i % eller kroner) skal gis den enkelte for den gruppen de tilhører, tillegget gis uavkortet om en tidligere har vært lønnet på minstelønnsnivå eller høyere.

2) Hvis det enkelte ansatte etter å ha mottatt det generelle tillegget likevel ikke er på nytt minstelønnsnivå så skal vedkommende gis lønn tilsvarende nytt minstelønnsnivå.

For medlemmer i LO- og YS-forbund gjelder følgende:

Et generelt tillegg til alle medlemmer i stillingsgruppe A, B1 og B2 på kr 16 000.

Arbeidstakere i stillingsgruppe C og D gis et generelt tillegg på 3,5 %. Arbeidstakere i stillingsgruppe D med mer enn 16 års ansiennitet gis et ytterligere generelt tillegg på 1 % (samlet 4,5 %).

Ledere med budsjett-, personal- og driftsansvar gis et generelt tillegg på 5 %. Dette gjelder ledere omfattet av kap.
2.1.3 og 2.1.4

Arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppe A – D gis et generelt tillegg på 3,5 %.

De generelle tilleggene inkluderes i minstelønnsendringene. Tilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

Tilleggene gis med virkning fra 1. juli 2018. Ny minstelønnstabell gjelder pr 1. juli 2018

Lønn til ledere

Ledere med budsjett-, personal- og driftsansvar for ansatte som får sine lønnsvilkår regulert etter denne overenskomstens bestemmelser, skal avlønnes over det høyeste minstelønnsnivået for dem de er satt til å lede, dette gjelder for ledere omfattet av kap. 2.1.3 og 2.1.4

Lokale forhandlinger

Det gjennomføres ikke lokale forhandlinger i virksomhetene i 2018.

For medlemmer i Unio-forbund gjelder følgende:

Til medlemmer i Norsk Sykepleieforbund

Generelt tillegg
Det gis et generelt tillegg på 3,5 %. Det generelle tillegget er inkludert i ny minstelønn (lønnskategori C og D).

Spesialsykepleier/jordmor med ansiennitet på 16 år eller mer gis ytterligere et generelt tillegg på 1,0 % (samlet 4,5 %)

Lederstillinger gis ytterligere et generelt tillegg på 1,5 % (samlet 5,0 %). Dette gjelder ledere omfattet i kap. 2.1.3 eller 2.1.4.

Tilleggene gis med virkning fra 1. juli 2018. Ny minstelønnstabell gjelder pr 1. juli 2018

Partene er enige om at minstelønn for sykepleiere med 10 års ansiennitet skal heves til kr 500 000 senest fra 1. juli 2019

Til medlemmer i Norsk Fysioterapeutforbund

Generelt tillegg
Det gis et generelt tillegg på 2,8 %. Det generelle tillegget er inkludert i ny minstelønn (lønnskategori C og D).

Lederstillinger gis et generelt tillegg på 5,0 %, dette gjelder ledere omfattet i kap. 2.1.3 eller 2.1.4.

Tilleggene gis med virkning fra 1. august 2018. Ny minstelønnstabell gjelder pr 1. august 2018.

Til medlemmer i Norsk Ergoterapeutforbund

Generelt tillegg
Det gis et generelt tillegg på 2 %. Det generelle er inkludert i ny minstelønn (lønnskategori C og D).

Lederstillinger gis et generelt tillegg på 5,0 % dette gjelder ledere omfattet i kap. 2.1.3 eller 2.1.4.

Tilleggene gis med virkning fra 1. august 2018. Ny minstelønnstabell gjelder pr 1. august 2018

Til medlemmer i Utdanningsforbundet

Generelt tillegg
Det gis et generelt tillegg på 3,1 %. Det generelle tillegget er inkludert i ny minstelønn (lønnskategori C og D).

Pedagog med spesialkompetanse med ansiennitet på 16 år eller mer gis ytterligere ett tillegg på 1,0 % (samlet 4,1 %)

Lederstillinger gis ytterligere et generelt tillegg på 1,9 % (samlet 5,0 %) dette gjelder ledere omfattet i kap. 2.1.3 eller 2.1.4.

Tilleggene gis med virkning fra 1. juli 2018. Ny minstelønnstabell gjelder pr 1. juli 2018

Lokale forhandlinger

For de som får generelt tillegg gjennomføres det ikke lokale forhandlinger som en del av tariffoppgjøret 2018.

Medlemmer i øvrige forbund i UNIO som er omfattet av sentralt stillingssystem (kap 2.1.3 og 2.1.4) skal sikres tillegg gjennom lokale forhandlinger. En heving i minstelønn er inkludert i tillegget. Virkningstidspunkt avklares mellom de lokale parter. Dette kan være følgende forbund: Akademikerforbundet, Forskerforbundet, Den norske kirke presteforening, den norske diakonforbund, det norske maskinistforbund

Øvrige endringer i overenskomsten

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

7.1 Erstatning av ferie

Punktet slettes

9 Førstegangstjeneste/repetisjonsøvelser

Sivil tjenesteplikt slettes.

Siste setning slettes grunnet allmenn verneplikt

Øvrige forhold hentet fra Protokollen

Lokale forhandlinger/arbeidstakere i adopsjons-, foreldre- og andre lønnede permisjoner

Partene er enige om at arbeidstakere i adopsjons-, foreldre- og andre lønnede permisjoner skal omfattes av lokale forhandlinger.

Pasientrettede tiltak

Partene ser viktigheten av at partene fokuserer på hva virksomhetenes fremtidige behov representerer av kompetansebehov for de ulike ansattegrupper. I denne forbindelse er partene enige om å sette fokus på hvordan hjelpepleiers/helsefagarbeiders kvalifikasjoner kan videreutvikles og styrkes for å sikre kvalitet og god pleie av pasienter. Dette sees i forhold til endringer og videreutvikling mht. pasientbehandling, helsepolitiske mål, teknologiutvikling og samarbeid mellom profesjonsgrupper i oppgaveløsningen.

Årlig lønnsregulering av stillinger som får sin lønn forhandlet lokalt

Forhandlinger gjennomføres innen 31. oktober 2018. Virkningsdato for lønnsendringer er 1. mai 2018, med mindre partene lokalt kommer til enighet om annen dato.

Videreutdanning av sykepleiere

Når arbeidsgiver har vurdert behovet for videreutdanning (Hovedavtalen Del B pkt. 1) og inngått avtale med sykepleier/spesialsykepleier/jordmor om permisjon til slik utdanning, skal sykepleieren sikres 80 % av minstelønn som sykepleier ut fra godskrevet ansiennitet (Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten, kap. 1, § 12).

Det skal inngås avtale med arbeidsgiver og arbeidstaker hvor også øvrige vilkår; herunder bindingstid, arbeid i virksomheten under utdanning, konsekvenser av avbrudd i utdanningen skal reguleres. Bindingstid skal som hovedregel avvikles i 100 % stilling i virksomheten

Arbeidstakere som har fratrådt før vedtakelsen og omregning av tillegg/overtidstillegg

Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdagen med mindre fratreden skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdato.