• Lønn

  Minstelønnssatser

  Det gis et tillegg på trinn 6 med kroner 5,74 per time - kroner 933 per måned - med virkning fra 1. februar 2020.

  Minstelønnstabell Månedslønn Timelønn 
  Unge arbeidstakere under 16 år 18 916 116,41
  Unge arbeidstakere under 18 år 19 403 119,40
  Lønnstrinn 1 25 924 159,53
  Lønnstrinn 2 26 062 160,38
  Lønnstrinn 3 26 400 162,46
  Lønnstrinn 4 27 146 167,05
  Lønnstrinn 5 28 405 174,80
  Lønnstrinn 6  34 371 211,51

  Nye lønnssatser 2019 med kun garantitillegg Landsoverenskomsten (6).pdf

  Lønnssatser 2018 Landsoverenskomsten med bransjeavtaler, funksjonæravtalene og kontoroverenskomstene (HK, Parat, Negotia, Finansforbundet og YTF) (9).pdf

 • Arbeidstid

  Den ordinære effektive arbeidstid skal ikke overstige 37 1/2 timer pr. uke. Den daglige

  effektive arbeidstid skal avvikles sammenhengende med mindre annet er avtalt

  mellom bedriften, de tillitsvalgte og den enkelte arbeidstaker. Arbeidstiden skal ikke

  overstige 9 timer den enkelte dag. Se for øvrig punkt 2.2.3 om fleksitid.

  Arbeidstiden legges mellom kl. 0700 og kl. 1700 mandag – fredag.

   

  Annen arbeidstidsordning kan bare innføres eller endres etter enighet mellom

  bedriften og de tillitsvalgte. Det forutsettes også enighet om vilkårene. Den gjennomsnittlige arbeidstiden for perioden en slik avtale gjelder for, må ikke være lengre enn

  det som følger denne overenskomst pkt. 2.1. Det skal settes opp protokoll fra

  forhandlingene.

   

  I tillegg til reglene i arbeidsmiljøloven gjelder følgende:

   

  Fastsettelse av arbeidstidsrammen for bedriften og inndelingen av den daglige

  arbeidstid med faste spisepauser av minst 1/2 times varighet, fastsettes etter

  forhandlinger og særskilt avtale mellom bedriften og personalet ved dets tillitsvalgte.

  Spisepausen skal så langt det er praktisk mulig legges til midt i arbeidstiden.

  Det er adgang til skriftlig å avtale kortere spisepause enn ½ time hvor den effektive

  arbeidstiden er mindre enn 8 timer. Spisepausen kan helt bortfalle på dager hvor

  arbeidstiden er 5 ½ time eller kortere. Det skal settes opp protokoll fra disse forhandlinger.

  Som alminnelig retningslinje for fastsettelse av arbeidstiden gjelder at inndelingen

  mest mulig skal tilgodese hensynet til rasjonell og lønnsom drift.

   

  Når det ansettes deltidsfunksjonærer, skal det avtales skriftlig hvilken fast arbeidstid

  og månedslønn vedkommende skal ha. Den avtalte faste arbeidstid kan bare endres

  etter drøftelse med deltidsfunksjonæren etter en varselfrist på fire uker, med mindre

  det avtales en kortere frist. Endringen må ikke være urimelig for den deltidsansatte.

  Funksjonæren skal gis anledning til å konferere med den tillitsvalgte på forhånd.

   

  Partene ved den enkelte bedrift kan treffe skriftlig avtale om fleksibel arbeidstid

  (fleksitid).

   

  I de tilfeller den ansatte tar utdanning som:

  1. a) gir lønnsansiennitet etter § 12.2. og
  2. b) har tilknytning til vedkommendes arbeid, og
  3. c) begynner kl. 16.00 eller senere,

  skal gis fri slik at det mellom arbeidets slutt og skoletidens begynnelse blir minst to

  timer.

   

  Eksamensdager i forbindelse med ovennevnte utdannelse skal gis fri uten lønnstrekk.

  Det gis permisjon med lønn for èn lesedag i forbindelse med eksamen knyttet til

  ovennevnte utdannelse. Lesedagen gis i umiddelbar tilknytning til eksamen.

  På jul- og nyttårsaften slutter ordinær arbeidstid kl. 1300.

  Når arbeidet slutter på ovennevnte tidspunkt, regnes dette som hel dag og betales

  med ordinær lønn.

   

  Når arbeidet slutter tidligere, kan tiden frem til ovennevnte tidspunkt kreves

  opparbeidet.

   

  Ved enighet mellom bedriften og de tillitsvalgte kan det avtales telefonvakttjeneste.

  Kompensasjon fastsettes etter forhandlinger og særskilt avtale mellom lokale parter.

   

  KURS OG KONFERANSER

   

  For kurs og konferanser som pålegges av arbeidsgiver og som avholdes utenom

  ordinær arbeidstid, godtgjøres effektiv kurs-/konferansetid med ordinær timelønn. Det

  er adgang til å avtale andre ordninger, for eksempel avspasering.

   

  Dersom arbeidsgiver pålegger, eller ber om, at den ansatte deltar på kurs og

  konferanser utenom ordinær arbeidstid, godtgjøres effektiv kurs- og konferansetid

  med ordinær timelønn. Det er adgang til å avtale andre ordninger, for eksempel

  avspasering.

Siste nytt for denne avtalen

 • : Ingen streik – Virke og HK enige etter mekling

  Åtte timer på overtid kom Virke og Handel og Kontor til enighet om ny Landsoverenskomst lørdag morgen. I den krevende situasjonen mange norske virksomheter befinner seg i nå var det viktig å unngå streik, men Virke har strukket seg langt for å få til en løsning.

  Revisjonen gjelder Landsoverenskomsten med tilhørende bilag og avtaler. Løsningen inneholder blant annet følgende punkter:   

  • Det er enighet om samme prinsipp for likebehandling ved forskuttering av sykepenger som i frontfaget. 
  • Tariffavtalen blir grønnere ved at bærekraft får et større fokus. 
  • Kompetanseløp hvor det søkes støtte fra regjeringen om finansiering av bransjens kompetansesenter. 
  • Tidspunkt og satser for ulempekompensasjon er noe justert

  Resultatet skal nå på uravstemning blant medlemmene i Handel og Kontor. Svarfristene er 5. oktober kl. 14:00.

  Last ned protokoll her. 

 • : Plassfratredelse - disse kan bli tatt ut i streik

  Handel og Kontor og Parat har sendt Virke plassfratredelse i forbindelse med bruddet i disse forhandlingene. Plassfratredelse er lister over hvilke virksomheter som eventuelt tas ut i streik, dersom meklingen ikke fører til en enighet. 

  Dette gjelder for Landsoverenskomsten HK, Kontoroverenskomsten HK og Lederoverenskomsten HK, og Funksjonæravtalen Parat.

  Virksomheter som følger bransjeavtalene tilknyttet Landsoverenskomsten kan også bli tatt ut i streik. Dette gjelder Bok- og Papiravtalen HK, Forlagsavtalen HK, Avtale for reiselivsbransjen HK, og Bransjeavtale for advokatvirksomheter HK.

  Oversikt over bedrifter som er omfattet:

  Alle bedrifter som er omfattet vil få en egen e-post med navneliste over arbeidstakere som skal streike fra og med lørdag.

  Plassfratredelsen kan bli utvidet på et senere tidspunkt. Det vil da bli sendt ut nye navnelister.
   
  Plassfratredelsen gjelder for medarbeidere som er organisert og omfattet av avtalene nevnt over. Andre arbeidstakere skal fortsette sitt arbeid som vanlig, forutsatt at de kan sysselsettes på en rasjonell måte. Lærlinger er ikke omfattet. 
   
  Bedrifter som ikke har varslet om mulig permittering grunnet streik, bør vurdere dette nå. 

  Om det skulle oppstå behov for dispensasjon fra streiken, er det egne regler for hvorledes dette skal gjøres.

  Meklingsfristen utløper kl. 24.00 fredag 11. september, men meklingen kan fortsette på overtid dersom partene blir enige om dette. Blir det ikke enighet, ender oppgjøret i streik. 

 • : Enighet om revisjon i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020

  27. august 2020 ble det enighet om revisjon av Bransjeavtale for advokatvirksomhet i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020. Partene ble enige om å forlenge avtalen for to nye år uten endringer.

  Enigheten er imidlertid knyttet til det endelige resultatet av forhandlingene om Landsoverenskomsten mellom Virke og Handel og Kontor. Endringer i overenskomstene blir dermed ikke klart før Virke og HK har kommet til enighet om endringer i Landsoverenskomsten.

  Last ned protokoll her

Siste oppdateringer innen tariff og lønn