• Lønn

  Nye normallønnssatser 2020

  37,5 t. uke

  35,5 t. uke

  Grunnlønn

         144,00

         152,11

  1 års relevant praksis i samme bedrift

         146,37

         154,61

  2 års relevant praksis i samme bedrift

         151,58

         160,11

  4 års relevant praksis i samme bedrift

         157,82

         166,71

 • Arbeidstid

  For heltidsansatte gjelder følgende:

  Den ordinære arbeidstid skal i gjennomsnitt ikke overstige 37,5 timer pr. uke.

  A. Arbeidstakere som omfattes av 37,5 timer pr. uke er:

  • Dagtidsarbeidere.
  • Turnusarbeide og andre arbeidstidsordninger som ikke går under Pkt. B.

  B. Arbeidstakere som omfattes av 35,5, timer pr. uke er:

  • Arbeid som drives "hovedsakelig" om natten.
  • 2-skiftsarbeid og "sammenlignbart" turnusarbeid som regelmessig drives på søn- og/eller helligdager.
  • Arbeidstidsordninger som medfører at den enkelte må arbeide minst hver tredje søn- og/eller bevegelig helligdag.

  "For at arbeide skal regnes som arbeide på søn- og/eller helligdag etter arbeidsmiljø- loven § 10-10, må vedkommende arbeidstaker enten ha arbeidet minst 4 timer inn i det døgn hvor det etter loven skal være helligdagshvile (dvs. samtlige 4 timer mellom kl. 18.00 og kl. 22.00) eller etter kl. 22.00, og i sistnevnte tilfelle uten noe krav til minste lengde av tiden."

  For gjennomsnittsberegning av arbeidstiden vises til arbeidsmiljøloven § 10-5.

  Det skal settes opp skriftlig vaktliste i samarbeid med de tillitsvalgte.

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Revisjon av Fritids- og opplevelsesavtalen mellom Virke og Parat

  Fritids- og opplevelsesavtalen mellom Virke og Parat er i dag revidert.

  Med virkning fra 1. mai 2020 gis det et generelt tillegg på kr. 0,50 og et normallønnstillegg på kr. 1,50. Totalt kr. 2, som gis til alle og som legges på satsene.

  Videre er partene blant annet enige om at det tas inn i overenskomsten at Virke og Norsk Arbeidsmandsforbund vil anbefale lokale parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger, og at det ikke er adgang til å forskjellsbehandle ansatte hva gjelder forskuttering.

  Last ned protokoll her

 • : Fellesuttalelse fra YS og Virke: Snakk sammen for å finne gode løsninger på arbeidsplassen

  Norge og norsk næringsliv står i en helt ekstraordinær situasjon som endrer seg fra time til time. Tall fra Virkes medlemmer viser at arbeidsplassene for 100 000 ansatte allerede er stengt eller er i ferd med å stenge. Videre viser tallene at ytterligere 300 000 arbeidsplasser står i fare.

  Virke og YS har stått samlet overfor myndighetene og krevd at myndighetene dekker arbeidsgiver­utgifter i arbeidsgiverperioden for sykefravær og at ansatte som permitteres sikres full dekning av lønn de første dagene av permitteringsperioden.

  Myndighetene har et tydelig ansvar, men vi som parter i arbeidslivet har også et betydelig ansvar. Vi har derfor en tydelig oppfordring til alle landets arbeidsgivere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte: Snakk sammen slik at vi i fellesskap kan bidra til å finne løsninger i den krisen vi befinner oss i.

  Særlig om behov for endringer i arbeidstidsordninger
  I virksomheter som kan eller skal holde åpent skaper koronakrisen tydelige utfordringer med bemanningskabalen. Uvanlig stort fravær blant de ansatte (i form av sykefravær og omsorgsdager) legger større press på den delen av bemanningen som fremdeles kan jobbe. For å sikre god bemanning har flere virksomheter behov for å kunne endre arbeidstid på kort varsel, øke rammen for daglig arbeidstid og legge opp vakter med kortere hviletid. Arbeidsgiver vil alltid være ansvarlig for at arbeidstidsordningen i sin helhet er forsvarlig. 

   

  Tariffavtalens bestemmelser om arbeidstidsordninger
  Tariffavtalene inneholder forskjellige bestemmelser om arbeidstid og hvordan disse kan endres. Virke og YS oppfordrer partene på hver enkelt arbeidsplass til å sette seg ned og sammen finne gode løsninger i den utfordrende situasjonen vi nå står i. I mange tilfeller kan dette være avgjørende for om virksomhetene overlever eller ikke. 

   

  Fem tips til godt samarbeid på arbeidsplassene:

  1. Arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud bør møtes jevnlig.
  2. Arbeidsgivere orienterer om status og utfordringer for virksomheten.
  3. Tillitsvalgte og verneombud orienterer om status og utfordringer for de ansatte.
  4. Partene drøfter og blir enige om midlertidige løsninger som i størst mulig grad ivaretar hensynene til både virksomheten og ansatte.
  5. Løsningene nedtegnes skriftlig og kommuniseres ut til alle ansatte.

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

Kontaktperson