Nye plassoppsigelser fra Handel og Kontor

Handel og Kontor har sendt Virke nye plassoppsigelser i forbindelse med brudd i forhandlingene om ny landsoverenskomst, lederoverenskomst og kontoroverenskomt. 

Finn listen i Siste oppdateringer for denne avtalen under. 

 • Lønn

  Minstelønnssatser

  Det gis et tillegg på trinn 6 med kroner 5,74 per time - kroner 933 per måned - med virkning fra 1. februar 2020.

  Minstelønnstabell Månedslønn Timelønn 
  Unge arbeidstakere under 16 år 18 916 116,41
  Unge arbeidstakere under 18 år 19 403 119,40
  Lønnstrinn 1 25 924 159,53
  Lønnstrinn 2 26 062 160,38
  Lønnstrinn 3 26 400 162,46
  Lønnstrinn 4 27 146 167,05
  Lønnstrinn 5 28 405 174,80
  Lønnstrinn 6  34 371 211,51

  Nye lønnssatser 2019 med kun garantitillegg Landsoverenskomsten (6).pdf

  Lønnssatser 2018 Landsoverenskomsten med bransjeavtaler, funksjonæravtalene og kontoroverenskomstene (HK, Parat, Negotia, Finansforbundet og YTF) (9).pdf

 • Arbeidstid

  ARBEIDSTIDENS LENGDE

  Den ordinære effektive arbeidstid skal ikke overstige 37 1/2 timer pr. uke. Den daglige effektive arbeidstid skal avvikles sammenhengende med mindre annet er avtalt mellom bedriften, de tillitsvalgte og den enkelte arbeidstaker. Arbeidstiden skal ikke overstige 9 timer den enkelte dag. (se dog punkt 2.2.3 om fleksitid).

  Arbeidstiden legges mellom kl. 0700 og kl. 1700.
  Når det arbeides på lørdag, slutter arbeidet senest kl. 1300.

  Fri med lønn for skolegang. Lønn under militærtjeneste. Etterlønn ved dødsfall.

  Annen arbeidstidsordning kan bare innføres eller endres etter enighet mellom bedriften og de tillitsvalgte. Det forutsettes også enighet om vilkårene. Den gjennomsnittlige arbeidstiden for perioden en slik avtale gjelder for, må ikke være lengre enn det som følger denne overenskomst pkt. 2.1. Det skal settes opp protokoll fra forhandlingene.

  ARBEIDSTIDENS INNDELING OG PLASSERING

  I tillegg til reglene i arbeidsmiljøloven gjelder følgende:

  Fastsettelse av arbeidstidsrammen for bedriften og inndelingen av den daglige arbeidstid med faste spisepauser av minst 1/2 times varighet, fastsettes etter forhandlinger og særskilt avtale mellom bedriften og personalet ved dets tillitsvalgte. Spisepausen skal så langt det er praktisk mulig legges til midt i arbeidstiden.

  Det er adgang til skriftlig å avtale kortere spisepause enn 1⁄2 time hvor den effektive arbeids- tiden er mindre enn 8 timer. Spisepausen kan helt bortfalle på dager hvor arbeidstiden er 5 1⁄2 time eller kortere.

  Det skal settes opp protokoll fra disse forhandlinger.

  Som alminnelig retningslinje for fastsettelse av arbeidstiden gjelder at inndelingen mest mulig skal tilgodese hensynet til rasjonell og lønnsom drift.

  Når det ansettes deltidsfunksjonærer skal det avtales skriftlig hvilken fast arbeidstid og månedslønn vedkommende skal ha. Den avtalte faste arbeidstid kan bare endres etter drøftelse med deltidsfunksjonæren etter en varselfrist på 4 uker, med mindre det avtales en kortere frist. Endringen må ikke være urimelig for den deltidsansatte. Funksjonæren skal gis anledning til å konferere med den tillitsvalgte på forhånd.

  Partene ved den enkelte bedrift kan treffe skriftlig avtale om fleksibel arbeidstid (fleksitid).

  SPESIELLE ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER

  I de tilfeller den ansatte tar utdanning som:

  1. gir lønnsansiennitet etter § 12.2. og

  2. har tilknytning til vedkommendes arbeid, og

  3. begynner kl. 16.00 eller senere,

  skal gis fri slik at det mellom arbeidets slutt og skoletidens begynnelse blir minst to timer. Eksamensdager i forbindelse med ovennevnte utdannelse skal gis fri uten lønnstrekk.

  Det gis permisjon med lønn for én lesedag i forbindelse med eksamen knyttet til ovennevnte utdannelse. Lesedagen gis i umiddelbar tilknytning til eksamen.

  På jul-, nyttårs- og pinseaften slutter ordinær arbeidstid kl. 1300.

  Når arbeidet slutter på ovennevnte tidspunkt, regnes dette som hel dag og betales med ordinær lønn.

  Når arbeidet slutter tidligere, kan tiden frem til ovennevnte tidspunkt kreves opparbeidet.

  Påskeaften er fridag.

  Ved enighet mellom bedriften og de tillitsvalgte kan det avtales telefonvakttjeneste. Kompensasjon fastsettes etter forhandlinger og særskilt avtale mellom lokale parter.

  Dersom arbeidsgiver pålegger, eller ber om, at den ansatte deltar på kurs og konferanser utenom ordinær arbeidstid, godtgjøres effektiv kurs- og konferansetid med ordinær timelønn. Det er adgang til å avtale andre ordninger, for eksempel avspasering.

Tidslinje for tariffoppgjøret 2020

 1. 3. august

  Brudd i frontfaget

 2. 24. august

  Tariffkonferanse

 3. 25. august

  Oppstart av hovedtariffoppgjøret i Virke

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Nye plassoppsigelser fra HK

  Handel og Kontor har sendt Virke nye plassoppsigelser i forbindelse med brudd i forhandlingene om ny Landsoverenskomst, Lederoverenskomst og Kontoroverenskomt. Oversikt over bedrifter som er omfattet:

  • : Hva betyr tariffoppgjøret for Landsoverenskomsten for din virksomhet?

   Virke og HK er enige om revidert Landsoverenskomst og funksjonæravtaler. Her følger en redegjørelse av de store revideringene: hvordan likebehandlingsløsningen for sykelønn, som følger frontfaget, ser ut, fjerningen av 12-timersregelen og de nye innslagspunktene og satsene for ubekvemstilleggene.

   Sykelønn – generelt

   • Sykelønnsordningen sikrer ansatte dekning av lønn (begrenset oppad til 6G) i inntil 52 uker.
   • De første 16 dagene i sykdomsforløpet er det alltid arbeidsgiver som dekker lønnen (arbeidsgiverperioden).
   • Etter disse 16 dagene er det offentlige (NAV) som overtar betalingsforpliktelsen.
   • Behandlingstiden for refusjon til arbeidsgivere og direkte utbetaling til arbeidstakere fra NAV er lik. Det vil si fire uker for førstegangssøknad og to uker ved forlengelse.

   Sykelønn – forskuttering

   • Spørsmålet om forskuttering av sykepenger knytter seg til perioden etter de første 16 dagene: Skal arbeidsgiver fortsette å utbetale sykelønnen for deretter å kreve den refundert av NAV?
   • Løsningen som partene når er enige om, er et likebehandlingsprinsipp.
   • Den enkelte tariffbundne bedrift har ikke anledning til å forskjellsbehandle ansatte innad i bedriften når det gjelder forskuttering av sykepenger – forskutterer man til noen, så må man forskuttere til alle.
   • Likebehandlingsprinsippet gjelder for den delen av lønnen man har krav på fra NAV (inntil 6G).
   • Denne løsningen er i tråd med det som ble avtalt i frontfaget (Norsk Industri og Fellesforbundet).

   «12-timersregelen» er fjernet

   • I de gamle avtalene har Landsoverenskomsten og funksjonæravtalene en bestemmelse som gjør at deltidsansatte som jobber mindre enn 12 timer i gjennomsnitt per uke ikke har krav på ubekvemstillegg som andre har.
   • I den nye avtalen er 12-timersregelen fjernet. Dette har lenge vært en viktig sak for arbeidstakersiden. 

   Endrede innslagspunkter og satser for ubekvemstillegg (UB-tillegg)

   • Satsene for lørdag er endret både innslagspunkt når og nye timesatser.
   • Nye satser er kr 55 fra kl. 15-18, tidligere var det det 45 kr kl. 15-16 og deretter 90 kr kl. 16-18. Fra kl. 18 og hele søndag er ny sats 110 kr.
   • De økonomiske effektene av dette vil avhenge av hvilke åpningstider den enkelte bedrift har.

   Vi anbefaler alle virksomheter å ha en tett dialog med tillitsvalgte og ansatte om resultatene fra forhandlingene og fra når bestemmelsene blir gjeldene. Forhandlingsresultatet er nå til uravstemning hos HK. Et mindretall i HKs forhandlingsutvalg ønsker å stemme ned avtalen. Resultatet blir klart 5. oktober. Om det skulle bli et nei-flertall kan det eventuelt bli streik tidligst 9. oktober. Ved ja i uravstemningen trer tariffavtalen i kraft 1. april, 2021.

  • : Enighet om revisjon av Kontoroverenskomsten mellom Virke og Handel og Kontor.

   Etter mekling hos Riksmekleren er partene kommet til enighet om ny revisjon av Kontoroverenskomsten. Partene er enige om en videreføring av avtalen, inkludert videreføring av protokoll om callsenterbransjen. Partene er også enige om midlertidige tilpasninger i tariffperioden mellom Overenskomst for Coop Norge SA og Kontoroverenskomsten HK.

   Resultatet skal på uravstemning blant medlemmene i Handel og Kontor med svarfrist 5. oktober.

   Last ned protokoll her. 

  • : Plassfratredelse - Nye lister over virksomheter som kan bli tatt ut i streik

   Handel og Kontor og Parat har sendt Virke en ny plassfratredelse i forbindelse med bruddet i disse forhandlingene 11. september. 
   Oversikt over bedrifter som er omfattet:

   Disse kommer i tillegg til virksomhetene fra listen vi fikk 7. september. Plassfratredelse er lister over hvilke virksomheter som eventuelt tas ut i streik, dersom meklingen ikke fører til en enighet. 

  • : Plassfratredelse - disse kan bli tatt ut i streik

   Handel og Kontor og Parat har sendt Virke plassfratredelse i forbindelse med bruddet i disse forhandlingene. Plassfratredelse er lister over hvilke virksomheter som eventuelt tas ut i streik, dersom meklingen ikke fører til en enighet. 

   Dette gjelder for Landsoverenskomsten HK, Kontoroverenskomsten HK og Lederoverenskomsten HK, og Funksjonæravtalen Parat.

   Virksomheter som følger bransjeavtalene tilknyttet Landsoverenskomsten kan også bli tatt ut i streik. Dette gjelder Bok- og Papiravtalen HK, Forlagsavtalen HK, Avtale for reiselivsbransjen HK, og Bransjeavtale for advokatvirksomheter HK.

   Oversikt over bedrifter som er omfattet:

   Alle bedrifter som er omfattet vil få en egen e-post med navneliste over arbeidstakere som skal streike fra og med lørdag.

   Plassfratredelsen kan bli utvidet på et senere tidspunkt. Det vil da bli sendt ut nye navnelister.
    
   Plassfratredelsen gjelder for medarbeidere som er organisert og omfattet av avtalene nevnt over. Andre arbeidstakere skal fortsette sitt arbeid som vanlig, forutsatt at de kan sysselsettes på en rasjonell måte. Lærlinger er ikke omfattet. 
    
   Bedrifter som ikke har varslet om mulig permittering grunnet streik, bør vurdere dette nå. 

   Om det skulle oppstå behov for dispensasjon fra streiken, er det egne regler for hvorledes dette skal gjøres.

   Meklingsfristen utløper kl. 24.00 fredag 11. september, men meklingen kan fortsette på overtid dersom partene blir enige om dette. Blir det ikke enighet, ender oppgjøret i streik. 

  • : Q&A - Collective bargaining negotiations breakdown

   Read information about the collective bargaining negotiations breakdown in english below. 

   For more information on mediation and strike, visit  this page (in Norwegian) or contact our counselor hotline at tel. 22 54 17 00.

   Which negotiations are these?

   This concerns the negotiations between Virke and Handel og Kontor (HK) for new collective bargaining agreements (CBA 2020 - 2022).
   These are in detail:

   Negotiations between Virke and Parat for a new CBA (Funksjonæravtalen) have also broken down.

   Virke have reached agreements on a range of other CBAs, but with results connected to the agreements with Handel og Kontor and Parat. Hence, these agreements will not come into effect before mediation is completed.

   For some of the CBAs the parties have agreed to pause negotiations until the results of the agreements mentioned above are reached.

   What does this mean for your business?

   In the short term, this will have no consequences for individual businesses. Employees will continue coming to work and the existing CBA still applies.

   What is the next step?

   The breakdown in negotiations means that mediation will be hosted by Riksmekleren. Up until this point and during the negotiations hosted by Riksmekleren striking is not allowed. A strike is first allowed if the meditation fail and are officially completed without success. Riksmekleren is in charge of the mediation process and have good track record for helping the parties reach an agreement.

   When does mediation start, how long does it last, and is a strike an option?

   The parties will meet at Riksmekleren on September 10th and 11th, if the parties are unable to reach an agreement before this time. In most instances, Riksmekleren will succeed in helping the parties reach an agreement. A strike can only commence if they are unable to reach an agreement before the end of day (midnight) Friday September 11th.

   Who can be selected for a strike?

   Only employees who are members of Handel og Kontor and Parat, in businesses bound by the above-mentioned agreements between Virke/HK and Virke/Parat, can be selected for a strike.

   How do you know if your employees can be selected?

   Virke will inform businesses with employees that can be selected for a strike as soon as HK notifies Virke. Virke will receive notification from our counterparts with employee names in the selected businesses. Virke will also provide further information about the consequences this may have for your business in a newsletter.

   How should your business prepare for the coming days?

   Businesses should prepare for a range of practicalities including whether an advance agreement for downsizing should be made, how business operations can be adjusted and if the business can continue operating during a strike, and if the strike necessitates putting workers on furlough.

   One should also map out who should be the business’ contact person towards Virke, employees on strike, and the media, and provide information about the situation to employees, union representatives, customers, business associates and others.

   A strike must be announced four days in advance. If this notice is given September 7th, the strike may commence on September 12th. An extension of the strike must also be announced four days in advance.

   Key dates:

   • August 28th: Breakdown in negotiations between HK/Virke and Parat/Virke.
   • August 28th: Notice of who will be selected for strike given. Strike prohibited temporarily. Riksmekleren invites the parties to mediation.
   • September 7th: Strike notice will likely be given.
   • September 10th-11th: Suggested solution. Possible agreement.
   • September 12th: Possible agreement in overtime. First day of possible strike.
  • : Q&A - Brudd i forhandlinger

   Hvilke forhandlinger dreier dette seg om?

   Det er brudd i forhandlingene mellom Virke og Handel og Kontor om ny Landsoverenskomst for perioden 2020-2022, ny Lederoverenskomst og ny Kontoroverenskomst. Det er også brudd mellom Virke og Parat i forhandlingene om ny Funksjonæravtale.

   For en rekke andre tariffavtaler ble det oppnådd enighet, men med resultater som er koblet opp mot det som avtales med Landsoverenskomsten for HK eller Funksjonæravtalen med Parat – noe som da ikke blir klart før mekling er gjennomført.

   For enkelte av tariffavtalene ble det avtalt pause i forhandlingene inntil resultatet i Landsoverenskomsten og Funksjonæravtalen er avklart.

   Hva betyr dette for din virksomhet?

   I første omgang får dette ingen praktisk betydning for den enkelte virksomhet. Arbeidstakerne møter på jobb som vanlig og gjeldende tariffavtale løper videre.

   Hva skjer videre?

   Bruddet i forhandlingene betyr at tariffoppgjøret går til såkalt mekling. Det innebærer at arbeidskamp (streik) ikke tillatt før mekling er gjennomført. Det er Riksmekleren som styrer det videre arbeidet, og hjelper partene til å finne en omforent løsning.

   Når starter meklingen, hvor lenge varer den, og kan det bli streik?

   Partene skal møtes hos riksmekleren 10. og 11. september til såkalt meklingsinnspurt for å finne en løsning, dersom de ikke blir enige tidligere. Normalt vil mekleren lykkes med å oppnå enighet mellom partene. Det er bare dersom partene ikke blir enige innen utløpet av 11. september, at det kan iverksettes streik.

   Hvem kan tas ut i streik?

   Det er kun arbeidstakere organisert i Handel og Kontor og i Parat, i virksomheter som er bundet av landsoverenskomsten Virke/HK, kontoroverenskomsten Virke/HK, lederoverenskomsten Virke/HK og funksjonæravtalen Virke/Parat som kan tas ut i streik.

   Hvordan vet du om dine arbeidstakere blir tatt ut i en eventuell streik?

   Virke vil orientere de virksomhetene som har ansatte som kan bli tatt ut i streik, så snart HK varsler Virke om dette. Virke vil i orienteringen gi nærmere informasjon om konsekvensene av at virksomheten har ansatte som kan bli tatt ut i streik.

   Hvilke forberedelser bør din virksomhet gjøre?

   Det er en rekke praktiske forhold virksomhetene bør forberede seg på, herunder om det er behov for en forhåndsavtale om nedtrapping, hvordan driften kan legges opp eller om driften kan fortsette under en streik, og om streiken gjør det nødvendig med permitteringer. Man bør videre kartlegge hvem som skal være virksomhetens kontaktperson overfor for eksempel Virke, de streikende og media, samt gi informasjon om situasjonen og forberede informasjon om eventuell streik til ansatte, tillitsvalgte, kunder, forretningsforbindelser og andre.

   Streik skal varsles med plassfratredelse senest 4 dager før iverksettelsen. Hvis plassfratredelse mottas 7. september betyr dette at streik kan iverksettes fra 12. september. Utvidelse av streiken må også varsles med plassfratredelse minst fire dager i forveien.

   For mer utfyllende informasjon om mekling og streik, se våre utfyllende nettsider her eller kontakt Rådgivningstelefonen på 22 54 17 00.

  • : Brudd i forhandlingene mellom HK og Virke

   Arbeidstakerorganisasjonen Handel og Kontor (HK) valgte i dag å gå til brudd i forhandlingene om revisjon av Kontoroverenskomsten i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020.

   For virksomheter bundet av denne overenskomsten innebærer dette at de ansatte kan bli tatt ut i streik senere, hvis partene ikke kommer til enighet i mekling.

   Merk altså at det ikke kan bli streik før mekling er gjennomført. Uenigheten blir brakt inn for Riksmekleren, som vil bistå for å finne en forhandlingsløsning. Meklingsfrist er ennå ikke fastsatt.

   Handel og Kontor vil samtidig som de sender melding til Riksmekleren sende plassoppsigelse for sine medlemmer. Virke vil orientere alle sine medlemmer om de er omfattet av plassoppsigelsen eller ikke, og hva dette innebærer.

   Vi anbefaler alle berørte medlemsbedrifter å sette seg inn i informasjonen om konfliktberedskap som ligger her. 

   Last ned protokoll her

  • : Snakk sammen for å finne gode løsninger på arbeidsplassen

   Norge og norsk næringsliv står i en helt ekstraordinær situasjon som endrer seg fra time til time. Tall fra Virkes medlemmer viser at arbeidsplassene for 100 000 ansatte allerede er stengt eller er i ferd med å stenge. Videre viser tallene at ytterligere 300 000 arbeidsplasser står i fare.

   Virke og HK står samlet overfor myndighetene og krever blant annet at myndighetene dekker arbeidsgiver­utgifter i arbeidsgiverperioden for sykefravær og at ansatte som permitteres sikres full dekning av lønn de første 15 dagene av permitteringsperioden.

   Myndighetene har et tydelig ansvar, men vi som parter i arbeidslivet har også et betydelig ansvar. Vi har derfor en tydelig oppfordring til alle landets arbeidsgivere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte: Snakk sammen slik at vi i fellesskap kan bidra til å finne løsninger i den krisen vi befinner oss i.

   Særlig om behov for endringer i arbeidstidsordninger
   I virksomheter som kan eller skal holde åpent skaper koronakrisen tydelige utfordringer med bemanningskabalen. Uvanlig stort fravær blant de ansatte (i form av sykefravær og omsorgsdager) legger større press på den delen av bemanningen som fremdeles kan jobbe. For å sikre god bemanning har flere virksomheter behov for å kunne endre arbeidstid på kort varsel, øke rammen for daglig arbeidstid og legge opp vakter med kortere hviletid. Arbeidsgiver vil alltid være ansvarlig for at arbeidstidsordningen i sin helhet er forsvarlig. 

   Tariffavtalens bestemmelser om arbeidstidsordninger
   I Kontoroverenskomsten mellom HK og Virke fremgår det at  annen arbeidstidsordning kan innføres eller endres, men at det forutsetter enighet mellom bedriften og de tillitsvalgte. Det forutsettes også enighet om vilkårene. Den gjennomsnittlige arbeidstiden for perioden kan ikke være lengre enn 9 timer pr dag eller 37,5 time pr uke.

   Virke og HK oppfordrer partene på hver enkelt arbeidsplass til å sette seg ned og sammen finne gode løsninger i den utfordrende situasjonen vi nå står i. I mange tilfeller kan dette være avgjørende for om virksomhetene overlever eller ikke.  

   Fem tips til godt samarbeid på arbeidsplassene:

   1. Arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud bør møtes jevnlig.
   2. Arbeidsgivere orienterer om status og utfordringer for virksomheten.
   3. Tillitsvalgte og verneombud orienterer om status og utfordringer for de ansatte.
   4. Partene drøfter og blir enige om midlertidige løsninger som i størst mulig grad ivaretar hensynene til både virksomheten og ansatte.
   5. Løsningene nedtegnes skriftlig og kommuniseres ut til alle ansatte.
  • : Garantitillegg per 1. Februar for landsoverenskomsten, kontoroverenskomstene og funksjonæravtalene

   Lønnsgarantiordningene som har virkning fra 1. februar 2020 er nå ferdigforhandlet med Virkes motparter. 

   Garantireguleringen for 2020 innebærer følgende:

   1. Det gis et tillegg på trinn 6 med kroner 5,74 per time – kroner 933 per måned – med virkning fra 1. februar 2020.
   2. For ansatte i engrosvirksomheter som leverer til varehandel, og som arbeider på nasjonalt sentrallager eller foretakets hovedlager, og som er omfattet av Landsoverenskomsten eller Funksjonæravtalene, heves minstelønnssatsen til kroner 234,59 per time med virkning fra 1. februar 2020.

   Virke minner om at dette kun er regulering av minstelønnssatsene. Tillegg gis derfor bare til ansatte som følge av reguleringen ligger under satsen. Oppjusteringen skal skje med virkning fra 1. februar 2020.

  • : Mellomoppgjøret er nå vedtatt og godkjent av LO og YS

   Resultatet  effektueres med virkning fra 1. april 2019, og eventuelle etterbetalinger skal skje med virkning fra dette tidspunkt.

   For Landsoverenskomst for Hotell- og restaurantvirksomheter med Fellesforbundet og Overenskomst for renhold med Arbeidsmandsforbundet vil det også komme en tariffestet garantilønnsjustering. 

  • : Virke har kommet til enighet i årets mellomoppgjør med LO og YS

   Virke kom den 4. april 2019, til enighet i årets mellomoppgjør med LO og YS.

   Nærmere om resultatet nedenfor. Økonomien i oppgjøret er i tråd med den avtalte rammen for frontfaget, men tilleggene som er avtalt er tilpasset økonomien i Virkes ulike overenskomstområder.

   Merk:

   • Resultatet av forhandlingene er ikke vedtatt og resultatet skal derfor ikke effektueres. Svarfrist er avtalt til 23. april 2019. Virke vil sende ut ny informasjon når oppgjøret kan effektueres.
   • For de fleste overenskomster som skal ha begge tillegg (også lavlønnstillegget) skal minstelønnssatsene heves tilsvarende summen av begge tillegg.
   • For enkelte overenskomster som er omfattet av garantilønnsordninger er det ikke avtalt tillegg nå i mellomoppgjøret (ut over de allerede effektuerte garantilønnstilleggene pr 1. februar 2019).

   Resultat av mellomoppgjøret 2019

   Det gis et tillegg på kr 2,50 pr. time til alle arbeidstakere som er omfattet av følgende overenskomster:

   • Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk – Parat, EL og IT
   • Kranoverenskomsten – NTF, YTF
   • Avtale for Boligbyggelag – Fagforbundet
   • Landsoverenskomst for frisører – Fagforbundet
   • Landsoverenskomst for studentsamskipnader – NTL, Parat
   • Begravelsesbyråavtalen – Parat
   • Verkstedoverenskomsten – Parat

   Minstelønnssatsene skal heves tilsvarende.

   For følgende overenskomster gis tillegget på kr 2,50 pr time, og ytterligere et tillegg på kr 2,00 pr. time (lavlønnstillegg) til alle arbeidstakere:

   • Bensinstasjonsoverenskomsten - HK
   • Overenskomst for renhold - NAF
   • Overenskomst for Vaktmestere - NAF
   • Landsoverenskomst for Hotell- og Restaurantvirksomheter - Fellesforbundet
   • Bilutleieoverenskomsten – Fellesforbundet
   • Landsoverenskomst for kinoer – Fagforbundet, Delta
   • Overenskomst for apotek – Parat/Farmasiforbundet, Fagforbundet

   Minstelønnssatsene skal heves tilsvarende.

   For overenskomstene for renhold og hotell- og restaurantvirksomheter vil det bli gitt ytterligere tillegg gjennom garantilønnsjustering. Informasjon om dette kommer senere.

   Særskilte overenskomstområder

   Landsoverenskomsten, Kontoroverenskomsten og Funksjonæravtalene med underliggende avtaler unntatt Avtale for reiselivsbransjen (HK):

   • Minstelønnssatsene på trinn 1 til 3 heves med kr 2,00 pr time.
   • Minstelønnssatsen på trinn 4 heves med kr 3,00 pr time.
   • Minstelønnssatsen på trinn 5 heves med kr 5,00 pr time.

   Avtale for reiselivsbransjen:

   • HK: Minstelønnssatsene på trinn 1 til 3 heves med kr 2,00 pr time.
   • Parat: Minstelønnssatsene på trinn 1 til 2 heves med kr 2,00 pr time

   Lønn for ansatte heves kun for de som ligger under nytt minstelønnsnivå.

   Fritids- og opplevelsesavtalen (NAF):

   • Minstelønnssatsene heves med kr 2 pr time. Dette gis ikke som generelt tillegg.
   • Det gis et generelt tillegg på kr 2,50 pr time til alle arbeidstakere omfattet av denne overenskomsten.

   Oljeoverenskomsten (NTF)

   • Det gis et generelt tillegg på kr 2,50 pr time og ytterligere kr 2 pr. time til alle arbeidstakere omfattet av denne overenskomsten. Tillegget på kr 2,00 pr time legges ikke på satsene.

   Begravelsesbyråavtalen (Parat):

   • Minstelønnssatsene i gruppe 1 heves på samme måte som forfunksjonæravtalene.

   Særskilt om studentsamskipnadene

   Det skal gjennomføres lokale forhandlinger, jf. Landsoverenskomst for studentsamskipnader § 19, punkt 5.3. Partene har avtalt en økonomisk ramme for de lokale forhandlingene på 1,18 % pr. dato med virkning fra 1. april 2019. Frist for gjennomføring av lokale forhandlinger settes til 20. juni 2019.

   Lokale forhandlinger

   Lokale forhandlinger kan ikke igangsettes før etter at resultatet er vedtatt, det vil si tidligst 23. april 2019. Forhandlingene føres på grunnlag av den enkelte virksomhets økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

   Effektuering av tillegg

   Alle tillegg gjøres gjeldende med virkning fra 1. april 2019, men effektueres ikke før etter nærmere informasjon om vedtakelse fra Virke. Lønnsforhøyelsene gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som er sluttet i bedriften før vedtakelsen. Det foretas ikke omregning og
   etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsen.

  • : Garantitillegg per 1. februar for landsoverenskomsten, kontoroverenskomstene og funksjonæravtalene

   Garantireguleringen for 2019 innebærer følgende:

   1. Det gis et tillegg på trinn 6 med kroner 5,80 per time – kroner 943 per måned – med virkning fra 1. februar
   2019.

   2. For ansatte i engrosvirksomheter som leverer til varehandel, og som arbeider på nasjonalt sentrallager eller foretakets hovedlager, og som er omfattet av Landsoverenskomsten eller Funksjonæravtalene, heves minstelønnssatsen til kroner 227,30 per time med virkning fra 1. februar 2019.

   Vi minner om at dette kun er regulering av minstelønnssatsene. Tillegg gis derfor bare til ansatte som følge av reguleringen ligger under satsen. Oppjusteringen skal skje med virkning fra 1. februar 2019.

  Siste oppdateringer innen tariff og lønn

  • : Hva betyr tariffoppgjøret for Landsoverenskomsten for din virksomhet?

   Virke og HK er enige om revidert Landsoverenskomst og funksjonæravtaler. Her følger en redegjørelse av de store revideringene: hvordan likebehandlingsløsningen for sykelønn −som følger frontfaget − ser ut, fjerningen av 12-timersregelen og de nye innslagspunktene og satsene for ubekvemstilleggene.

  • : Ingen streik – Virke og HK enige etter mekling

   Åtte timer på overtid kom Virke og Handel og Kontor til enighet om ny Landsoverenskomst lørdag morgen. Virke kom også til enighet om ny Funksjonæravtale med Parat. I den krevende situasjonen mange norske virksomheter befinner seg i nå var det viktig å unngå streik, men Virke har strukket seg langt for å få til en løsning.

   Dette gjelder:

   Se nettsidene for hver overenskomst for mer informasjon og protokoller.

   Koronakrisen la en spesiell ramme for årets lønnsforhandlinger. Siden Norge ble stengt ned 12. mars har hundretusenvis vært permittert, titusener har mistet jobben og mange norske virksomheter står fortsatt i en ekstremt krevende situasjon. Deler av handelen går godt, mens andre deler sliter.

   Forhandlingene om ny Landsoverenskomst gikk til mekling etter at det ble brudd i forhandlingene mellom Virke og Handel og Kontor 28. august. Etter lang og tøff mekling kom partene til enighet lørdag kl. 08.

   – Det var viktig å få til en løsning som ikke knekker ryggen til virksomhetene som står midt i koronakrisen, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

   Det var viktig for Virke å følge det samme likebehandlingsprinsippet for forskuttering av sykepenger som ligger i frontfaget. En annen løsning ville virket konkurransevridende og var derfor aldri aktuell for Virke.

   Virke er fornøyd med at enigheten løfter kompetanse og bærekraft og bruker tariffavtalene som et virkemiddel for å styrke dette viktige omstillingsarbeidet.

   – Denne avtalen bygger kompetanse i virksomhetene og stimulerer til bærekraftig omstilling i handels- og tjenestenæringen. Målet er å sikre norske arbeidsplasser og konkurransekraft i fremtiden, og dette er et godt steg i den retningen, sier Horneland Kristensen.

   Les pressemeldingen her. 

  • : Bruddet mellom Virke/HK og Virke/Parat - Lister over hvem som kan bli tatt ut i streik

   Handel og Kontor og Parat har sendt Virke plassfratredelse i forbindelse med bruddet i disse forhandlingene. Plassfratredelse er lister over hvilke virksomheter som eventuelt tas ut i streik, dersom meklingen ikke fører til en enighet. Finn listene og mer informasjon her

  • : Enighet om grossistoverenskomsten med Fellesforbundet

   Lørdag kom Virke og Fellesforbundet til enighet om revisjon av grossistoverenskomsten. Forhandlingsresultatet øker mulighetene for å heve arbeidstakernes kompetanse og lokale forhandlinger i kommende oppgjør. Forhandlingene om Grossistoverenskomsten YTF er satt på pause. 

  • : Forhandlingsstart for Virke og Fellesforbundet om grossistoverenskomsten

   I dag startet forhandlingene mellom Virke og Fellesforbundet om grossistoverenskomsten. Denne tariffavtalen gjelder for ansatte på lager og varedistribusjon, og i transportbedrifter som er tilknyttet Virke. Virke forhandler også med Yrkestrafikkforbundet om tilsvarende avtale.

   − Virke går inn i disse forhandlingene konstruktivt og løsningsorientert, og vi må finne de beste løsningene for medlemsbedriftene, sa Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke, ved åpningen av forhandlingene.

   − Dette er et historisk oppgjør fordi vi nå er en del av Fellesforbundet, ikke Norsk Transportarbeiderforbund. Vi er nå en del av frontfaget, og må være tro mot dette, sa Bjørn Anders Jonassen, leder av Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon.

  • : Q&A − Virke til mekling med HK og Parat 10-11. september

   HK og Parat brøt natt til fredag forhandlingene med Virke om landsoverenskomsten. Meklingen mellom Virke og HK og Parat hos Riksmekleren blir 10-11. september. Virke er opptatt av å følge rammen fra den konkurranseutsatte industrien, det såkalte frontfaget, for å bevare norsk konkurransekraft i en internasjonal konkurranse. Omstilling med fokus på kompetansebygging og det grønne skiftet er også viktige områder for Virke i forhandlingene.

  • : HK bryter tarifforhandlingene med Virke

   HK i Norge valgte i dag å bryte forhandlingene med Virke om ny landsoverenskomst for perioden 2020-2022. Virke mener HKs krav, som går langt utover frontfagsrammen, betyr tapte muligheter for kompetansebygging og grønn omstilling.

   – Det er synd at HK setter krav som går langt ut over frontfaget og dermed blokkerer muligheten for å omstille næringen til fordel for arbeidstakere, virksomheter og norsk økonomi, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke i en pressemelding. 

   Forhandlingene har pågått siden tirsdag. Forhandlingene om ny landsoverenskomst skulle foregått i siste halvdel av mars, men ble utsatt til august grunnet koronasituasjonen. Forhandlingene vil nå bli brakt inn for Riksmekleren som vil bistå for å finne en løsning. Dato for meklingen er ennå ikke fastsatt.

   Mer informasjon kommer fortløpende på de aktuelle tariffavtalene - finn din avtale her

  Kontaktperson