• Lønn

  Lønnssatser 2020

  De nye satsene fra 1. september er:

  Lønnsskala Timelønn
  Under 18 141,62 kr
  0-2 års ansiennitet 191,39 kr
  2-4 års ansiennitet 194,76 kr
  Over 4 års ansiennitet 201,49 kr
  Over 10 års ansiennitet 205,34 kr
 • Arbeidstid

  Alle ansatte, også deltidsansatte skal ha skriftlig arbeidsavtale som angir ansettelses- betingelsene og arbeidstid, jf. aml § 14-6.

  Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling iht. Arbeidsmiljøloven § 14-3. Ledige stillinger i bedriften utlyses internt i det distriktet hvor stillingen er. Partene lokalt avtaler hvordan informasjon gis til de ansatte.

  Arbeidsgiver plikter ved ansettelsen og ved endringer i arbeidsomfanget og metoder å gi arbeidstaker nødvendig grunnleggende introduksjon til arbeidet. Arbeidstaker plikter på samme måte å gjennomføre tilbudt opplæring.

  Den ordinære ukentlige arbeidstid skal ikke overstige 37,5 timer. Ved bruk av skiftord- ninger som nevnt i Arbeidsmiljøloven § 10-2 (2) – (4), § 10-4 skal den ordinære arbeidstid ikke overstige henholdsvis 35,5 og 33,6 timer per uke. Ved slike skift- ordninger omregnes timesatsene med tillegg på henholdsvis 5,63 % og 11,61 %.

  Henleggelsen av arbeidstiden fastsettes av bedriftsledelsen, om mulig i samråd med renholderne og deres tillitsvalgte. Ved avgjørelsen bør en søke å ta hensyn til den enkeltes reisemuligheter til og fra arbeidsstedet, og til en vurdering av hvorvidt ren- holdet kan foretas mens annen virksomhet er i gang på arbeidsstedet.

  Renholderens daglige arbeidsområde (postens størrelse) fastsettes av bedriften i samråd med renholderne og - om mulig - deres tillitsvalgte. Renholderen skal få utlevert en plan for sitt område, samt en beskrivelse av arbeidets omfang, se protokoll- tilførsel vedrørende hva en renholdsplan skal inneholde. Pålagt arbeid som går ut over beskrivelsen i renholdsplanen, er å betrakte som ekstraarbeid.

  Tillitsvalgte har innsynsrett i renholdsplan og arbeidsomfang, samt rammetimetall.

  Ved oppstart av ny kontrakt skal ansatte lønnes for medgått tid i 4 uker.

  Dersom en av partene mener det er behov for å endre rammen, skal det etter den innledende fase utføres prøverenhold. Prøverenholdet utføres i henhold til bestemm- elsene i pkt. 7.

  Endring av arbeidstid eller arbeidsomfang skal drøftes med tillitsvalgt i henhold til Hovedavtalens § 4-5.2.

  For det enkelte området fastsetter bedriftsledelsen et rammetimetall.

  Rammetimetallet skal gjøre det mulig å utføre de beskrevne oppgaver ihht. Renholds- plan og arbeidsomfang.

  For hvert område fastsettes det en minimumstid per dag. Denne tiden skal gjøre det mulig å oppfylle bestemmelsene i renholdsplan og arbeidsomfang for hver enkelt dag. Tidsbruket registreres daglig med stemplingsur/timelister. I løpet av en kalendermåned skal det arbeides de timer som er fastsatt.

  Det aktuelle timetall for hver enkelt måned fastsettes i henhold til § 2 pkt. c) og multipliseres med det faktiske antall arbeidsdager i vedkommende måned.

  Er det tvil om rammetimetallet er riktig, kan det etter ønske fra renholder/tillitsvalgt eller bedriften etter oppstart av ny kontrakt eller etter vesentlig endring av renholds- plan, arbeidsomfang, kreves prøverenhold. Krav om prøverenhold må være den annen i hende senest 6 uker etter oppstart.

  Partene kan bli enige om at det skal fremlegges beregning av rammetimetall og ytelse for å fastslå fremtidig tid for å utføre oppdraget. I et slikt tilfelle kan tillitsvalgte også kreve fremlagt kalkyle/beregning av gang/kjøretid.

  Før prøverenhold igangsettes skal tillitsvalgte og bedriften forsikre seg om at renholdet utføres etter gjeldende renholdsplan og arbeidsomfang, og at det er gitt tilstrekkelig opplæring og at man har arbeidsredskap som er nødvendig for å utføre renholdet. Prøverenholdet skal utføres av den aktuelle renholder på området under oppsyn av tillitsvalgt og en fra bedriften. Prøverenholdet lønnes etter medgått tid. Etter en uke skal resultatet drøftes med renholder og tillitsvalgt. Avtalt prøverenhold skal ha en varighet på minimum en uke. Oppnås ikke enighet i drøftelsene, fortsetter prøve- renholdet ytterligere i en uke av gangen i inntil fire uker. Det føres protokoll fra drøftelsene. Når prøverenholdet er gjennomført er rammetimetallet fastlagt.

  Tillitsvalgte kan tilse at prøverenholdet gjennomføres i samsvar med forutsetningene. Etter en uke skal resultatet drøftes med renholder og den tillitsvalgte. Oppnås ikke enighet, fortsetter prøverenholdet i ytterligere en uke av gangen i inntil 4 uker. Det føres protokoll fra drøftelsene.

  Når prøverenholdet er gjennomført, er rammetimetallet fastlagt.

  Hvis ikke prøverenholdet gjennomføres av angjeldende renholder, skal bedriften sette denne til annet arbeid.

  Dersom det inntrer endringer som er av betydning for arbeidssituasjonen er behandlingsgangen tilsvarende pkt. 7.

  Renholdere som gjør rent under ombygging, og blir hindret i sitt arbeid, skal godtgjøres for ekstra medgått p.g.a. ombygging.

  PROTOKOLLTILFØRSEL 1.

  Alle avfallsdunker bør av hensyn til smittefare, utstyres med plastpose.

  PROTOKOLLTILFØRSEL 2.

  Av renholdsplanen skal det fremgå følgende:

  • Hvilke arealer den enkelte renholder har ansvar for, hvor mange og hva slags rom det er, samt hvor disse ligger i bygget, skal fremgå av en skisse eller annen utve- tydig beskrivelse.

  • Type gulvbelegg, harde gulv, tekstilbelagte gulv og planlagte renholdsmetoder.

  • Hvor ofte det enkelte rom/areal skal rengjøres i løpet av en nærmere definert periode.

  • Beskrivelse av daglig renhold og tilsynsrenhold.

  • Dersom ikke annet er avtalt, innbefatter tilsyn, tømming av papirkurver, tømming og rengjøring av askebeger, støvtørring av tilgjengelige flater på arbeidsbord, avlastningsbord/konferansebord.

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Revisjon av Renholdsoverenskomsten mellom Virke og Norsk Arbeidsmandsforbund

  Renholdsoverenskomsten mellom Virke og Norsk Arbeidsmandsforbunder i dag revidert.

  Med virkning fra 1. september 2020 økes satsene i overenskomsten med kr. 3,73. Det er i dette beløpet innberegnet et generelt tillegg, lavlønnstillegg og garantilønnstillegg. Videre er fagarbeidertillegget hevet.

  Partene er også enige om mindre endringer knyttet til overenskomstens arbeidstidsbestemmelser samt bestemmelser om temporært renhold og om opplæring i renholdsstandard og kursbevis for dette.

  Partene videre enige om en ny bestemmelse i overenskomsten om at reisetiden mellom ulike oppdrag som følger rett etter hverandre i tid enten skal regnes inn i arbeidstiden, lønnes særskilt eller regnes inn i rammetimetallet. I den grad arbeidstaker påføres ekstra kostnader ved reise mellom oppdrag skal dette dekkes. Den nye ordningen skal iverksettes senest fra 1. januar 2022.

  Partene er også enige om at det tas inn i overenskomsten at Virke og Norsk Arbeidsmandsforbund vil anbefale lokale parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger, og at det ikke er adgang til å forskjellsbehandle ansatte hva gjelder forskuttering. Det er her også enighet om at likebehandlingen gjelder senest fra 1. januar 2022.

  Partene har endelig gjort endringer i bilagene til overenskomsten, herunder tatt inn bilaget om godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai, den såkalte A-ordningen.

  Resultatet skal nå på uravstemning blant Arbeidsmandsforbundets medlemmer, med svarfrist 23. desember kl. 12.00.

  Last ned protokoll her

 • : Informasjon om status i tariffoppgjøret mellom Virke og Norsk Arbeidsmandsforbund for renholdere

  Virkes revisjon av tariffavtalen for renholdere med Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) er utsatt inntil videre. Dette henger sammen med den pågående vekterstreiken mellom NHO Service/Handel og NAF/LO, hvor den medfører at ingen andre avtaler mellom de sentrale partene starter forhandlinger så lenge NAF/LO er i en streikesituasjon. 

  Generelt er det slik at de største partene (de med flest tariffbundne ansatte) forhandler først på de enkelte områdene. Det medfører bl.a. at renholdsavtalen til Virke forhandles i etterkant av avtalen for renholdere mellom NHO og NAF.  

  Når det gjelder ny allmenngjøring av lønnssatser må NAF/LO sende begjæring om dette etter at ny Renholdsoverenskomst endelig er på plass/revidert. Dette har og kan fortsatt ta noe tid, jfr. ovenfor. Eventuell forskrift med nye allmenngjorte satser gjelder fra forskriftsdato.  

  Følg med på hovedsiden for tariff for siste informasjon om tariffoppgjøret

  Eventuelle spørsmål kan rettes til Virke arbeidsrettsavdeling, tariffavdeling eller Stein Johnsen. 

 • : Mellomoppgjøret er nå vedtatt og godkjent av LO og YS

  Resultatet  effektueres med virkning fra 1. april 2019, og eventuelle etterbetalinger skal skje med virkning fra dette tidspunkt.

  For Landsoverenskomst for Hotell- og restaurantvirksomheter med Fellesforbundet og Overenskomst for renhold med Arbeidsmandsforbundet vil det også komme en tariffestet garantilønnsjustering. 

Siste oppdateringer innen tariff og lønn