Minstelønnssatser

Minstelønnssatser fra 1. april 2023:

Lønnskategori Stillinger 0 år 4 år 8 år 10 år
A Stillinger uten
særskilt krav om
utdanning
337 586 345 336 356 336 385 586
B Stillinger med krav
om
fagbrev/tilsvarende
utdanningsnivå

362 586

368 586 378 586 400 586
C Stillinger med krav
om
høgskoleutdanning
408 366
D Stillinger med krav
om
høgskoleutdanning
med ytterligere
spesialutdanning
427 336
 • Veileder til lokale forhandlinger

  Regler om lokale forhandlinger finnes i tariffavtalens § 11.

  Lønnsnivået for ansatte i boligbyggelag skal avpasses etter bedriftsmessige, bransjemessige og lokale forhold.

  Lønnssatsene i tariffavtalen er minstelønnssatser og det skal gjennomføres lokale forhandlinger. Forhandlingene bør gjennomføres så snart som mulig etter at årets sentrale tariffoppgjør er godkjent.

  De tillitsvalgte kan kreve et drøftingsmøte med ledelsen før forhandlingene, der man tar opp hensynet til likestilling, lønnsmessige skjevheter, tiltak for særskilte grupper, praktisk gjennomføring av forhandlingene og erfaringer fra tidligere forhandlinger. Til dette drøftingsmøte skal arbeidsgiver også legge fram statusrapport om bedriftens økonomiske stilling og oversikt over lønnsutviklingen for de enkelte grupper innen bedriften, herunder lønnsutviklingen for kvinner og menn.

  Virke anbefaler at arbeidsgiver kaller inn til et slikt drøftingsmøte før forhandlingene starter, selv om de tillitsvalgte ikke krever det, fordi det gir et godt utgangspunkt for gode og reelle lønnsforhandlinger. I dette møtet kan man også planlegge den praktiske gjennomføringen av forhandlingene.
  Det skal settes opp protokoll fra drøftingene. Protokollen bør inneholde tid og sted for møtet, hvem som deltok, hvilke forhold og tall som ble drøftet, samt partenes signatur.

  Forhandlingene gjennomføres deretter med bakgrunn i hva man har kommet fram til i drøftingsmøtet. Bedriftene må selv vurdere hva som er riktig ramme eller pott for det lokale oppgjøret, slik at tilleggene gis ut fra de fire kriteriene: bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og framtidsutsikter.

  Fordelingen av tillegg vil ha sammenheng med den individuelle vurderingen av den enkelte ansatte som skal gjennomføres som et ledd i den årlige lønnsvurderingen jf. § 11.4. Vurderingen skal basere seg på objektive kriterier som er fastsatt på forhånd og bør ses i sammenheng med det som kommer frem gjennom dialog med den ansatte. Husk at dette også omfatter arbeidstakere som er fraværende på grunn av foreldrepermisjon.

  Uansett om partene kommer til enighet eller ikke om ramme/pott samt eventuell fordeling av denne, er det viktig at det settes opp protokoll fra forhandlingene. Protokollen bør inneholde tid og sted for forhandlingene, hvem som deltok, de tillitsvalgtes siste krav og arbeidsgivers siste tilbud med eventuelle begrunnelser, samt partenes signatur.

  Både ved enighet og uenighet kan bedriften iverksette sitt siste tilbud. Ved uenighet kan hver av partene parallelt med dette sende uenighetsprotokollen til sine organisasjoner. Eventuelt møte mellom organisasjonen på bakgrunn av uenighetsprotokollen skal da avholdes så snart som mulig.


  Flere organisasjoner - hvordan skal bedriftene forholde seg?
  I utgangspunktet er det tariffavtalen med hver enkelt fagforening som avgjør hvordan forhandlingene skal gjennomføres. Bedriftene må forholde seg til alle organisasjonene som har tariffavtale ved bedriften. Er man usikker på hvilke avtaler som er registrert på den enkelte bedrift, har Virke en oversikt over de avtaler som er gjort gjeldende.

  Virke anbefaler at bedriften behandler samtlige organisasjoner likt og at man forsøker å gjennomføre forhandlingene som en felles prosess. Ingen av motpartene er imidlertid forpliktet til å delta i felles møter og kan derfor kreve at det gjennomføres separate forhandlinger.

Siste nytt for denne avtalen

 • : Plassoppsigelse fra Fagforbundet

  Virke har mottatt plassoppsigelse fra Fagforbundet for 369 av deres medlemmer i til sammen 81 virksomheter.

  Her er listen over virksomheter og antall ansatte

  Plassoppsigelse er et formelt skritt fagforeningen må foreta dersom de på et senere tidspunkt skal ha mulighet til å ta medlemmene ut i streik. Plassoppsigelsen angi de berørte bedriftene og det antall medlemmer Fagforbundet kan ta ut i en eventuell streik. Det konkrete streikeuttaket varsles senere i form av en plassfratredelse.

  Dato for mekling er ikke fastsatt ennå. Det vil komme mer informasjon når dato for mekling foreligger.

 • : Brudd i forhandlinger om revisjon av Tariffavtale for boligbyggelag

  Den 1. og 2. juli 2024 er det gjennomført forhandlinger om revisjon av Tariffavtale for boligbyggelag mellom Virke og Fagforbundet. 

  Etter fellesmøter og særmøter ble det klart at partene trenger Riksmeklerens hjelp til å komme til enighet.

 • : Enighet om tillegg for ansatte i borettslag

  Fagforbundet og Virke ble mandag 25. september enige om et tillegg for ansatte i borettslag som ikke gjennomfører lokale forhandlinger.

  Ansatte i borettslagene skal ha et lokalt tillegg på 2,78% av deres lønn pr. 31.03.2023, dog minst kr. 12.000,- pr. år for en 100% stilling.

  Det lokale tillegget kommer på toppen av det sentrale tillegget på kr. 7,50 pr. time.

  Tillegget gis med virkning fra 1. april.

 • : Resultatet for mellomoppgjøret 2023 mellom LO og Virke kan iverksettes

  Virke kom til enighet med LO og YS i årets mellomoppgjør mandag kveld, 8. mai 2023.  

  Svarfrist var satt til tirsdag 23. mai, og partene har nå meddelt at resultatet er godkjent. Dermed kan resultatet effektueres.

 • : Enighet om tariffavtalene for boligbyggelag

  I juni forhandlet Virke med Fagforbundet og Delta om revisjon av Tariffavtalene for boligbyggelag. Begge forbund har nå meddelt at de har godkjent resultatet og resultatet kan dermed effektueres.

 • : Enighet om revisjon av Tariffavtale for boligbyggelag mellom Virke og Fagforbundet

  Virke ble 1. juni enig med Fagforbundet om revisjon av tariffavtale for boligbyggelag. Resultatet skal på uravstemning blant arbeidstakerorganisasjonenes medlemmer, og skal ikke iverksettes før det er vedtatt. Frist for vedtakelse er 21. juni.

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene