Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Et av hovedformålene med arbeidsmiljøloven er å sikre et arbeidsmiljø som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) er lovpålagt, og det er virksomhetens øverste leder som er ansvarlig for at HMS-regelverket blir fulgt opp.

Lovendringer

Arbeidsvilkårsdirektivet

Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven (tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår) - kjent som arbeidsvilkårsdirektivet.

Vedtaket innebærer endringer i arbeidsmiljølovens regler om informasjon som skal gis i den skriftlige arbeidsavtalen, regler om prøvetid og en ny bestemmelse om svar på forespørsel om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår fra arbeidstakere. Endringene er et resultat av implementering Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1152 av 20. juni 2019 (arbeidsvilkårsdirektivet) i norsk rett. 

Virke har vært negative til den strenge tolkningen som er lagt til grunn i innføringen av direktivet. Vi har gitt innspill i høringsprosessen og hatt møter med politiske partier for å tydeliggjøre våre bekymringer.

Vi mener endringene kan føre til uklarhet rundt hva som ligger i en individuell arbeidsavtale og at dette kan være potensielt konfliktførende. Vi mener også at endringene kan svekke incentivene til å inngå en tariffavtale for både arbeidstakere og arbeidsgivere, i tillegg til at dette vil bety byråkratisk merarbeid for arbeidsgivere.

Loven antas å tre i kraft 01.juli 2024.

Arbeidsmiljøloven: Vernetjenesten - verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Fra og med 1.1.2024 trer endringer i arbeidsmiljøloven knyttet til vernetjenesten - verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) i kraft. Hensikten er å styrke arbeidstakernes rettigheter og vern i arbeidslivet. Dette innebærer at flere virksomheter må ha verneombud og AMU, samt opplæring av både verneombud og medlemmer av AMU. Endringene innebærer også en utvidelse av verneombudets oppgaver.  

Endringene kort oppsummert:

 • I virksomheter med 5 eller flere arbeidstakere skal det velges minst ett verneombud. Dersom det er færre enn 5 arbeidstakere kan det avtales en annen ordning.
 • Arbeidsmiljøutvalg (AMU) skal opprettes i virksomheter med flere enn 30 ansatte. Det skal også opprettes i virksomheter med 10-30 ansatte når en av partene i virksomheten krever det. Der arbeidsforholdene tilsier det, kan Arbeidstilsynet likevel bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med færre enn 30 arbeidstakere.   
 • Verneombudets ansvar utvides til også å omfatte innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere. Videre er det presisert at verneombudets særlige påseplikt også omfatter arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø.   

Kommer fristen litt brått på? Fortvil ikke.

Vi har verktøyene du trenger!

Meld deg på HMS-kurs

Se alle arrangementer
 1. Grunnkurs i arbeidsmiljø/HMS - 40 timer

  Dette er et lovpålagt 40 timers kurs for verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Vi gir deg den grunnleggende innføringen i regelverket, arbeidsmiljøfaktorer, rollefordelingen og hvordan man bygger et godt arbeidsmiljø.

 2. Onlinekurs Lovpålagt HMS-kurs for øverste leder

  Arbeidsgiver må ha kunnskap om hvilke HMS-krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med HMS i virksomheten.

 3. Grunnkurs i arbeidsmiljø/HMS - 40 timer

  Dette er et lovpålagt 40 timers kurs for verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Vi gir deg den grunnleggende innføringen i regelverket, arbeidsmiljøfaktorer, rollefordelingen og hvordan man bygger et godt arbeidsmiljø.

 4. Psykologisk trygghet på arbeidsplassen - Onlinekurs

  For bedre prestasjoner, mer læring og godt arbeidsmiljø

 5. Grunnkurs i arbeidsmiljø/HMS - 40 timer

  Dette er et lovpålagt 40 timers kurs for verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Vi gir deg den grunnleggende innføringen i regelverket, arbeidsmiljøfaktorer, rollefordelingen og hvordan man bygger et godt arbeidsmiljø.

Vi har nå lansert en helt ny, oppdatert og forenklet HMS-håndbok!

Med HMS-håndboken får både ansatte og ledere enkel oversikt over rutiner, roller, målsettinger og lovverk. HMS-håndboken forenkler kommunikasjonen og gir rask tilgang til viktig informasjon for de ansatte.

Vanlige spørsmål om HMS

 • Vi er en liten bedrift med bare to ansatte. Må jeg som øverste leder gjennomgå HMS-opplæring?

  Ja, arbeidsmiljølovens krav om opplæring etter § 3-5 gjelder alle virksomheter som sysselsetter arbeidstakere.

  Lovens krav er på dette området de samme for små, mellomstore og store virksomheter.

 • Er det påbudt med opplæring i HMS for øverste leder?

  Ja, det er det. 

  Dette er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 3-5. Der står det: ”Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.”

  Kravet ble innført i forbindelse med at den nye arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1. januar 2006. 

 • Hvordan defineres ”virksomhetens øverste leder” i HMS-sammenheng?

  Med øverste leder menes den helt øverste lederen. Det vil si den som har det øverste og endelige ansvaret for beslutninger i virksomheten. 

  Med virksomhet menes her den juridiske enheten. Plikten til opplæring retter seg derfor typisk mot den som er administrerende direktør, daglig leder og tilsvarende.

 • Hva er konsekvensen av å ikke gjennomføre HMS-opplæring?

  Dersom du får tilsynsbesøk fra Arbeidstilsynet må du regne med at de etterspør dokumentasjon på at du har gjennomført opplæring. Dersom du ikke kan dokumentere dette, må du regne med at du får pålegg om å gjennomføre opplæring. Arbeidstilsynet kan sette tidsfrist og eventuelt ilegge dagbøter dersom du ikke følger pålegget.

  Arbeidsmiljøloven har bestemmelser om straff for alvorlige brudd på loven, men vi antar at disse straffebestemmelsene først kommer til anvendelse i mer alvorlige tilfeller.

  Ved alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven kan Arbeidstilsynet reagere på flere ulike måter:

  • Dagbøter fra Arbeidstilsynet.
  • Pålegg om å gjennomføre ulike tiltak.
  • Pålegg om stans av arbeidet inntil tiltakene er gjennomført.
  • Bøter og fengsel kan i bli aktuelt for de aller mest alvorlige tilfellene. For eksempel personskader, dødsfall, naturskader og store materielle skader.

Din digitale rådgiver for alle arbeidsrettsspørsmål!

Arbeidsgiverguiden er mer enn et oppslagsverk i arbeidsrett. Du finner quizer, maler og podcast om blant annet arbeidsmiljø, HMS og likestilling, og du kan opprette digitale, juridiske kontrakter hvor alle parter kan signere med e-post eller BankID. 

Vurderer du medlemskap i Virke?

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene