Hva koster det å bli medlem?

Medlemskontingent for et standard medlemskap er 2,15 promille av arbeidsgiveravgiftspliktig lønn (sum lønn uten arbeidsgiveravgift), minimum 7 300 kroner. Samlet kontingent skal utgjøre minimum 1 promille av lønnssum. Dersom du er en del av et konsern, en kjede eller andre bransjeforeninger listet opp under, kan du ikke bruke denne kalkulatoren. Se under for mer informasjon.

Finn din pris:

Vi henter informasjonen fra Brønnøysundregistrene og regner ut hva et medlemsskap vil koste.

Medlemspriser, fastpristillegg og foreningsmedlemskap

 • Beregnet medlemskontigent

  Kontingent

  Enkeltbedrifter *)

  filialforetak/konsern

  Kjedemedlemskap **)

  franchise-/frivillige kjeder

  Utregning på grunnlag av lønnssum (arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget): Samlet for hele foretaket For hvert enkelt kjedemedlem
  Promillesats 1):    
  lønnssum inntil kr 200 mill. 2,15 ‰ 1,94 ‰
  kr 200 - 500 mill. 1,54 ‰ 1,94 ‰
  over kr 500 mill. 0,67 ‰ 1,94 ‰
  Minimumskontingent: kr 7 300,- (KPI justeres***) kr 5 900,-
  1) samlet kontingent skal utgjøre minimum 1 promille av total lønnssum    

  *) Kontingentsatsene tilbys også franchise-/frivillige kjeder som melder inn hele kjeden samlet. Kjedekontoret faktureres samlet for hele kjeden.

  **) Kjedemedlemskap gis ved minimum 90 prosent oppslutning fra kjedens medlemmer. Hvert enkelt medlem får ti prosent rabatt på ordinær kontingent. Kjedekontoret betaler ordinær kontingent, men får ti prosent rabatt på kjedemedlemmenes samlede kontingent. Rabatten er godtgjørelse for at kjeden samlet melder seg inn i Virke og at kjedekontoret faktureres samlet.

  ***) Konsumprisindeks for varer og tjenester 2021 (andre tjenester med arbeidslønn som dominerende prisfaktor). Kontingent er for 2022, ny kontingent settes i januar 2023 når konsumprisindeksen foreligger.

 • Fastpristillegg

  Kontingentgrunnlag som fremkommer av beregning ovenfor

  Fastbeløp som legges til den totale medlemskontingenten

  Kontingent fra kr. 0 til og med kr 20 000 Kr 500
  Kontingent fra og med kr 20 001 til og med kr 50 000 Kr 1 000
  Kontingent fra og med kr 50 001 til og med kr 100 000 Kr 2 500
  Kontingent over kr 100 000 Kr 5 000
 • Foreningsmedlemskap

  Antall medlemmer

  Kontingentsats (KPI justeres***)

  Antall medlemmer

  Kontingentsats (KPI justeres***)

  Inntil 50 6 600 kroner 300 - 399 22 900 kroner
  50 - 99 9 300 kroner 400 - 499 28 400 kroner
  100 - 199 12 000 kroner 500 - 1000 33 800 kroner
  200 - 299 17 500 kroner Over 1000 39 200 kroner

  Foreningsmedlemskap dekker også næringspolitisk rådgivning for foreningens medlemmer, via administrasjonen.

Andre medlemspriser

 • Medlemspriser Produsentforeningen

  Kontingent

  • 1 ‰ - omsetning inntil 80 millioner kroner
  • 0,5 ‰ - omsetning mellom 80 millioner og 250 millioner kroner
  • 0,1 ‰ - omsetning over 250 millioner kroner

  Minimumskontingent: 14 400 kroner per selskap (KPI reguleres hvert år)

 • Medlemspriser for Trening

  Medlemskontigent for enkeltsentre

  Medlemskontigenten for enkeltsentre er 10 800 kr per senter.

  Kontigentstruktur for kjeder

  Kjeder som har flere enn 29 sentre, betaler et "grunnbeløp" på 300 000 kr, deretter 3 000 kr per senter. Det vil si at fra og med senter nr. 30, betales 3 000 kr per senter.

  Virke Trenings kontingentstruktur er basert på at alle sentre i en kjede er medlemmer. Det er det antall sentre kjeden har pr. 31.12 året før danner grunnlaget for fakturering av medlemskontingent.

  Fakturering en gang per år (følger Virkes faktureringsrutiner for medlemskap). Kjeder kan etter avtale faktureres 2 ganger per år.

 • Medlemspriser for Reiseliv

  • For virksomheter der lønnsandelen er over eller lik 7,5 % av omsetningen benyttes Virkes ordinære kontingentmodell hvor medlemskontingent er 2,15 promille av arbeidsgiveravgiftspliktig lønn (sum lønn uten arbeidsgiveravgift) + fastpristillegg.
  • For virksomheter der lønnsandelen er under 7,5 % av omsetning vil kontingentmodellen være omsetningsbasert. For disse virksomhetene vil kontingenten for medlemskapet være 0,09 promille opptil 100 mill. i omsetning, 0,13 promille mellom 100 mill. og 2,5 mrd., og 0,10 promille over 2,5 mrd. i omsetning.
  • Det vil være et tak for virksomheter med omsetningsbasert kontingentmodell på 400 000 kroner. Eksisterende medlemmer (som var medlemmer før 2020) som går over til omsetningsbasert kontingentmodell fra og med 2020 vil følge en egen opptrappingsmodell frem til og med 2023.
  • Minsteprisen på medlemskapet er 8 500 kroner (8 000 kroner + fastpristillegg på  500 kroner) uavhengig av modell for kontingent.
 • Medlemspriser for gravsteinsleverandører

  Kontingenten er 2,15 promille av lønn (ekskl. arbeidsgiveravgift) + fastpristillegg.  For selskaper som har årlig omsetning over 3 millioner kroner tilkommer det kroner 5 000 i fasilitering- og servicekostnad.

Bli medlem i Virke

Alt om medlemskap. Allerede medlem? Logg inn

Har du spørsmål? Trond hjelper deg.