Rådgivning

Rådgivning i Virke omfatter et bredt spekter av konsulent- og rådgivningsvirksomheter som tilbyr faglig ekspertise, innsikt, råd og tjenester. Disse bidrar blant annet til å løse spesifikke utfordringer for andre bedrifter og organisasjoner, håndtere endringsprosesser, forbedre ytelse, ta strategiske beslutninger eller gjennomføre komplekse prosjekter.

Fakta om bransjen

Omsetning 2021
212
milliarder kroner
Omsetningsvekst 2021 vs 2020
14 %
Alle selskaper med ansatte ekskl. ENK 2022
14040
Sysselsatte Q1 2023
99291

Kilde: SSB

Tall for programmeringstjenester, konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi, forvaltning og drift av IT-systemer, revisjon, PR og kommunikasjonstjenester, bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning, reklamebyråer, medieformidlingstjenester og markeds- og opinionsundersøkelser.

Interessert i statistikk og analyse for bransjen?

Jobber du med markedsanalyser?

Bli medlem i Virke, det lønner seg!

Medlemmer innen teknologi, finans og rådgivning inngår i fagfellesskapet Virke Vekst, og har med det tilgang på mange fordeler. Sammen med våre medlemmer utfordrer vi politikerne på hvilket samfunn vi ønsker. Bransjefelleskapet skal bidra til å løse samfunnets store og små utfordringer, og Virke Vekst vil være en viktig aktør i utviklingen av fremtidens næringsliv og arbeidsliv.

Du får:

Du får også:

Juridisk bistand og rådgivning: Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett.

Analyser og innsikt: Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

Fordelsavtaler og rabatter: Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra betalingsløsninger til hotell og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI.

London Retail Week: Møteplassen for retail og Retail Tech

Studietur: London Retail Week
11. - 13. mars 2024

Virke ønsker å invitere deg som retailer- og teknologileverandør til bransjen på studietur til London. Dette innbefatter også selskaper og personer som arbeider med retail tech, rådgivning, finans og logistikk. Studieturen sammenfaller med London Retail Week i mars 2024. Vårt mål er å samle et knippe på ca 40 deltakere og gi dere den ultimate retail- og nettverkingsopplevelsen i London.

Statsbudsjettet 2024: Virkes innspill på vegne av bransjen

 • Arbeidsgiveravgift
  Utfordre på den ekstra arbeidsgiveravgiften, som ikke ble fjernet slik som lovet. Den gir kunnskapsbedriftene en enorm ulempe.
 • Formuesskatt
  Være tydelig på at formuesskatten rammer norske, private eiere og investeringer i bedriftene.
 • Kompetanse
  Det er en manglende satsing på kompetanse i årets budsjett. Regjeringen følger f.eks ikke opp sine løfter for fagskolene, og det er generelt lave ambisjoner for videreføring av bransjeprogram for kompetanseutvikling.
 • Forskning og innovasjon
  Virke er positive til økningen i støtten til næringsrettet forskning innen de mest sentrale virkemidlene for forskningsbasert innovasjon (Innovasjonsprosjekter gjennom Forskningsrådet og Skattefunn).
 • Innovatørene
  Se våre innspill til Næringskomiteen og Finanskomiteen på Stortinget gjennom vårt innovasjonsarrangement i saken under.
 • Digitalisering
  Regjeringen bevilger 1,6 milliarder kroner til digitaliseringstiltak, særlig rettet mot IKT-sikkerhet, helse og samferdsel. 16. oktober presenterte Støre dessuten en ny digitaliseringsminister, Karianne Tung. I tillegg er en ny digitaliseringsstrategi under utarbeidelse og regjeringen har sagt at de skal satse 1 milliard kroner på forskning om kunstig intelligens de nest fem årene. Virke Vekst stiller seg positiv til satsingen på digitalisering og er spente på hvordan Tung skal følge opp dette i tiden fremover.

Innspill til Kommunalkomiteen på Stortinget

Virke deltok i høringen om statsbudsjettet i Kommunal- og forvaltningskomiteen. Vi understreket at KI-pakken i EU vil være ny milepæl for det (digitale) indre marked, slik som GDPR (personvern) og Digital Services Act (DSA). DSA handler bla om ansvar for innhold på digitale plattformer, spesielt de såkalte big tech (Amazon, Apple, Google, Facebook). Det er viktig at disse forholder seg til regler om markedsføring rettet mot barn, hatefulle ytringer, og at innhold som gis europeere er lovlig i Europa. DSA er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, og det mener vi er problematisk for det er et viktig verktøy for å beskytte forbrukere og sikre næringslivet like vilkår. Elektronisk identifikasjon er også et viktig punkt i digitaliseringspolitikken fremover, mener Virke. Vi spilte derfor inn for komiteen at det er behov for å utvide den nasjonale eID-strategien som er utarbeidet av regjeringen til å gjelde for hele samfunnet, og ikke bare deler av offentlig sektor. Det bør etableres en struktur for datadeling på tvers av og internt i bransjer. Vi ba komiteen om å be regjeringen redusere de juridiske barrierene på nasjonalt nivå. 

Startup?

Bli medlem i Virke, det lønner seg!
Som gründer av en nyoppstartet bedrift er kanskje ikke medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon det første du tenker på.

Et medlemskap i Virke i et av bransjeområdene finans, teknologi eller rådgivning under Virke Vekst gir deg tilgang til flere tjenester som kan være svært nyttige i en oppstartsfase.

 • Startup-medlemskap 0-2 driftsår: 2500 kr per år (Maks 5 millioner i lønnskostnader) 
 • Startup-medlemskap 3-5 driftsår: 4500 kr per år (Maks 10 millioner lønnskostnader) 

Du får blant annet:

 • Juridisk bistand innen arbeidsrett og forretningsjus (inntil 30 min per sak, totalt 6 timer per år, deretter gunstige medlemspriser)
 • Arbeidsgiverguiden – Verktøy, maler og gode råd (Gratis tilgang i 2 år, verdi 8000 NOK per år)
 • Onboarding i Microsoft for startups: Med rådgivning og gratis tilgang på digitale løsninger (pilot) 

  Du står aldri alene

  Medlemmene våre tilbyr tjenester innen forskjellige områder som strategisk planlegging, forretningsutvikling, teknologisk rådgivning, økonomistyring, HR-konsultasjon, markedsføring, kommunikasjon, markedsanalyse, design, prosjektledelse, informasjonsteknologi, bærekraft med mer.

  Virksomhetene varierer i størrelse, fra små, uavhengige konsulentselskaper til store internasjonale firmaer med tusenvis av ansatte. Noen har spesialisert seg innenfor bestemte bransjer eller sektorer, som helsevesen, finans, reklame, design, teknologi, energi, miljø med mer.

  Uansett om du er spesialist innen IT eller samferdsel, tilbyr vi den faglige og politiske støtten du trenger.

  Virkes fokusområder

  • Arbeidsliv

   Som Hovedorganisasjon har Virke en sentral plass i trepartssamarbeidet, og deltar i fora der rammene for arbeidslivet utformes. Norge er i toppen av mange internasjonale rangeringer og har blant verdens beste arbeidsliv. Det kan ikke tas for gitt: Arbeidslivet må videreutvikles og skapes hver dag ute i virksomhetene.

  • Grønn omstilling

   Virke er pådriver og rådgiver for en mer bærekraftig handels- og tjenestenæring. Vi jobber politisk for at det skal lønne seg å være bærekraftig, og tilbyr verktøy og kurs som hjelper våre medlemmer å omstille seg til en mer sirkulær økonomi.

  • Kompetanse og utdanning

   Det må knyttes tettere bånd mellom skole og arbeidsliv, slik at utdanningsinstitusjonene i større grad tar hensyn til arbeidslivet og arbeidsmarkedets behov.

  • Like konkurransevilkår

   Like konkurransevilkår er en samlebetegnelse på vårt arbeid med å øke privates tilgang til de offentlige markedene, bedre rammevilkår når disse konkurrerer mot det offentlige– eller selger varer/tjenester til det offentlige, og arbeid med tilknyttet regelverk. Det er også konkurransespørsmål i de private markedene. Det omfatter konkurransevilkår mellom det offentlige og private virksomheter, samt konkurransevilkår mellom bransjer og salgskanaler.

  • Skatt og avgift

   Vi jobber for et skatte- og avgiftssystem som fremmer aktivitet og sysselsetting, samtidig som det må lønne seg å velge bærekraftige løsninger.

  • Teknologi, innovasjon og digitalisering

   Ny teknologi og digitalisering er vesentlig for å fremme innovasjon i alle deler av nærings- og arbeidslivet, og det må tilrettelegges for det.

  Er bruk av konsulenttjenester ok?

  Det nye regelverket for innleie er primært rettet mot bemanningsforetakene – og ikke tradisjonelle konsulenthus, som i utgangspunktet ikke har som selskapets formål å leie ut ansatte.

  Likevel er det verdt å merke seg at det ikke er merkelappen som settes på virksomheten som avgjør om den rammes av de nye reglene – men selve leveransen i det konkrete tilfellet.

  Det går et skille på når tjenesten betegnes som innleie og når det er snakk om entreprise.

  For å vurdere hvilken type tjenesteleveranse det er snakk om, er det av stor betydning hvorvidt oppdragsgiver (altså kunden) har ledelsen av arbeidet og ansvar for resultatet. Er dette tilfellet, taler det sterkt for at vi snakker om innleie.

  Andre relevante forhold som kan tale for at vi har med innleie å gjøre er blant annet:

  1. om det i hovedsak skal leveres arbeidskraft
  2. om arbeidet skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet
  3. om arbeidet dekker et vedvarende arbeidskraftbehov hos oppdragsgiver
  4. om arbeidet skjer innenfor oppdragsgivers kjerne- eller hovedaktivitet

  Vår oppfatning er at de aller fleste konsulenthus i all hovedsak driver tradisjonell entreprise, som innebærer at kundene deres kjøper konsulenttjenester. Disse blir derfor ikke rammet av de nye innstrammingene.

  I de tilfellene der tjenesteleveransen etter en konkret vurdering likevel anses som innleie, og konsulentselskapet også anses som et bemanningsforetak, kan uansett det såkalte spesialistunntaket komme til anvendelse.

  Dette unntaket er regulert i egen forskrift, og innebærer at innleie fra bemanningsforetak fortsatt vil være tillatt når det er snakk om «innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjenester i klart avgrenset prosjekt.»

  Konsulentselskapene vil derfor i liten grad bli rammet av de nye innstrammingene dersom 1) tjenesten de leverer anses som entreprise, eller 2) at spesialistunntaket kommer til anvendelse.

  Oppsummert forstår vi det slik at endringene i innleieregelverket ikke vil ha betydning for mange konsulenthus.

  Temarapport: «Fremtidige kompetansebehov: Utfordringer for grønn omstilling i arbeidslivet»

  Kompetansebehovsutvalget (KBU) har kommet med en temarapport som tar for seg kompetansebehov for bærekraftig og grønn omstilling. Virke sitter i utvalget, og vi har jobbet for å synliggjøre den sentrale rollen som handels- og tjenestenæringen har i den grønne omstillingen, som tilrettelegger for gjenbruk, vedlikehold, resirkulering og mindre avfall.

  Innovasjon.svg

  Handelsnæringen trekkes fram som den næringen som etterspør flest personer med kompetanse innen bærekraft.

  Grønn omstilling likner på annen omstilling, men det haster mer. Dette gjør at læringen som skjer i arbeidslivet særlig viktig. Utvalget peker på at systemet for livslang læring er for svakt til å møte arbeidslivets behov for omstilling som følge av det grønne skiftet.

  Rapporten peker på 7 utfordringer:

  1. Knapphetsutfordringen
   Knapphet på ingeniører, IKT-spesialister og fagarbeidere kan bremse grønn omstilling.
  2. Konkurranseutfordringen
   Konkurransen om kompetent arbeidskraft øker.
  3. Grunnkompetanseutfordringen
   Deler av befolkningen har svakt kompetansegrunnlag for omstilling.
  4. Kompetanseutviklingsutfordringen
   Systemene for livslang læring og samarbeidet om kompetanseutvikling på arbeidsplassene er utilstrekkelige
  5. Ulikhetsutfordringen
   Kompetanseutvikling for grønn omstilling kan forsterke sosiale forskjeller
  6. Styringsutfordringen
   Grønn omstilling øker behovet for både lokalt handlingsrom i utdanningssystemet og nasjonal styring
  7. Kunnskapsutfordringen
   Kunnskapsgrunnlaget om kompetansebehov for grønn omstilling er for svakt.

  Her kan du lese hele rapporten

  Medlemskap i Virke

  Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.