Arbeidsliv

Handels- og tjenestenæringen sysselsetter om lag 8 av 10 arbeidstakere i Norge, og er avgjørende for å sikre høy sysselsetting, verdiskaping og velferd. Det norske arbeidslivet er preget av gode arbeidsvilkår, høy trivsel og høy produktivitet. Dette skyldes i stor grad det organiserte arbeidslivet med tett og godt samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndighetene.

Som Hovedorganisasjon har Virke en sentral plass i trepartssamarbeidet, og deltar i fora der rammene for arbeidslivet utformes. Norge er i toppen av mange internasjonale rangeringer og har blant verdens beste arbeidsliv.

Det kan ikke tas for gitt: Arbeidslivet må videreutvikles og skapes hver dag ute i virksomhetene.

Dette jobber vi for

 • Å utvikle rammebetingelser som gjør det enkelt å være en god arbeidsgiver
 • Å sikre at både små og store virksomheter skal ha gode og fleksible rammer for drift, utvikling og omstillingsevne
 • Mindre byråkrati og en enklere hverdag for virksomhetene slik at de kan drive lønnsomt og skape arbeidsplasser, også i møte med global konkurranse
 • Et organisert arbeidsliv med god dekning av konkurransedyktige tariffavtaler
 • At handels- og tjenestenæringen skal fortsette å være inkluderingsmotor i arbeidslivet
 • Forenkling av lov- og regelverk som bidrar til å lette de administrative byrdene for virksomhetene
 • Å gjøre det mer attraktivt å investere i de ansattes kompetanseutvikling
 • Sikre fleksible rammevilkår for næringslivet, med rom for utvikling også av nye forretningsmodeller

Et seriøst og ryddig arbeidsliv

Arbeidslivet i Norge er i hovedsak preget av gode og ryddige arbeidsforhold. I enkelte bransjer er det imidlertid store utfordringer med ulovlige lønns- og arbeidsforhold og svart arbeid. Useriøsitet og kriminalitet er særlig utbredt i bransjer som renhold i private hjem, bilvask, bygg- og anlegg, transport og serveringsbransjen. De useriøse aktørene fortrenger seriøse aktører og forhindrer konkurranse på like vilkår.

Vi jobber for

 • Å sikre målrettede tiltak mot useriøse aktører, og tiltak som bidrar til å fremme seriøse virksomheter. Det må være en fordel å være seriøs.
 • At Arbeidstilsynet og andre kontrollinstanser skal føre målrettede og hyppigere kontroller mot bransjer og aktører der det er kjent at useriøsitet er et problem.

Arbeidsmiljø

Det store flertallet av norske arbeidstakere har et godt arbeidsmiljø og samarbeider godt med sine arbeidsgivere. Vi støtter tiltak som bidrar til gode og helsefremmende arbeidsmiljø. Virke er part i IA- avtalen. Den gjelder frem til og med 2024 og er tilgjengelig for alle virksomheter. IA-avtalen er en viktig del av arbeidet for å fremme forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljø, og redusere sykefravær og frafall.

Vi jobber for

 • Å samle og forenkle informasjon til virksomhetene om hvilke ordninger og verktøy som er relevante i arbeidet med inkludering, redusert sykefravær og forhindre frafall.
 • At tilskuddsordninger skal være enkle og ubyråkratiske å søke om og å ta i bruk
 • At medlemmer i Virke skal ta del i bransjeprogram og utvikle verktøy basert på førstelinjeerfaringer og kunnskap.
 • Å sikre et forenklet lov- og regelverk som gjør det enkelt å være en god arbeidsgiver som aktivt jobber med forebygging

Arbeidstid

Vi jobber for

 • Fleksible arbeidstidsregler, som gir virksomhetene mulighet for å drive godt og tilpasse seg ulike behov.
 • Å redusere andelen ufrivillig deltid og fremme heltidsarbeid
 • Gjøre det enklere for partene lokalt å inngå arbeidstidsorninger

Har du spørsmål om arbeidstid?

Arbeidsmiljøloven (AML) gjelder som hovedregel for alle som er ansatt hos en arbeidsgiver. Reglene om arbeidstid gjelder alle ansatte unntatt arbeidstakere med ledende eller særlig uavhengig stilling. Tariffavtaler kan inneholde avvikende bestemmelser, som må følges for de virksomheter som er bundet av disse.

Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandring bidrar til å dekke behov for kompetanse og arbeidskraft i norske virksomheter. Vi er opptatt av at tilgangen på arbeidskraft utenfra skal være smidig og ubyråkratisk.

Sykepengeordning

Vi jobber for

 • Å reformere sykelønnsordningen for å redusere langtidsfraværet
 • At sykepengeordningen må innrettes slik at vi kan holde flere i arbeid, eksempelvis gjennom mer bruk av graderte sykemeldinger og tettere dialog mellom sykemelder, arbeidstaker, arbeidsgiver og NAV

Likestilling og mangfold

Alle skal ha like rettigheter og muligheter for å delta og bidra i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig. En mangfoldig arbeidsstyrke der mennesker med ulik alder, kjønn og bakgrunn deltar, styrker verdiskaping og bidrar til økonomisk og sosial bærekraft.

Handels- og tjenestenæringen har lang tradisjon for å satse på mennesker med ulik erfaring og bakgrunn. Virke er en pådriver for et inkluderende arbeidsliv, som både sikrer virksomhetene verdifull arbeidskraft og som gir mennesker nye muligheter.

Vi har blant annet samarbeidet med Seema om utvikling av mentorprogrammet Humentor som baseres på mangfoldsledelse. I programmet fikk unge og høyt utdannede kvinner med multikulturell bakgrunn mentorer blant ledere på høyt nivå og med lang erfaring fra arbeidslivet.

Vi jobber for

 • Flere tiltak for like muligheter for kvinner og menn i næringslivet, i samarbeid med She Community.
 • Et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv, som både sikrer virksomhetene verdifull arbeidskraft og som gir mennesker nye muligheter.
 • At det skal være enkelt og ubyråkratisk for virksomhetene å gi noen en sjanse til å komme i jobb.
 • Tiltak som sikrer at seniorer kan få muligheter og utvikle sin kompetanse gjennom hele karrieren, slik at de kan stå i arbeid så lenge som mulig.

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene