Sykepenger

En statlig finansiert sykepengeordning er et viktig velferdsgode som sikrer både arbeidstakere og arbeidsgivere mot uforutsette hendelser og store svingninger i sykefravær.

Virke mener

Gjennom Sysselsettingsutvalget har Virke vært en pådriver for å gjøre endringer i dagens sykepengemodell som vil bidra til å få ned langtidsfraværet og holde flere i jobb. Det vil både spare penger og være bra for den enkelte, for virksomhetene og for samfunnet.

Dessverre har ikke utvalget klart å bli enige om en modell som etter vårt syn vil gjøre nok for å få ned langtidsfraværet. Ordningen som foreslås vil også kunne ha uheldige konsekvenser for inkludering i arbeidslivet, og det er knyttet stor usikkerhet til hvordan den vil slå ut for små og mellomstore virksomheter.

En ny sykepengeordning må kunne stå seg over mange år. Dagens ordning ble innført i 1978. Derfor må endringer også bygge på at både arbeidstakere og arbeidsgivere går med på forpliktende endringer. Da kan vi ikke utelukke reduserte ytelser for de ansatte.

På grunn av dette har vi valgt å ta dissens på deler av sykepengekapitlet i Sysselsettingsutvalgets rapport, men vi støtter en videre utredning – med flere klare forbehold.

Vi kommer til å kjempe videre for endringer i sykepengemodellen som får ned langtidsfraværet, holder flere i jobb og skaper forutsigbarhet for virksomhetene.

Hvor er saken nå?

 1. Partene i arbeidslivet inn i Sysselsettingsutvalget

  05.04.2019

 2. Utvalget legger frem sin rapport

  11.02.2021

 3. Rapporten skal opp til behandling i Stortinget

  Dato kommer

Oppdateringer

 • : På tide å ta sykepengedebatten

  En ny sykepengemodell må bygge på at begge parter godtar forpliktende endringer. Da kan ikke egenandel for de ansatte utelukkes. Virke er skuffet over at Sysselsettingsutvalget ikke har kommet lenger i spørsmålet om sykepenger.

  I dag la Sysselsettingsutvalget fram sin rapport, med en rekke forslag og anbefalinger til den viktige jobben med å øke sysselsettingsgraden i Norge i årene som kommer. Å skape flere jobber og holde flest mulig i arbeid er den viktigste oppgaven vi har fremover: Hvis vi skal opprettholde velferden vår, må vi skape 250.000 nye arbeidsplasser innen 2030.

  Til tross for bred enighet om mange viktige spørsmål, har medlemmene i utvalget ikke klart å bli enige om et forslag til modell for ny sykepengeordning. Virke var pådriveren for at sykepenger skulle være en del av utvalgets mandat, men har likevel valgt å ta dissens på deler av sykepengekapitlet.

  Det høye sykefraværet er en felles utfordring som arbeidsgivere og ansatte må ta felles ansvar for. Da kan heller ikke en egenandel for de ansatte utelukkes. Vi vil følge dette arbeidet videre og jobbe for at begge parter godtar forpliktende endringer. 

  Her finner du pressemeldingen fra Virke