Rettferdig konkurranse i og mellom bransjer

For å sikre verdiskaping og best mulig tilbud til kundene er det viktig at virksomheter som konkurrerer i samme marked har like konkurransevilkår. Virke ønsker å bidra til å sikre like konkurransevilkår mellom bedrifter som konkurrerer med hverandre, enten de opererer i samme bransje eller er bransjeoverskridende.

Den kontinuerlige utviklingen av nye forretningskonsepter og bransjeglidning har endret konkurransesituasjonen for handels- og tjenestevirksomheter. Det blir derfor viktig å sikre like konkurransevilkår blant bedrifter som opererer innenfor samme marked. Dette er avgjørende for å fremme høy verdiskaping og et optimalt tilbud til kundene. Når alle aktører har like rammebetingelser vil det også oppmuntre til innovasjon og bedre kvaliteten på produkter og tjenester til fordel for forbrukerne.

Bølgen-saken skal behandles i høyesterett

Onsdag 17. januar ble det klart at den såkalte Bølgen-saken skal behandles i Høyesterett. Med det står vi overfor en ny runde for like konkurransevilkår.

I ett og et halvt år har tre av våre medlemmer kjempet for like konkurransevilkår i Bølgen-saken. De tre treningssentrene som saksøkte Frogn-kommune, mente kommunens eget treningssenter, Bølgen, fikk bedre konkurransevilkår. Kommunen ble først frifunnet, men etter at treningssentrene anket, ble kommunen dømt i lagmannsretten. Nå har Høyesterett besluttet at saken skal behandles også der. 

Virke registrerer at Bølgen-saken tas opp til behandling i Høyesterett. Saken omhandler grunnleggende og viktige prinsipielle spørsmål knyttet til statsstøttereglene, og vi vil følge behandlingen tett. Vi vil fortsatt støtte våre medlemmer i en svært viktig sak for rettferdige konkurransevilkår i Norge.

Det står respekt av Evo Fitness Group AS, Family Sports Club og Drøbak Yoga Studio som tar denne saken gjennom alle tre nivåer i norsk rettsvesen. Vi vil gjøre det vi kan for at våre medlemmer ikke føler seg alene i denne viktige saken. 

Konkurranse mellom bransjer og salgskanaler

Handelen endrer seg raskt blant annet som følge av teknologiske endringer og endret kundeadferd. Ulike digitale salgskanaler vokser, dermed også konkurranseflatene i handelsnæringen. Endringene er blant annet beskrevet i stortingsmeldingen for handel «Kunden har alltid nett», som både tar opp den voksende netthandelen og den voksende grensehandelen.

Økt netthandel øker konkurransen mellom bedriftene i ulike kanaler, innenlands og utenlands. Grensehandelen øker konkurransen mellom aktører i Norge og aktører på den andre siden av grensen, særlig i Sverige. Virke har et overordnet politisk mål om å sikre like konkurransevilkår mellom bedrifter som konkurrerer med hverandre, enten de opererer i samme bransje, er bransjeoverskridende, opererer i ulike kanaler eller på hver sin side av landegrensen.

Mål:

 • Gjennomslag i EUs institusjoner for regulering som ansvarliggjør digitale salgsplattformer, innenfor og utenfor EU/EØS, og gir like vilkår mellom disse og annen handel mht. produktkrav og forbrukerrettigheter
 • Gjennomslag hos norske myndigheter for å følge EUs tiltak og være i forkant, særlig mht. miljøkrav til produkter solgt til norske kunder på digitale plattformer utenfor Norge.
 • Sikre at det betales merverdiavgift når norske forbrukere handler i utenlandske nettbutikker slik at vi får likebehandling mellom norsk handel og netthandel i utlandet. Konkret mål 2022: Fjerning av deklarasjonsfritaket.
 • Fjerne tekstilfritaket for utenlandske nettbutikker registrert i VOEC.

Tekstiltoll til besvær: Boozt Fashion AB vant saken mot skatteetaten i Oslo

Problemene rundt tekstiltoll og netthandel blir ikke mindre etter at det svenske Boozt Fashion AB vant saken mot skatteetaten i Oslo tingrett i september.

Boozt fikk medhold i at skatteetatens vedtak om å nekte selskapet å registrere seg i mva-ordningen VAT On E-Commerce, VOEC, er ugyldig. Skatteetaten nektet Boozt å registrere seg i VOEC fordi Boozt var registrert i det ordinære mva-registeret. Boozt argumenterte på sin side for at selskapet ikke er i Norge og at det selger varer til norske kunder med verdi under 3000 kroner.

Tingretten la vekt på at VOEC ikke eksisterte i 2010, da Boozt ble mva-registrert i Norge. VOEC kom først i april 2020.  Ved å benytte seg av den forenklede ordningen VOEC vil selskapet spare 45 millioner kroner årlig på å utnytte tollfritaket i VOEC for varer med verdi under 3000 kroner. Det gjelder i praksis tekstilvarer. Det må betales full mva i VOEC, dvs 25 pst. Les mer om tingrettens avgjørelse

Konkurransevridining
Vi mener at Tingrettens avgjørelse er et slag mot tollfritaksordningen i VOEC. Tollfritaket gir en konkurransevridning mellom VOEC-registrerte virksomheter og virksomheter som er registrert i det ordinære mva-registeret. Dersom tingrettens avgjørelse blir rettskraftig (skatteetaten kan komme til å anke), vil flere utenlandske nettbutikker kunne følge etter Boozt. Det betyr at konkurransevridningen mot norske tekstilimportører forsterkes. Norske selskaper kan ikke velge VOEC, og må betale full toll på tekstilvarer.

Vi forfølger denne saken mot regjeringen og Stortinget.

Virkes forum for offentlige anskaffelser

Virkes forum for offentlige anskaffelser er et forum der Virkes medlemmer kan møtes for å diskutere aktuelle anskaffelsesrettslige spørsmål, få faglig påfyll fra eksperter på området og nettverk av innkjøpsansvarlige.

 • Forumet er gratis for Virkes medlemmer
 • Holdes 4 ganger i året (fysisk eller digitalt)

Mer informasjon og mulighet for påmelding kommer.

NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser

Innspill fra forumet til høringssvar fra Virke oppsummert:

 • Vi støtter fokus på forenkling og standardisering av loven.
 • Vi støtter en økt terskelverdi for anskaffelsesregelverket fra dagens 100 000 kroner til 300 000 kroner. For eksempel gjør et rigid regelverk fra 100 000 kr gjør det i dag spesielt vanskelig for gründere å prioritere tid til å levere på offentlige anskaffelser. Ofte har ikke gründere, som jo jobber med innovasjoner, mange referanser å vise til fra før, som kan bidra til ekskludering fra offentlig konkurranser.
 • Vi ønsker økt fokus på markedsdialog, altså at innkjøperne i større grad benytter seg av dialog med markedet, i forkant av anskaffelser.

Her kan du lese mer om den nye loven 
Les hele høringssvaret fra Virke

Ønsker du å delta? Meld interesse her

Mer effektiv merverdiavgift i kultur- og besøksnæringene

Vi jobber for at det skal vedtas en utredning av felles lav merverdiavgift på alle kulturnæringer, samt en opprydning i- og forenkling av merverdiavgiftssystemet for kulturfeltet.

Merverdiavgiftssystemet fremstår som komplisert og rotete for mange kulturnæringsaktører. Størst utfordring opplever de som befinner seg delvis innenfor og utenfor dagens merverdiavgiftssystem. Det er krevende å vite hvilke deler av virksomheten som er omfattet av momsplikt, hvilke som er utenfor samt hvordan man i de enkelte tilfeller finner riktig avgrensning. Dette gir betydelige praktiske problemer, ved siden av negative konkurransemessige og økonomiske effekter som følge av merverdiavgift som låses inne.

Vi har bedt Samfunnsøkonomisk analyse AS å drøfte de økonomiske og administrative kostnadene for reiselivs- og kulturvirksomheter som følge av å måtte operere med flere mer-verdiavgiftssatser, samt skillet mellom tjenester som er innenfor og utenfor merverdiavgiftssystemet. Som del av drøftelsen inkluderes kostnadsberegninger for bransje og typiske eksempelvirksomheter i reiselivs- og kulturnæringene. Se rapporten

Offentlig eide treningssentre og risiko for konkurransevridning

Kommuner som driver næringsvirksomhet, noe kommersielle treningssentre kan være et eksempel på, kan motta ulovlig offentlig støtte gjennom skattefritak og konkursimmunitet når de driver i konkurranse med private aktører.

Vi jobber for at slik virksomhet skal skje på like vilkår, og for å få endret regelverk og praksis slik at ulovlig statsstøtte ikke lenger skal forekomme slik vi har sett eksempler på.

Se: Offentlig eide treningssentre og risiko for konkurransevridning - Case: Drøbak Frogn Idrettsarena apporten Offentlig versjon.

Konkurranse mellom offentlige og private aktører innen kommersiell parkeringsvirksomhet

Rapport utarbeidet for Virke.

Se rapporten

Guide til deg som konkurrerer med det offentlige

Hvis du opplever konkurranse fra kommune eller andre i offentlig sektor er dette guiden for deg! 

Her får du introduksjon til regelverket og praktiske råd til hvordan du kan hjelpe deg selv i møte med konkurrenter som har det offentlige i ryggen: Hvilke røde flagg skal du se etter? Hva er tegn på en konkurransefordel eller -hindring? Hvordan ber du om innsyn? Og hvordan følger du opp hvis du mener at det offentlige påvirker konkurransen?

Se rapporten

Kontakt

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene