Skatte- og avgiftspolitikk

Virkes mål er bærekraftig verdiskaping, derfor arbeider vi for et skatte- og avgiftssystem som fremmer aktivitet og sysselsetting, samtidig som det må lønne seg å velge bærekraftige løsninger.

Kort fortalt

  • Virke jobber for å legge om skatte- og avgiftssystemet for å fremme sirkulær økonomi og kutte utslipp av klimaforurensende gasser. 
  • Formuesskatten på arbeidende kapital må fjernes, fordi den tapper norske bedrifter for kapital. Vi må ha en selskapsskatt som fremmer investeringer i Norge og konkurranse på like vilkår.
  • Avgiftspolitikken i Norge må bidra til å fremme aktivitet. Vi må ha et merverdiavgiftssystem som ikke forskjellsbehandler norske og utenlandske nettaktører. Avviklingen av 350-kronersgrensen i 2020 er et godt eksempel på det.
  • Vi ha et særavgiftssystem som ikke gjør at Ola og Kari strømmer over grensen for å handle, og vi må ha en tollpolitikk som gir like vilkår uavhengig av om varene handles på nettet i utlandet eller importeres av norske bedrifter.

Siste oppdateringer

  • : Avgiftssatser som treffer Virkes medlemmer fra 1. januar 2021

    Laveste mva-sats er 6 prosent, el-avgift og kjøretøyavgifter økes med 3,5 prosent, bensinavgiften øker med 2,2, mens autodieselavgiften går ned med 1,1 prosent. Avgiften på alkoholfrie drikkevarer er halvert og sjokolade- og sukkeravgiften er borte. Dette er noen av de viktigste avgiftsendringene for våre medlemmer som Stortinget har vedtatt for neste år.

Ny grønn skatteomlegging

15. september kom Virke med innspill til regjeringen om sirkulær økonomi. Vi foreslår å opprette en ny grønn skattekommisjon, som vil gjøre endringer i skatte- og avgiftssystemet som stimulerer til sirkulær økonomi.

Den grønne omstillingen har skutt fart i handels- og tjenestenæringen, med nye miljøkrav fra myndighetene og fra EU. Samtidig avdekkes flere skatte- og avgiftsmessige barrierer mot den grønne omstillingen. Ikke minst omstillingen til sirkulær økonomi, som ikke var tema for forrige Grønn skattekommisjon i 2015. Med unntak av transportsektoren var handels- og tjenestenæringen i liten grad berørt av skattekommisjonen fra i 2015. 

Virke mener det er behov for en ny utredning om hvordan skatte- og avgiftspolitikken skal bidra til grønn omstilling. Vi vil at det skal bli mer lønnsomt for virksomhetene å velge grønne løsninger og å satse på sirkulære forretningsmodeller.

Kontaktpersoner