Skatte- og avgiftspolitikk

Virkes mål er bærekraftig verdiskaping, derfor arbeider vi for et skatte- og avgiftssystem som fremmer aktivitet og sysselsetting, samtidig som det må lønne seg å velge bærekraftige løsninger.

Kort fortalt

 • Virke jobber for å legge om skatte- og avgiftssystemet for å fremme sirkulær økonomi og kutte utslipp av klimaforurensende gasser. 
 • Formuesskatten på arbeidende kapital må fjernes, fordi den tapper norske bedrifter for kapital. Vi må ha en selskapsskatt som fremmer investeringer i Norge og konkurranse på like vilkår.
 • Avgiftspolitikken i Norge må bidra til å fremme aktivitet. Vi må ha et merverdiavgiftssystem som ikke forskjellsbehandler norske og utenlandske nettaktører. Avviklingen av 350-kronersgrensen i 2020 er et godt eksempel på det.
 • Vi ha et særavgiftssystem som ikke gjør at Ola og Kari strømmer over grensen for å handle, og vi må ha en tollpolitikk som gir like vilkår uavhengig av om varene handles på nettet i utlandet eller importeres av norske bedrifter.

Siste nytt

 • : Disse skatte- og avgiftsendringene trer i kraft fra nyttår

  Skatter

  • Inntektsskatten på de høyeste inntektene økes, mens den reduseres på de laveste. Ifølge regjeringen vil 82 prosent av skattebetalerne få lavere eller uendret skatt neste år. De som tjener under 750.000 kroner i året, skal sitte igjen med mer.
  • Formuesskatten økes fra 0,85 til 0,95 prosent. For formuer på over 20 millioner kroner (40 millioner kroner for ektefeller) innføres det en høyere sats på totalt 1,1 prosent. Bunnfradraget økes samtidig fra 1,5 til 1,7 millioner kroner.
  • Verdsettelsen av aksjer og driftsmidler i formuesskatten økes fra 55 til 75 prosent.
  • Verdsettelsen øker for dyre primærboliger, slik at den blir 50 prosent for den delen av boligens verdi som overstiger 10 millioner kroner.
  • Verdsettelsen av sekundærboliger øker fra 90 til 95 prosent, mens formuesverdiene av fritidsboliger oppjusteres med 25 prosent.
  • Fagforeningsfradraget økes fra 3.850 til 5.800 kroner.
  • Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner reduseres fra 50.000 til 25.000 kroner.
  • Dagens to satser for reisefradrag erstattes med én felles kilometersats på 1,65 kr/km.

  Avgifter

  • Strømavgiften reduseres med 8 øre pr. kWh i vintermånedene og med 1,5 øre i perioden april-desember.
  • Tobakksavgiften økes med 5 prosent ut over ordinær prisjustering. For en 20-pakning med sigaretter innebærer det at avgiften økes fra 55,4 kroner til 59 kroner. For snus øker avgiften fra 85 kroner pr. 100 gram til 90 kroner pr. 100 gram.
  • CO2-avgiften økes. Samtidig reduseres trafikkforsikringsavgiften og veibruksavgiften for å kompensere for økte bensinpriser.

Ny grønn skatteomlegging

15. september kom Virke med innspill til regjeringen om sirkulær økonomi. Vi foreslår å opprette en ny grønn skattekommisjon, som vil gjøre endringer i skatte- og avgiftssystemet som stimulerer til sirkulær økonomi.

Den grønne omstillingen har skutt fart i handels- og tjenestenæringen, med nye miljøkrav fra myndighetene og fra EU. Samtidig avdekkes flere skatte- og avgiftsmessige barrierer mot den grønne omstillingen. Ikke minst omstillingen til sirkulær økonomi, som ikke var tema for forrige Grønn skattekommisjon i 2015. Med unntak av transportsektoren var handels- og tjenestenæringen i liten grad berørt av skattekommisjonen fra i 2015. 

Virke mener det er behov for en ny utredning om hvordan skatte- og avgiftspolitikken skal bidra til grønn omstilling. Vi vil at det skal bli mer lønnsomt for virksomhetene å velge grønne løsninger og å satse på sirkulære forretningsmodeller.