Det regionale samarbeidsforumet mot svart økonomi

Forumet er ett av flere regionale fora som organiseres under det sentrale forumet Samarbeid mot svart økonomi. Her møter partene i arbeidslivet Skatteetaten for i fellesskap å arbeide holdningskapende og forebyggende mot svart økonomi og bidra til en utvikling i arbeids- og næringsliv som gir like konkurransevilkår, gode arbeidsplasser og virksomheter som etterlever lover og regler.

Partene ser det som viktig å utveksle kunnskap om svart økonomi og mulige virkemidler samt videreformidle dette, slik at det gir grunnlag for å ta riktige valg. Sikkerhetsrådgiver Thor Martin Bjerke møter for Virke.