Arbeidslivspolitikk

Handels- og tjenestenæringen sysselsetter om lag 8 av 10 arbeidstakere i Norge, og er avgjørende for å sikre høy sysselsetting, verdiskaping og velferd.

Virke mener

Virke  er en pådriver for et arbeidsliv der bedrifter har fleksible, gode rammer for drift og utvikling av sin virksomhet. Vi bidrar også til et seriøst og inkluderende arbeidsliv, og til gode og ryddige arbeidsforhold for de ansatte. 

Det norske arbeidslivet er preget av gode arbeidsvilkår, høy trivsel og høy produktivitet. Dette skyldes særlig et godt samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndighetene. Som Hovedorganisasjon har Virke en sentral plass i dette trepartssamarbeidet, og deltar i fora der rammene for arbeidslivet utformes. Vi jobber for at det organiserte arbeidslivet bidrar til ryddige og gode rammer som også styrker norske virksomheters konkurransekraft. Som en av arbeidslivets sentrale parter bidrar Virke også i arbeidet med et godt og inkluderende arbeidsliv.

Virke er en pådriver for at både små og store virksomheter skal ha gode og fleksible rammer for å drifte, utvikle og omstille sine virksomheter. Vår fanesak er mindre byråkrati og en enklere hverdag for bedriftene, slik at de kan drive lønnsomt, skape arbeidsplasser og verdier.

Virke ønsker å bidra til et arbeidsliv med høy organisasjonsgrad og god dekning av tariffavtaler, som sikrer konkurransekraft for virksomhetene og trygghet for de ansatte. Vi vil bidra til å utvikle nye og attraktive tariffavtaler tilpasset det moderne arbeidslivets behov.

Et seriøst og ryddig arbeidsliv

Virke ønsker et ryddig og seriøst arbeidsliv.

Arbeidslivet i Norge er i hovedsak preget av gode ogryddige arbeidsforhold I enkelte bransjer er det imidlertid store utfordringer med ulovlige lønns- og arbeidsforhold og svart arbeid. Useriøsitet og kriminalitet er særlig utbredt i bransjer som renhold i private hjem, bilvask, bygg- og anlegg, transport og serveringsbransjen. De useriøse aktørene fortrenger seriøse aktører og forhindrer konkurranse på like vilkår.. Virke  er en pådriver for tiltak mot seriøse aktører, og  for tiltak som sikrer at  det er en fordel å være seriøs. Virke jobber blant annet for en godkjenningsordning for bilvask, og for et skattefradrag for renhold i hjemmet.

Virke ønskermålrettede tiltak og effektive kontroller mot de useriøse aktørene. Vi legger vekt på at tiltak mot useriøst arbeidsliv må være målrettet mot virksomheter og bransjer som faktisk har utfordringer, og ikke innebære unødvendig regulering og byråkrati for det store flertallet av seriøse virksomheter.

Virke mener også at det er offentlige myndigheter som må føre tilsyn med om bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår etterleves. Vi er motstandere av privatisering av tilsyn, som eksempelvis innsynsrett for tillitsvalgte og innføring av regionale verneombud.

Virke mener samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter er viktig å motvirke useriøsitet og sosial dumping- Vi deltar derfor i bransjeprogram for renhold, uteliv, transport og bilpleie.

Arbeidsmiljø

Det store flertallet av norske arbeidstakere har et godt arbeidsmiljø og samarbeider godt med sine arbeidsgivere. Virke støtter tiltak som bidrar til gode og helsefremmende arbeidsmiljø, blant annet gjennom avtalen om inkluderende arbeidsliv.

Den nye IA- avtalen gjelder hele arbeidslivet, og gir en rekke nye verktøy for å bidra til å redusere sykefravær og hindre frafall.

Avtalen innebærer en forsterket satsing på forebyggende tiltak. Det skal lanseres en portal som gir virksomhetene enkel tilgang til gode, kunnskapsbasert informasjon om hvordan man kan forhindre og begrense sykefravær. Virke er en pådriver for at informasjonen skal være enkel og lett tilgjengelig for virksomhetene, og at de offentlige tjenestene skal være koordinerte og ubyråkratiske.

For å redusere sykefraværet samarbeider partene om bransjevise program der det utarbeides tiltak som er målrettet mot risikofaktorer på det aktuelle området. Virke deltar i styringsgruppene for bransjeprogram innenfor sykehjem og barnehage. Virkes medlemmer vil bli invitert til å delta i programmene.

Arbeidstid

Virke er en pådriver for fleksible arbeidstidsregler, som gir virksomhetene mulighet for å drive godt og tilpasse seg ulike behov fra kunder og brukere. Vi har blant tatt til orde for en utvidet mulighet for gjennomsnittsberegning av arbeidstid, for å gi virksomhetene bedre rom for å tilpasse driften til variasjoner i behov. Vi har også støttet en utvidelse av ordningen med såkalt medleverturnus, som sikrer at dem som trenger omsorgs- eller barnevernstjenester opplever større trygghet og stabilitet i bemanningen. De ansattes behov for vern og forsvarlig arbeidstid skal også ivaretas.

Virkes støtter målet om at flest mulig som ønsker det skal kunne tilbys hele stillinger, noe som også sikrer virksomhetene både kompetanse og kontinuitet. Bruk av deltidsstillinger er likevel nødvendig for å få mange virksomheter til å gå rundt, og gir samtidig mange unge og andre en mulighet til å få verdifull arbeidserfaring. De fleste som arbeider deltid, gjør dette frivillig. Virkes medlemmer har god erfaring med å øke heltidsandelen blant dem som ønsker det gjennom samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver på den enkelte arbeidsplass. Vi mener dette er mer effektive tiltak enn regulering og lovpålegg, som ikke tar høyde for ulike virksomheters behov.

Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandring bidrar til å dekke behov for kompetanse og arbeidskraft i norske virksomheter. Virke er opptatt av at tilgangen på arbeidskraft utenfra skal være smidig og ubyråkratisk. Vi har derfor tatt til orde for forenklinger i arbeidsinnvandringsregelverket. Dette er også delvis imøtekommet, blant annet gjennom ordningen med tidlig arbeidsstart, hvor arbeidsgiver har større fullmakt til selv å godkjenne arbeidstakere som kommer utenfra uten forutgående saksbehandling fra UDI.

Virke mener det er viktig å sikre et seriøst arbeidsliv for alle. Vi deltar i en rekke bransjevise samarbeid for å forhindre sosial dumping i form av uakseptable lønns- og arbeidsvilkår.

Inkluderende arbeidsliv

I Virkes medlemsbedrifter innenfor handels- og tjenestenæringen får veldig mange mennesker som står utenfor arbeidslivet en mulighet for å komme i jobb, og dermed delta, bidra og forsørger seg selv og sine.

Virkes medlemmer spiller en avgjørende rolle inkluderingsarbeidet, både som arbeidsgivere og tiltaksarrangører. Svært mange av dem som står utenfor arbeidslivet, får en sjanse til å komme inn i handels- og tjenestenæringen.
I rapporten Arbeidsinkludering – med arbeidsgiverne på laget, har Sintef dokumentert stor vilje til inkludering blant norske bedrifter. Varehandelen, samt bedrifter innenfor kultur, service og reiseliv er blant de sektorene som bidrar mest til arbeidsinkludering.

Virke er en pådriver for at det skal være enkelt og ubyråkratisk for virksomhetene å gi noen en sjanse til å komme i jobb. Vi legger vekt på at NAV må ha enda bedre kunnskap om arbeidsmarkedet, slik at vi sikrer en bedre match mellom kandidater, tiltak og arbeidslivets behov. Virke mener at ordninger som avlaster arbeidsgivers risiko ved arbeidspraksis og ansettelse må forbedres. Bedriftene må få en fast kontaktperson hos NAV eller arbeidsinkluderingsbedriftene, som sikrer tett og helhetlig oppfølging. Det er også et behov for bedre koordinering mellom NAV og andre aktører som operer ut mot virksomhetene. De private tiltaksarrangørene har lang tradisjon for å bidra til at flere kommer i jobb, gjennom innovasjon, kvalitet og mangfold i tilbudet.

Virke bidrar sammen med de øvrige partene i arbeidslivet til prosjektet Vi inkluderer. Der samarbeider arbeidsgivere, arbeidstakere og NAV om å gi flere som står utenfor en vei inn i jobb. Vi satser på bedre match mellom arbeidslivets behov, kandidater og tiltak. Ulike verktøy og metoder for arbeidsinkludering skal videreutvikles og prøves ut. Videre skal man gjennom prosjektet sørge for mer samarbeid og bedre samordning mellom ulike aktører som er involvert.

Pensjon og velferdsytelser

Virke er opptatt av at pensjons- og velferdsytelsene samlet sett skal gi gode insentiver til å stå i jobb – både at det skal lønne seg å arbeide gjennom hele livet.  

Kontakt