Landsoverenskomst for Museer og andre Kulturinstitusjoner

Virksomheter som kan omfattes av landsoverenskomsten er museer, kunstnersentra og andre kulturinstitusjoner som partene mener naturlig kan høre inn under landsoverenskomsten.

Denne landsoverenskomsten gjelder alle arbeidstakere i et fast, forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid (eventuelt gjennomsnittlig arbeidstid) per uke, dog med de unntak som er nevnt i den enkelte bestemmelse.

Deltidstilsatte arbeidstakere har samme rettigheter etter tariffavtalen som heltidsansatte dersom ikke annet fremgår av den enkelte bestemmelse. Deltidstilsatte med flere stillings-forhold innen Virke har samlet sett likevel ikke bedre rettigheter etter landsoverenskomsten enn tilsatte i hel stilling. Lærlinger omfattes av overenskomsten og av sentrale og lokale særavtaler med mindre noe annet er bestemt.

Les om Forsikret Tjenestepensjon Virke

Rapport fra partssammensatt utvalg vedrørende Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner 29. august 2018

Overenskomst:

Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Virke-HUK 2018-2020

Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Virke-HUK 2016-2018

Siste nytt museer og kulturinstitusjoner

 • 02.07.2019: Mellomoppgjøret 2019 for HUK-området er godkjent og resultatene kan effektueres. Resultatet finner du her
 • 20.06.2019: Partene i Virkes HUK-område kom til enighet i årets mellomoppgjør. Les mer her
 • 21.09.2018: Godkjenning av forhandlingsresultatet på HUK-området 2018 landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner. Se godkjenningen her
 • 06.09.2018: Virke og arbeidstakerorganisasjonene kom til enighet i tariffrevisjonen for HUK-området torsdag kveld 6. september 2018. Les mer her
 • 03.04.2018: Arbeidsretten har i dom av 12. mars 2018 avgjort uenigheten mellom Norsk Sykepleierforbund m.fl. og Virke om rett til antall tillitsvalgte etter parallellhovedavtalen. Les dommen her
Les mer

Generelle nyheter

 • 20. juni: Partene i Virkes HUK-område kom til enighet i årets mellomoppgjør. Les mer her
 • 23. april: Tariffoppgjøret med LO og YS ble godkjent 23. april. Informasjon om resultatet finner du her
 • 4. april: Torsdag 4. mars kl. 12:20 kom partene til enighet i mellomoppgjøret for handel, service og tjenesteytende næringer. Partene landet på et resultat som er innenfor frontfagsrammen på 3,2 prosent. Ved åpningen av forhandlingene var Virke tydelige på at handels- og tjenestenæringen står midt i krevende omstillinger og at oppgjøret må speile det. Dette innebærer for eksempel at det ikke er gitt generelt tillegg i Virke-oppgjøret, og at lavlønnstillegget er tilpasset våre områder. For studentsamskipnadene er en vesentlig del av rammen forutsatt forhandlet lokalt, noe som er viktig for Virke på dette området. Nærmere informasjon om oppgjørets innretning for de ulike tariffavtalene sendes medlemsvirksomhetene, og protokollene legges ut her >>
 • 3. april: Virke åpnet de sentrale forhandlingene med LO og YS kl 12 onsdag 3. april. Forhandlingene skal etter planen avsluttes torsdag 4. april. Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør, det vil si at det kun skal forhandles om økonomi og lønnstillegg. Den samlede økonomiske rammen i frontfaget danner grunnlag for forhandlingene i Virke. Partene i frontfaget har anslått at deres mellomoppgjør samlet innebærer en økonomisk ramme på 3.2 prosent. Rammen inkluderer beregnet lønnsvekst som følge av overheng og sentrale lønnstillegg i 2019, samt anslag på glidning for 2019. Glidning inkluderer anslått lønnsvekst i årets lokale forhandlinger, som kommer senere i år.
 • 1. april: Frontfaget: Partene enige om mellomoppgjøret etter mekling. Partene i mellomoppgjøret kom mandag til enighet om lønnsoppgjøret for overenskomstene i LO/NHO- og YS/NHO-områdene. Dette markerer på vanlig måte startskuddet for mellomoppgjøret 2019 for alle øvrige tariffområder. Partene i frontfaget anslår selv rammen for mellomoppgjøret til 3,2 % (årslønnsvekst). Denne rammen vil danne grunnlag for Virkes samordnede mellomoppgjør, som gjennomføres med forbundene i LO og YS onsdag 3. og torsdag 4. april. 
 • 14. mars: Brudd i forhandlingene i frontfaget NHO/LO – hva betyr dette for årets forhandlinger i Virke? Den økonomisk rammen for alle forhandlinger i Norge bestemmes i stor grad av resultatet i det såkalte frontfaget, det vil si forhandlingene mellom NHO og LO for konkurranseutsatt industri. Virke forhandler derfor ikke med LO og YS før dette resultatet er klart. Partene i frontfaget kom ikke til enighet i årets forhandlinger, og oppgjøret går derfor til mekling. 
 • 28. februar: Virke og Fagforbundet opprettet en egen overenskomst for frisører. For Virkes medlemmer som driver frisørsalong med ansatte organisert i Fagforbundet tilbyr partene nå en overenskomst tilpasset denne bransjen. Overenskomsten er tilgjengelig på virkes hjemmesider fra 1.3.2019.
 • (Oppdatert 1. februar 2019) Fra 2018: Reviderte hovedavtaler godkjent. Virke reforhandlet hovedavtalene med henholdsvis LO og YS i januar 2018, Parallellavtalen og hovedavtalen med NITO i juni 2018. De endringene partene ble enige om, er nå formelt godkjent. Hovedavtalene for perioden 2018 til 2021 er nå tilgjengelige på Virkes nettsider. En av de viktigste endringene ved årets forhandlinger er at partssamarbeidet også skal være med på å sikre effektiv drift og bærekraftig utvikling.
Les mer