Landsoverenskomst for Museer og andre Kulturinstitusjoner

Virksomheter som kan omfattes av landsoverenskomsten er museer, kunstnersentra og andre kulturinstitusjoner som partene mener naturlig kan høre inn under landsoverenskomsten. Denne landsoverenskomsten gjelder alle arbeidstakere i et fast, forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid (eventuelt gjennomsnittlig arbeidstid) per uke, dog med de unntak som er nevnt i den enkelte bestemmelse.

Deltidstilsatte arbeidstakere har samme rettigheter etter tariffavtalen som heltidsansatte dersom ikke annet fremgår av den enkelte bestemmelse. Deltidstilsatte med flere stillings-forhold innen Virke har samlet sett likevel ikke bedre rettigheter etter landsoverenskomsten enn tilsatte i hel stilling. Lærlinger omfattes av overenskomsten og av sentrale og lokale særavtaler med mindre noe annet er bestemt.

  

Les om Forsikret Tjenestepensjon Virke

 

Rapport fra partssammensatt utvalg vedrørende Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner 29. august 2018


Overenskomst:

Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Virke-HUK 2018-2020

Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Virke-HUK 2016-2018