Stipend - Søkes av ansatte

Målsetningen er å øke kunnskap og kompetanse hos ansatte i virksomheten, samtidig som søkere forplikter seg til å dele ervervet kunnskap/kompetanse internt i virksomheten det søkes stipend gjennom.

Kun for medlemmer med tariffavtale.

Det kan søkes på to stipendkategorier

KATEGORI 1 – Frittstående kurs

  • Maximum søknadsbeløp pr person er kr. 5.000.
  • For å kunne søke om støtte til kategorien frittstående kurs, bør kurset ha et omfang på minimum 2 dager.
  • Hver enkelt søker sender egen søknad.
  • Den som søker må forplikte seg til videreformidling av ervervet kunnskap kompetanse internt i virksomheten.

KATEGORI 2 – Studietur/Hospitering/Jobbrotasjon

Studietur: Omfatter ikke deltakelse i kongresser/ konferanser.
Hospitering: Bør være av minst 1 ukes varighet i tilsvarende eller annen virksomhet.

  • Maksimum søknadsbeløp pr person er kr 10.000
  • Det stilles krav til dokumentering av faglig opplegg for hospitering og jobbrotasjon: For eksempel; se på andres rutiner, drift, ledelse, samarbeid, effektivisering med mer.
  • Hver enkelt søker sender egen søknad.
  • Den som søker må forplikte seg til videreformidling av ervervet kunnskap kompetanse internt i virksomheten.

Ved søknad om stipendmidler forutsetter styret at virksomheten og/eller arbeidstakeren selv går inn og dekker minimum 25 % av kostnadene. Fullfinansiering (inntil kr. 25.000) kan kun skje i helt spesielle tilfeller.

Søknadene sendes inn via arbeidsgiveren, som skal gi sin påtegning. Dersom det i en virksomhet foreligger flere søknader, skal arbeidsgiveren prioritere søknadene.

Les mer

Retningslinjer og stipendregler

Søknadsskjema for OU-fond tjenesteytende

Søknad om stipend

Elektronisk innsending er obligatorisk. Vi aksepterer ikke lenger søknad i papirformat.

Hva slags kurs/formål søkes det midler til?:
Opplegget skal gjennomføres

Kostnadsoversikt:

Søknadssum

Frittstående kurs: Maks beløp kr 5.000,-
Studietur/hospitering/jobbrotasjon: Maks beløp kr 10.000,-

Er det søkt om støtte fra andre:
Har du tidligere fått stipend fra fondet:

Godkjenning fra arbeidgiver:

Kan eventuelt sendes inn som vedlegg sammen med signatur.

Anbefales søknaden
Har/vil virksomheten forskuttere stipendbeløpet?
Er det innvilget permisjon med lønn?
Er det innvilget permisjon uten lønn?