Permittering som alternativ til nedbemanning

Et alternativ til nedbemanning kan være permittering. Permittering er knyttet opp mot situasjoner hvor virksomheten i en forbigående periode ikke kan holde arbeidstakeren beskjeftiget.

Permittering innebærer altså et midlertidig opphør av arbeidsforholdet: Arbeidstaker blir fritatt for arbeidsplikt helt eller delvis, og arbeidsgiver blir i en periode løst fra lønnsplikten. Det formelle ansettelsesforholdet består i hele perioden, med den konsekvens at arbeids- og lønnsplikten gjeninntrer når permitteringen opphører. Permittering kan og bør avtales mellom partene, men arbeidsgiver kan om nødvendig ensidig beslutte at arbeidstaker skal permitteres.

Det finnes ikke lovbestemmelser verken i arbeidsmiljøloven eller i andre lover som direkte hjemler retten til å permittere. Lov om lønnsplikt under permittering forutsetter imidlertid at det foreligger en adgang til å permittere. Videre har domstolene gjennom sin praksis slått fast at "permitteringsinstituttet" er et ulovfestet rettsinstitutt i det norske rettssystemet.

Formålet med "permitteringsinstituttet" er at arbeidsgiver på kort varsel skal kunne oppnå en kostnadsreduksjon ved å redusere bemanningen midlertidig. Permittering skal løse forbigående problemer. Er det imidlertid behov for en varig kostnadsreduksjon, skal arbeidsgiver heller si opp de arbeidstakere som er overtallige.

Av hovedavtalene fremgår det at permittering kan iverksettes for en periode på inntil 6 måneder etter beslutning fra bedriften når saklig grunn gjør det nødvendig. Eksempler på saklig grunn kan være svikt i omsetningen eller forbigående økonomiske problemer. I henhold til Lov om lønnsplikt under permittering gjeninntrer arbeidsgivers lønnsplikt dersom en arbeidstaker har vært permittert i til sammen 26 uker i løpet av de siste 18 månedene.

Kulturinstitusjoner som får mer enn 50% av sine driftsutgifter dekket av det offentlige kan ikke permittere sine arbeidstakere, da disse arbeidstakerne ikke har krav på ledighetsmidler etter folketrygdloven. Etter Virkes avtaler innen HUK-området (helse, kultur, utdanning), er det fastslått som forutsetning for permittering at arbeidstaker har rett til ledighetsmidler.

Varsel om permittering

I henhold til hovedavtalenes bestemmelser skal det konfereres med de tillitsvalgte før endelig beslutning om permittering treffes. Virke anbefaler at dette gjøres også i de tilfeller hvor virksomheten ikke er bundet av tariffavtale. De ansatte skal gis skriftlig varsel på 14 dager før permitteringen settes i verk. Når virksomheten ikke har tillitsvalgte å konferere med, bør arbeidsgiver orientere og drøfte situasjonen med de ansatte (eventuelt med ansatterepresentant) så langt det er praktisk mulig.

Det skal settes opp en protokoll fra slike drøftelser.

Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig før permittering iverksettes gi melding til offentlig myndighet (NAV) i henhold til arbeidsmarkedsloven § 8. Arbeidstakere som blir permittert, skal videre få et skriftlig bevis fra arbeidsgiver som skal angi grunnen til permitteringen og permitteringstidens sannsynlige lengde. Dette må legges fram for NAV når den ansatte søker om dagpenger.

Utvelgelse

Ved vurdering av hvem som skal permitteres, gjelder de samme reglene som ved nedbemanning. Ansiennitet kan fravikes når det foreligger saklig grunn. En saklig grunn kan være spesiell kompetanse som det er helt nødvendig å beholde i bedriften. Det kan også benyttes rullerende permittering.

Lønn under permittering

Arbeidsgiver har lønnsplikt de første 15 arbeidsdagene etter at permitteringen har trådt i kraft (arbeidsgiverperioden).

Etter arbeidsgiverperioden vil det gå 3 ventedager (ekskl. lørdag og søndag) hvor den ansatte ikke får noen lønn – verken fra arbeidsgiver eller fra NAV. Etter dette vil den ansatte normalt få permitteringslønn (dagpenger) fra NAV som er lik den lønnen vedkommende ville fått som arbeidsledig, forutsatt at søknaden er sendt tidsnok. Den ansatte må permitteres minst 50% for å få rett på dagpenger. Etter inntil 26 uker med dagpenger gjeninntrer arbeidsgivers lønnsplikt.

Det kan ytes dagpenger til arbeidstaker som er permittert på grunn av mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke. Med permittering menes altså i denne sammenheng at arbeidstaker midlertidig fritas for arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans, enten dette bestemmes ensidig av arbeidsgiver eller ved avtale i det enkelte tilfelle.

Oppsigelse i permitteringsperioden

I henhold til arbeidsmiljøloven kan en arbeidstaker som er permittert uten lønn i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans, gå til oppsigelse med en oppsigelsesfrist på 14 dager regnet fra den dag oppsigelsen blir mottatt av arbeidsgiver. Dette gjelder uansett hvilken oppsigelsesfrist som følger av lov eller avtale. Sier arbeidstakeren opp selv, vil vedkommende ikke ha rett til lønn i oppsigelsestiden.

Dersom det er arbeidsgiver som går til oppsigelse av noen som er permitterte, gjelder de vanlige oppsigelsesfristene som følger av lov eller avtale. Den permitterte har videre krav på å få arbeide i oppsigelsestiden – evt. få utbetalt full lønn fra arbeidsgiver i oppsigelsestiden.

Har du spørsmål? 

Medlemmer kan kontakte oss i Virke på telefon: 22 54 17 00 og be om rådgivningstelefonen på arbeidsrett eller sende spørsmål på e-post: