Endringer i aktivitetsplikten

Publisert:

Ansatte som er sykemeldt, må nå være i arbeidsrelatert aktivitet senest innen 8 uker for å ha rett på videre sykepenger.

Syk arbeidstaker hos lege

Ansatte som er sykemeldte, har en såkalt aktivitetsplikt, som trer i kraft etter 8 uker i sykemelding. Aktivitetskravet innebærer at den som er sykemeldt skal være i arbeidsrelatert aktivitet under sykemeldingen, for å kunne motta sykepenger videre. Arbeidsgiverne på sin side er pliktig å tilrettelegge arbeidet så langt det er mulig. Fra 5. oktober i fjor ble deler av sykefraværsoppfølgingen digitalisert. De digitale løsningene medfører endringer i praktiseringen av aktivitetskravet.

Etter endringen vil arbeidstaker som er 100 prosent sykmeldt etter seks uker motta en påminnelse per SMS eller e-post med oppfordring om dialog med arbeidsgiver om aktivitetskravet. Selve aktivitetsplikten ligger fast. NAV vil fortsatt være tydelige på målet om arbeid og aktivitet, og stiller forventninger til andre aktører om bidrag til å nå målet.

Sykepengene vil nå ikke automatisk bli stanset selv om aktivitetskravet ikke er oppfylt etter utløpet av 8 uker og det ikke foreligger unntak fra aktivitetsplikten. Har NAV vurdert at aktivitetskravet ikke er oppfylt, sendes nå forhåndsvarsel til den sykmeldte om stans av sykepenger med 3 ukers frist for tilbakemelding.

Endringene er nærmere beskrevet her >>

Mer om aktivitetsplikten

Hovedregelen er at sykmeldt arbeidstaker skal være i arbeidsrelatert aktivitet for å ha rett på sykepenger. Dette omtales ofte som aktivitetsplikten og plikten gjelder gjennom hele sykefraværsperioden. Som arbeidsgiver har du plikt til å tilrettelegge arbeidet så langt det er mulig, og utarbeide en oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstakeren.

Ved 8 ukers sykefravær gjør NAV en vurdering av om aktivitetsplikten er oppfylt, og i denne vurderingen vil oppfølgingsplanen være sentral. Vi anbefaler derfor at oppfølgingsplanen sendes til NAV hvis arbeidstakeren er 100 % sykmeldt når sykefraværet har vart i 6 uker. I tilfeller der NAV ber om å få tilsendt oppfølgingsplanen, er du som arbeidsgiver pålagt å gjøre dette. NAV kan gjøre unntak fra aktivitetsplikten av medisinske årsaker eller hvis det ikke er mulig å tilrettelegge på arbeidsplassen.

Varierende praksis av aktivitetsplikten

Aktivitetsplikten har vært praktisert ulikt av NAV siden den ble innført i 2004. I de første månedene etter innføringen ble aktivitetsplikten håndhevet strengt. De siste ti årene har NAV ikke praktisert aktivitetskravet i henhold til loven og NAV har sjelden stanset sykepengene som følge av at aktivitetsplikten ikke var fulgt opp.

I 2015 fikk NAV nye retningslinjer om at aktivitetskravet ved 8 ukers sykmelding skulle håndheves. Sykmeldte fikk på denne bakgrunn automatisk stanset sykepengene fra NAV, dersom det ikke var gitt unntak for aktivitetskravet etter utløpet av 8 uker. NAV startet imidlertid utbetalingen igjen når de mottok en utvidet legeerklæring med opplysninger om hvorfor arbeidstakeren ikke kunne jobbe.

Fra 5. oktober 2016 ble det gjort nye endringer i praktisering av aktivitetskravet som følge av digitalisering av sykmeldingen. (Digital sykmelding- Informasjon til arbeidsgivere-Nav.no)

Arbeidsgivers forskuttering av sykepenger

Arbeidsgivers plikt til å utbetale sykepenger er betinget av at arbeidstakeren oppfyller kravene for rett til sykepenger etter folketrygdloven. NAV legger til grunn at loven ikke pålegger arbeidsgiver plikt til å forskuttere sykepenger, og derved har ikke arbeidsgiver større rett til refusjon enn arbeidstaker til sykepenger. Konsekvensen av dette er at i tilfeller der arbeidstaker ikke oppfyller aktivitetskravet uten å være unntatt fra det, må arbeidsgiver stanse utbetaling av lønn.

Automatisk stans av sykepenger etter 8 uker utgikk altså som virkemiddel som praktisering av aktivitetskravet høsten 2016. Dette er en sak Virke lenge har jobbet for, siden automatisk stans lett kunne føre til at arbeidsgivere som forskutterte lønn ikke fikk refundert alle sine utlegg av NAV.

NAV kan fortsatt, etter en konkret vurdering, stanse sykepengene i tilfeller der aktivitetskravet ikke er oppfylt og det ikke foreligger unntaksgrunn.

Ny praksis er nå at arbeidsgiver som forskutterer sykepenger vil få brev hvis det fattes vedtak om stans av sykepenger. Forutsetningen for at dette skal fungere er at arbeidsgiver har sendt inn skjema for inntektsopplysninger og opplyser at de forskutterer lønn og krever refusjon fra NAV. Virke anbefaler at arbeidsgivere sender inn inntektsopplysningene raskt, helst umiddelbart etter arbeidsgiverperioden, for å sikre seg opplysninger i de tilfellene sykepengene stanses på bakgrunn av ikke oppfylt aktivitetskrav.

Refusjon kan gis for opptil tre måneder før kravet ble satt frem. Denne fristen er absolutt ved refusjon til arbeidsgiver.

Refusjon av sykepenger- Informasjon til arbeidsgiver- Nav.no >>