Har arbeidstaker krav på bonus når vedkommende er fraværende på grunn av sykdom?

Svar:

Det kan avtales at

bonus

opparbeides og utbetales pr. arbeidet time, det vil si at

bonus

ikke beregnes ved fravær p

å

g

runn

a

v

sykdom. Arbeidstakere i

gradert sykemelding vil da være berettiget til bonus i forhold til den delen de er friske.

Forutsetningen er selvsagt at dette går klart frem av ordningen, slik at

arbeidstakerne

er klar over en slik ”begrensning”.

Emneord

  1. Lønn