Arbeidstakers rett til å fortsette i stilling ved oppsigelse

Publisert:

En arbeidstaker som reiser søksmål om gyldigheten av en oppsigelse, har rett til å fortsette i stillingen etter utløpet av oppsigelsestiden inntil endelig dom foreligger. Dette er en rettighet for arbeidstaker som kan få store økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver.

Retten til å stå i stilling benyttes ofte som et forhandlingskort av arbeidstakere, nettopp på grunn av den belastning dette innebærer for arbeidsgiver. Noen ganger viser dette seg imidlertid å være en tom trussel.

I det følgende skal det gis en kort oversikt over regelverket, herunder hvilke konsekvenser rettigheten har for arbeidsgiver og arbeidstaker. Videre skal det gis en oversikt over arbeidsgivers mulighet til å kreve at arbeidstaker fratrer under sakens behandling.  

Hvem har rett til å fortsette i stillingen?
Retten til å fortsette i stillingen gjelder for alle arbeidstakere, herunder også daglige ledere. Den gjelder også ved hel eller delvis nedleggelse av virksomheten. 

Retten til å stå i stilling forutsetter at arbeidstakeren har reist søksmål innenfor de frister som følger av arbeidsmiljøloven. Det er videre en forutsetning at arbeidstaker nedlegger påstand om at oppsigelsen skal kjennes ugyldig.  I de tilfeller hvor det bare reises søksmål med krav om erstatning, gjelder ikke retten til å stå i stilling, og arbeidstaker må fratre ved utløpet av oppsigelsestiden.

Det er viktig å være oppmerksom på at retten til å fortsette i stillingen ikke gjelder for arbeidstakere som har fått avskjed, prøvetidsansatte, innleide og midlertidig ansatte.

Virkninger for arbeidsgiver og arbeidstaker av retten til å stå i stilling:
Retten til å stå i stilling innebærer at arbeidsforholdet består med de rettigheter og plikter som følger med stillingen. Arbeidstaker har i utgangspunktet rett til å motta lønn og andre økonomiske fordeler, samt utøve arbeid som om han eller hun ikke var oppsagt frem til endelig dom i saken. Arbeidstaker skal for eksempel tilgodeses med de lønnstilleggene som følger av en tariffavtale eller på annet grunnlag. Arbeidstakeren kan heller ikke permitteres, selv om vilkårene for permittering ellers er til stede.

Arbeidsgiverens styringsrett er som hovedregel ikke endret overfor arbeidstakere som står i stilling. De endringer som arbeidsgiver kunne foreta før oppsigelsen med hensyn til arbeidsoppgaver, ansvarsforhold, arbeidssted, arbeidstidens plassering og arbeidsorganisatorisk plassering, kan arbeidsgiver alltid gjøre.  Avhengig av hvilken stilling det gjelder, kan det imidlertid oppstå situasjoner hvor arbeidsgivers styringsrett er noe videre.  Dette gjelder særlig i forbindelse med lederstillinger.

Bortfall av retten til å stå i stilling:
Ofte tilbyr arbeidsgiver arbeidstakeren fritak fra arbeidsplikt i oppsigelsestiden mot å betale lønn. Arbeidsgiver må da være klar over at arbeidstaker ikke med dette mister retten til å fortsette i stillingen under søksmål. 

Annerledes stiller det seg dersom arbeidstaker selv velger å fratre eller ta annet arbeid. Da faller retten til å stå i stilling bort, og arbeidstaker vil ikke kunne kreve å komme tilbake før det foreligger endelig dom for at oppsigelsen er ugyldig. I slike tilfeller bør arbeidsgiver sørge for å få en skriftlig bekreftelse fra arbeidstaker om at arbeidsforholdet avsluttes frivillig, slik at det ikke er noe tvil knyttet til dette. 

Arbeidsgivers krav om fratreden:
Dersom arbeidsgiver finner det problematisk å ha den ansatte i stillingen, kan arbeidsgiver kreve rettens kjennelse for fratreden. Fratreden skal bare skje der retten finner det urimelig at arbeidstaker fortsetter i stillingen mens oppsigelsessaken pågår, og det skal bare besluttes unntaksvis. Det motsetningsforhold som ofte oppstår som følge av oppsigelsen og tvisten, gir vanligvis ikke grunn til fratreden. 

Ved urimelighetsvurderingen skilles det mellom de tilfeller hvor oppsigelsen er begrunnet i arbeidstakers forhold og de tilfeller hvor oppsigelsen er begrunnet i bedriftens forhold. Sentralt ved vurderingen vil være konsekvensene for partene. Ved oppsigelse på grunn av bedriftens forhold, skal det mye til før det avsies kjennelse for fratreden. Ved oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold, skal retten i alminnelighet ta et krav om fratreden til følge. Det skal også mindre til for at en leder må fratre enn en underordnet ansatt.

Ved fratredelse opphører uten videre arbeidstakers rett til lønn og andre økonomiske fordeler knyttet til stillingen. Arbeidsgiver må samtidig utbetale skyldig lønn og feriepenger.

For nærmere spørsmål vedrørende ovennevnte, kan medlemmer ta kontakt med Virkes sentralbord på telefon 22 54 17 00 og be om rådgivningstelefonen for arbeidsrett, eller sende spørsmål på e-post til