Oppsigelsesvern ved svangerskap og etter fødsel/adopsjon

Publisert:

Arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidstaker som er gravid ikke av den grunn kan sies opp. Forbudet er begrunnet med at arbeidstaker skal spares for den belastning tap av stillingen vil medføre i tiden omkring en fødsel.

Lovbok

Arbeidstaker som er i lovfestet svangerskaps-, omsorgs-, fødsels- eller foreldrepermisjon i inntil ett år kan videre ikke sies opp med virkning i fraværsperioden når arbeidsgiver er klar over at fraværet skyldes disse grunner eller arbeidstaker uten unødig opphold gir beskjed om at dette er grunnen til fraværet, jf. aml. § 15-9 (2).

Arbeidstakerens vern mot oppsigelse på grunn av graviditet gjelder også i de tilfeller der arbeidsgiveren ikke er klar over at arbeidstakeren er gravid, og det er derfor ikke noe krav at arbeidstakeren har opplyst arbeidsgiveren om det på forhånd. Det avgjørende vil være om arbeidstakeren er gravid på det tidspunkt oppsigelsen finner sted. Blir arbeidstakeren gravid i løpet av oppsigelsestiden vil hun ikke være vernet av bestemmelsen.

Forbudet mot å si opp en arbeidstaker fordi hun er gravid er ikke til hinder for at arbeidsgiveren i denne perioden sier opp arbeidstakeren av andre grunner enn svangerskapet. Det vil imidlertid da være arbeidsgiveren som har bevisbyrden for at oppsigelsen ikke skyldes graviditeten, jf. nedenfor. Arbeidstakers graviditet vil dessuten normalt være et særlig forhold arbeidsgiver uansett må legge vekt på ved vurderingen av en oppsigelse, da oppsigelse i en slik periode vil kunne ramme arbeidstakeren ekstra hardt.

Oppsigelse som finner sted i perioden arbeidstaker er gravid, skal anses å ha sin grunn i dette forhold dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig, jf. § 15-9 (1) 2. punktum. Bestemmelsen innebærer at en arbeidsgiver som vil si opp arbeidstaker mens hun er gravid, vil ha hele byrden med å føre sannsynlighetsbevis for at en oppsigelse har sin grunn i andre forhold enn graviditeten. Det vil ikke være tilstrekkelig at det påvises grunner som sammen med graviditeten kunne gi grunnlag for oppsigelse.

Arbeidstakere som er i lovfestet svangerskaps-, omsorgs-, fødsels- eller foreldrepermisjon i inntil ett år har et tilnærmet absolutt vern mot å bli sagt opp med virkning i denne fraværsperioden, jf. § 15-9 (2). I motsetning til når arbeidstakeren er gravid, vil da selv ikke andre saklige grunner kunne legitimere en oppsigelse med virkning i perioden arbeidsgiver er borte. Det absolutte forbudet som gjelder i slike perioder, kan til tider virke uheldig både for virksomhetene og i forhold til andre arbeidstakere, særlig ved oppsigelse på grunn av driftsinnskrenkning eller ved nedleggelse av hele avdelinger. Hensikten med bestemmelsen er imidlertid å verne de arbeidstakere som gjør bruk av retten til permisjon ved svangerskap, fødsel eller adopsjon.

Betingelsen for det absolutte vernet ved fraværet er at arbeidsgiver er klar over at fraværet skyldes svangerskaps-, omsorgs-, fødsels- eller foreldrepermisjon eller at arbeidstaker uten unødig opphold gir beskjed om at dette er grunnen til fraværet. Vanligvis avtales slikt fravær i god tid slik at dette i praksis sjelden vil by på vanskeligheter. 

Arbeidstakere som har svangerskaps-, omsorgs-, fødsels- eller foreldrepermisjon i inntil ett år, er som nevnt bare vernet mot oppsigelse ”med virkning i fraværsperioden”. Det er altså ikke forbudt at arbeidstaker mottar oppsigelse under fraværet. En lovlig oppsigelse som er gitt slik at tidspunktet for fratreden faller innenfor den tiden arbeidstakeren har svangerskaps-, omsorgs-, fødsels- eller foreldrepermisjon, vil derfor i prinsippet være gyldig, men oppsigelsesfristen forlenges da med permisjonstidens lengde. Har eksempelvis halve oppsigelsesfristen gått når permisjonen påbegynnes, kan siste halvdelen av oppsigelsesfristen løpe fra permisjonstidens utløp. Oppsigelsesfristen avbrytes under hele fraværsperioden.

For arbeidstakere som benytter retten til å være helt fraværende utover ett år, jf. aml. § 12-5 (2), og arbeidstakere som har delvis permisjon i kombinasjon med delvis uttak av fødselspenger (tidskonto), gjelder ikke det samme absolutte forbud mot oppsigelse med virkning i fraværsperioden. I slike situasjoner er arbeidstaker imidlertid vernet mot oppsigelse som gis på grunn av permisjonsfraværet. På samme måte som når arbeidstaker er gravid, skal oppsigelse som gis i slike perioder anses å ha sin grunn i dette forhold dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig.

For arbeidstakers vedkommende gjelder hele tiden de alminnelige regler om oppsigelse slik at arbeidstaker kan si opp sin stilling selv om vedkommende er i lovfestet permisjon ved svangerskap eller etter fødsel eller adopsjon.

Virkes medlemmer kan ved ytterligere spørsmål kontakte Virkes arbeidsrettslige rådgivning per telefon 22 54 17 00 eller epost .