Virke.no

Arbeidstaker fyller snart 67 år. Opphører da arbeidsforholdet automatisk?

Svar:

Nei, hovedregelen er at arbeidstakers alminnelige oppsigelsesvern består helt til arbeidstaker fyller 70 år, om da ikke virksomheten har en lovlig bedriftsfastsatt aldersgrense lavere enn 70 år.

Utdypende informasjon:

Har virksomheten en lovlig, bedriftsfastsatt aldersgrense lavere enn 70 år (normalt er grensen da 67 år), kan arbeidsholdet opphøre når denne grensen er nådd. I en dom fra Høyesterett fra juni 2011 – Gjensidige-dommen klargjør Høyesterett at virksomheter kan ha såkalte bedriftsfastsatte aldersgrenser. Det er tre forutsetninger som alle må være oppfylt for at en bedriftsfastsatt aldersgrense er lovlig:

  • aldersgrensen er kjent for alle ansatte (for eksempel gjennom virksomhetens personalhåndbok),A
  • aldersgrensen praktiseres konsekvent (ingen har fått fortsette ut over aldersgrensen) og
  • de ansatte som fratrer har en tilfredsstillende tjenestepensjon ved fratreden (i Gjensidige-dommen hadde arbeidstakeren en ytelsesbasert pensjonsordning med 70 % av full lønn, noe Høyesterett omtalte som en ”meget god” ordning)

Emneord

  1. Pensjon
  2. Oppsigelse og avskjed