Hva kan være en avskjedsgrunn?

Svar:

Eksempler på avskjedsgrunner kan være:

  • Økonomiske misligheter
  • Klart brudd på lojalitetsplikten
  • Ordrenekt
  • Alkoholmisbruk
  • Deltagelse i ulovlig streik
  • Grovt brudd på arbeidsreglement
  • Skoft
  • Utilbørlig opptreden

Utdypende informasjon:

Avskjed blir typisk utløst av et enkeltstående forhold som er spesielt graverende.  Dette er imidlertid ingen betingelse og dersom arbeidstakeren gjentatte ganger ikke overholder sine plikter, vil dette i sum kunne gi grunnlag for avskjed.  Stadige pliktbrudd kan i sum skape en situasjon som er så uholdbar at den ikke lenger kan fortsette. Arbeidsgiver bør alltid i slike tilfelle vurdere om det vil være riktigere eller mer hensiktsmessig å benytte oppsigelse, bare advarsel eller om arbeidstakeren skal få anledning til å si opp selv – men da med øyeblikkelig fratreden.  Avskjed skal bare brukes i de grove tilfellene.  Dersom arbeidstaker får anledning til å si opp selv, er det viktig av vedkommende får noe tid til å vurdere dette/områ seg før beslutning tas (f eks over helgen).

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed