Vi vurderer masseoppsigelser, men har ikke overholdt informasjons- og drøftelsesplikten. Medfører det ugyldighet?

Svar:

Nei, bestemmelsen om informasjon til arbeidstakernes tillitsvalgte, er ikke en regel om oppsigelsesvern. Men en forsømmelse av informasjonsplikten vil kunne få betydning ved vurderingen av om oppsigelsene må anses om saklige (arbeidsmiljøloven § 15-7).

Utdypende informasjon:

Så lenge arbeidsgiver ikke har informert NAV, vil imidlertid arbeidstaker kunne motsette seg å fratre. Årsaken til det er at masseoppsigelser tidligst får virkning 30 dager etter at NAV er underrettet.

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed