Ansettelse og oppfølging i prøvetid

Publisert:

​Ved ansettelse av ny person i virksomheten bør arbeidsgiver sikre seg at den ansatte har nødvendig faglig dyktighet og pålitelighet, og at personen klarer å tilpasse seg til det konkrete arbeidet. For å sikre seg det er ansettelse i prøvetid å anbefale.

Formålet med prøvetid

Formålet med prøvetiden er å gi både arbeidstaker og arbeidsgiver anledning til å prøve ut arbeidsforholdet. Den rettslige betydningen av ansettelse i prøvetid kan deles i tre; 1)Arbeidstaker har svakere oppsigelsesvern enn det som ellers gjelder, 2)Det er kortere oppsigelsesfrister og 3)Arbeidstaker har som hovedregel ikke rett til å stå i stilling ved tvist om oppsigelsens rettmessighet. Når prøvetiden er utløpt har arbeidstaker et sterkere stillingsvern og det vil da kreves vesentlig mer for å gå til oppsigelse. For virksomheten vil det altså være fordelaktig å avdekke eventuell manglende tilpasning-, pålitelighet- eller dyktighet i prøvetiden.

En prøvetid må avtales skriftlig og kan vare i inntil seks måneder. Har den ansatte vært fraværende i prøvetiden, f.eks grunnet sykdom eller permisjoner, kan arbeidsgiver ensidig forlenge prøvetiden med en periode tilsvarende fraværet, dersom også dette er avtalt skriftlig. Videre må slik eventuell forlengelse meddeles arbeidstaker innen utløpet av prøvetiden. I Virkes standard ansettelsesavtaler er nevnte forhold hensyntatt.

Oppfølgingsplikt

For å få en best mulig fungerende ansatt er det viktig å gi vedkommende grundig innføring og opplæring i stillingen og i det konkrete arbeidet som forventes utført.Avsett god tid de første dagene/ukene til innføring i konkrete arbeidsoperasjoner. Vær tydelig og understrek de ansvarsområdene som ligger til stillingen. Ikke så rent sjelden ser vi at personer rekrutteres for raskt og gis mangelfull innføring og oppfølging. Det kan fort straffe seg og gir særlig unge og uerfarne en dårlig start i arbeidslivet.Opplæring i starten av et ansettelsesforhold må naturligvis tilpasses den ansattes kompetanse og stillingens nivå. En nytilsatt butikkmedarbeider på 18 år krever en grundigere innføring og opplæring enn en dreven butikkansatt med lang fartstid. Det anbefales at det etter en dag eller to tas en konkret samtale med den nye medarbeideren om hvordan det går og hva som eventuelt krever nærmere oppfølging.

Arbeidsgivers tilbakemeldinger til den ansatte er avgjørende. Bygg opp den ansatte med ros for det som er bra, og kom med konstruktiv og saklig tilbakemelding på feil og mangler slik at arbeidstaker kan forbedre seg. Vi foreslår at det gjennomføres minst to grundige oppfølgingssamtaler i løpet av en prøvetid på seks måneder. Det anbefales å skrive referat fra slike samtaler med klare forventninger om eventuelle forbedringer. Uten slik dokumentasjon vil virksomheten ikke kunne føre bevis for at oppfølging er gjennomført. Ved rettslig prøving om oppsigelse av prøvetidsansatt er rettmessig, vil domstolen kreve fremlagt bevis for at arbeidstaker har fått tilstrekkelig opplæring i stillingen, at vedkommende har fått utvetydig tilbakemelding på sin prestasjon og eventuell nødvendig veiledning for å forbedre sin prestasjon.

Oppsigelse av prøvetidsansatt må etter arbeidsmiljøloven § 15-6 begrunnes i tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet eller pålitelighet.