Arbeidsavtalen

Publisert:

Alle arbeidstakere har krav på en skriftlig arbeidsavtale. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 14-5 første ledd. Det gjelder uavhengig av stillingsandel eller ansettelsesforholdets lengde.

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at det inngås en arbeidsavtale i overensstemmelse med arbeidsmiljølovens krav. Arbeidsgiver har plikt til å lage et utkast til avtale som arbeidstaker skal gis tid til å vurdere.

Arbeidstaker har rett til å rådføre seg med, eller la seg representere av, en tillitsvalgt eller annen rådgiver i forbindelse med vurdering og utforming av endelig arbeidsavtale.

Dersom arbeidsforholdets varighet er kortere enn én måned, skal arbeidsavtalen utformes og undertegnes umiddelbart. Det vil si at arbeidsgiver senest samme dag som tiltredelsestidspunktet bør ha arbeidsavtalen klar for undertegning.

Arbeidsmiljølovens hovedregel er at arbeidstaker skal ansettes fast. Dersom arbeidsforholdet varighet er lengre enn én måned, fastsetter arbeidsmiljøloven § 14-5 annet ledd at arbeidsavtalen skal inngås senest én måned etter tiltredelsesdatoen.

Partene kan inngå avtale med et tiltredelsestidspunkt frem i tid. Da vil utgangspunktet være at arbeidsgiver ikke har forpliktelser med hensyn til pensjon, forsikring med videre før dette tidspunkt, men det kan avtales at slike forpliktelser inntrer allerede fra avtaletidspunktet. Dette bør i så fall avtales skriftlig.  

Minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen

Arbeidsmiljøloven § 14-6 nr 1 fastslår at arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om alle forhold som er av vesentlig betydning for arbeidsforholdet. Arbeidsmiljøloven oppstiller imidlertid noen minimumskrav som skal være regulert i arbeidsavtalen. Det gjelder:

 • Partenes identitet (fulle navn)
 • Stillingens innhold eller angivelse av arbeidstakers tittel, stilling eller arbeidskategori
 • Tiltredelsesdato
 • Arbeidssted (for tiden)
 • Forventet varighet (dersom ansettelsesforholdet er midlertidig), samt grunnlaget for ansettelsen
 • Arbeidstid 
  • lengde og plassering
  • daglig og ukentlig
 • evt. avtale om særlig arbeidstidsordning 
 • Lengde av pauser
 • Lønn og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen 
 • Oppsigelsesfrister
 • Eventuell prøvetid
 • Ferie og feriepenger
 • Eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet  

Som nevnt er dette minimumskrav til arbeidsavtalen. Det kan imidlertid være forhold som gjør det naturlig i tillegg å ta med bestemmelser som regulerer:

 • Taushetsplikt
 • Avtale om hjemmearbeid
 • Konkurranseklausul
 • Henvisning til stillingsinstruks og arbeidsreglement


Kravet om at alle forhold av vesentlig betydning skal reguleres i arbeidsavtalen, medfører en plikt for arbeidsgiver til å vurdere om det er forhold relatert til den enkelte stilling som skal reguleres - ut over minimumskravene.

Avtalt prøvetid 

Eventuelle prøvetidsbestemmelser skal fremgå av den skriftlige arbeidsavtale. I følge arbeidsmiljøloven § 15-3 (7) gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager der arbeidstaker skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid. Dette gjelder med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. Det er således adgang til å avtale både kortere og lengre oppsigelsesfrist enn det loven angir som hovedregel i prøvetid.  

Arbeidsmiljøloven § 15-6 inneholder egne bestemmelser for oppsigelsesvern i arbeidsavtaler med bestemt prøvetid. I følge tredje ledd kan prøvetid avtales for en periode på inntil seks måneder. Dersom arbeidstaker har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden (grunnet arbeidstakers forhold), kan arbeidsgiver forlenge den avtalte prøvetiden med en periode som tilsvarer lengden av fraværet. Forlengelse kan bare skje når arbeidstaker ved ansettelsen er skriftlig orientert om adgangen til dette og arbeidsgiver skriftlig har orientert arbeidstaker om forlengelsen innen utløpet av prøvetiden.

Virke anbefaler at avtale om prøvetid i arbeidsavtale kombineres med en slik forlengelsesadgang ved et eventuelt fravær.