Hva skal en attest inneholde?

Svar:

Etter loven skal attesten inneholde opplysninger om:

  • Arbeidstakers navn
  • Arbeidstakers fødselsdato
  • Hva arbeidet har bestått i (arbeidsoppgaver eller funksjoner arbeidstaker har innehatt)
  • Arbeidsforholdets varighet

Dette er lovens minimumskrav, men der dette er sedvane eller fremgår av tariffavtale kan arbeidstaker i tillegg kreve en mer utfyllende attest hvor det for eksempel fremgår faglig dyktighet, samarbeidsevne etc.

Last ned mal for attest (krever innlogging)

Utdypende informasjon:

Selv om arbeidsgiver kan gi utfyllende opplysninger ut over lovens minimumskrav, kan arbeidsgiver for eksempel ikke sette inn opplysninger som er egnet til å sverte eller sjikanere arbeidstaker. Arbeidsgiver kan heller ikke gi opplysninger om den ansattes fravær pga. egen eller barns sykdom. Begrunnelsen for dette er at verdien av sluttattesten ikke skal reduseres ved at det inntas opplysninger som kan være belastende for arbeidstaker. Arbeidsgiver kan videre bli erstatningsansvarlig om attesten inneholder uriktige opplysninger som kan være til gunst eller ugunst for arbeidstaker.

Emneord

  1. Oppsigelse og avskjed