Kreative næringer

I Norge står kreative næringer for en verdiskaping på 52,2 milliarder kroner, omsetning på 140,4 milliarder kroner og over 90.000 sysselsatte. Norge har høykompetente miljøer innen film, serier, animasjon, visuelle effekter, spill og musikk, med et stort og hittil ganske uforløst internasjonalt potensial.

Virkes innspill til veikart for kreativ næring

Vi ser et stort vekstpotensial i kreative næringer og har vært en aktiv pådriver for å få på plass et løft og en nasjonal strategi for kreative næringer. Vi er derfor glade for at regjeringen er enige med oss i at kultur er en viktig næring, og nå endelig går i gang med å lage veikart for kreative næringer.

Virke gjennomførte blant annet egne workshops og innspillsmøter høsten 2023, hvor vi spurte medlemmer hva et nasjonalt løft for kreativ næring bør inneholde, og i den sammenheng samlet inn erfaringer og innspill fra over 100 ulike medlemmer og samarbeidspartnere.

5 nøkler for en fremtidsrettet sektor 2023-2025

 • 1. Sterk kulturell infrastruktur

  Ambisjon: Alle skal ha muligheten til å utøve og oppleve kultur

  • Sikre trygge og forutsigbare økonomiske rammevilkår for institusjonene på statsbudsjettet med full kompensasjon for lønns- og prisvekst.
  • Iverksette en opptrappingsplan for å adressere rehabiliteringsetterslep av museumsbygg som dokumentert ifm. museumsmeldingen.
  • Styrke satsingen på gode og egnede kulturarenaer i hele landet for å møte behovet som fremgår av kulturmeldingen, frivillighetsmeldingen og barne- og ungdomsmeldingen.
  • Oppgradere digital infrastruktur i kino-Norge for å bevare den desentraliserte kino-strukturen.
  • Styrke tiltak for språk og lesing sammen med en økt satsing på skolebibliotek.
 • 2. Strategisk satsing på bærekraft

  Ambisjon: En klimanøytral kultursektor innen 2050

  • Legge FNs bærekraftsmål til grunn for all kulturpolitikk.
  • Utrede og innføre målrettede tilskuddsordninger og stimuleringstiltak som fremmer grønn omstilling i kultursektoren.
  • Sluttføre arbeidet med en klimapartnerskapsavtale mellom regjeringen og kultursektoren, basert på felles kriterier for slike avtaler.
  • Stimulere til sunn, grønn omstilling gjennom krav, reguleringer og tilretteleggelse. Kartleggingen av sektorens utslipp bør legges til grunn for tiltak for klimagasskutt.
 • 3. Vekst i kreativ næring

  Ambisjon: Økt verdiskaping og sysselsetting i kreative næringer

  • Ferdigstille strategi for kreative næringer og iverksette tiltakene i denne.
  • Gjennomgå virkemiddelapparatet med tanke på å styrke økonomisk verdiskaping og sysselsetting.
  • Iverksette tiltak og lovverk som sikrer at immaterielle verdier og rettigheter kan bli hos norske selskaper.
  • Trappe opp insentivordningen for film- og serieproduksjon med mål om at ordningen gjøres regelstyrt.
  • Ferdigstille strategi for dataspill og iverksette tiltakene i denne.
  • Trappe opp regional filmsatsing over hele landet.
  • Styrke tilskudd til norsk kultureksport og utrede tiltak for å motvirke utflagging.
  • Etablere økonomiske insentiver som kan bidra til mer investeringskapital i kreative næringer, f.eks. offentlig-private samarbeidsprosjekter, investeringsprogrammer og fond.
 • 4. Skatte- og avgiftspolitikk for gode konkurransevilkår

  Ambisjon: Forenkle næringsdrift og øke kapitaltilgang

  • Gjennomgå merverdiavgiftsystemet for kultur med sikte på opprydding og forenkling. Etablere flat lav merverdiavgift for kultursektoren.
  • Fjerne kinoavgiften og etablere medfinansieringsordningen for strømmeaktører og kino.
  • Utrede skatteinsentiver som gjør det mer attraktivt å investere i kreative næringer og utvikle strategiske partnerskap.
  • Regelstyre full momskompensasjon for kulturfrivilligheten.
 • 5. Kunnskaps- og kompetansefokus

  Ambisjon: Møte fremtidens kompetansebehov i kreative arbeidsplasser

  • Utrede og fremme forslag om stimuleringstiltak for et løft innen digitalisering og innovasjon.
  • Forbedre tallgrunnlag og registerdata for datadrevet innsikt i kulturnæringene.
  • Opprette treparts bransjeprogram for kultur- og kreativ næring.
  • Forstå og møte utfordringene og mulighetene som ligger i generativ KI.

Kulturpuls

Kulturpuls fra Virke er en kartlegging av forventninger til bruk av kulturtilbud i 2024, og ulike drivere og barrierer for kulturbruk. Undersøkelsen kartlegger også budsjett og betalingsvilje for ulike kulturtilbud. Undersøkelsen skal være en temperaturmåler på markedet.

Mer effektiv merverdiavgift i kultur- og besøksnæringene

Vi jobber for at det skal vedtas en utredning av felles lav merverdiavgift på alle kulturnæringer, samt en opprydning i- og forenkling av merverdiavgiftssystemet for kulturfeltet.

Merverdiavgiftssystemet fremstår som komplisert og rotete for mange kulturnæringsaktører. Størst utfordring opplever de som befinner seg delvis innenfor og utenfor dagens merverdiavgiftssystem. Det er krevende å vite hvilke deler av virksomheten som er omfattet av momsplikt, hvilke som er utenfor samt hvordan man i de enkelte tilfeller finner riktig avgrensning. Dette gir betydelige praktiske problemer, ved siden av negative konkurransemessige og økonomiske effekter som følge av merverdiavgift som låses inne.

Vi har bedt Samfunnsøkonomisk analyse AS å drøfte de økonomiske og administrative kostnadene for reiselivs- og kulturvirksomheter som følge av å måtte operere med flere mer-verdiavgiftssatser, samt skillet mellom tjenester som er innenfor og utenfor merverdiavgiftssystemet. Som del av drøftelsen inkluderes kostnadsberegninger for bransje og typiske eksempelvirksomheter i reiselivs- og kulturnæringene. Se rapporten

Virkes fokusområder

 • Arbeidsliv

  Som Hovedorganisasjon har Virke en sentral plass i trepartssamarbeidet, og deltar i fora der rammene for arbeidslivet utformes. Norge er i toppen av mange internasjonale rangeringer og har blant verdens beste arbeidsliv. Det kan ikke tas for gitt: Arbeidslivet må videreutvikles og skapes hver dag ute i virksomhetene.

 • Grønn omstilling

  Virke er pådriver og rådgiver for en mer bærekraftig handels- og tjenestenæring. Vi jobber politisk for at det skal lønne seg å være bærekraftig, og tilbyr verktøy og kurs som hjelper våre medlemmer å omstille seg til en mer sirkulær økonomi.

 • Kompetanse og utdanning

  Det må knyttes tettere bånd mellom skole og arbeidsliv, slik at utdanningsinstitusjonene i større grad tar hensyn til arbeidslivet og arbeidsmarkedets behov.

 • Like konkurransevilkår

  Like konkurransevilkår er en samlebetegnelse på vårt arbeid med å øke privates tilgang til de offentlige markedene, bedre rammevilkår når disse konkurrerer mot det offentlige– eller selger varer/tjenester til det offentlige, og arbeid med tilknyttet regelverk. Det er også konkurransespørsmål i de private markedene. Det omfatter konkurransevilkår mellom det offentlige og private virksomheter, samt konkurransevilkår mellom bransjer og salgskanaler.

 • Skatt og avgift

  Vi jobber for et skatte- og avgiftssystem som fremmer aktivitet og sysselsetting, samtidig som det må lønne seg å velge bærekraftige løsninger.

 • Teknologi, innovasjon og digitalisering

  Ny teknologi og digitalisering er vesentlig for å fremme innovasjon i alle deler av nærings- og arbeidslivet, og det må tilrettelegges for det.

Gjennomslag

Her er eksempler på hva vi har fått til for våre medlemmer den siste tiden.

 • Innleie-unntak for arrangementsbransjen

  Hele næringslivet og alle arbeidsgivere har fått en skikkelig trøkk med innstrammingene regjeringen har lagt frem og Stortinget har vedtatt det siste året i arbeidsmiljøloven, blant annet på mulighetene til å kunne leie inn fra bemanningsbyrå. Det var først bare helse og spesialistkompetanse som fikk unntak fra de nye innleiereglene. Nå blir det også unntak for arrangementsbransjen, etter press fra Virke.

  Det første gjennomslaget var at de nye innleiereglene som trådte i kraft 1. april, ikke ble gjort gjeldende for arrangementsbransjen, som er helt avhengig av innleie av arbeidskraft til korttidsarrangementer.

  Det betyr at sommerfestivaler, julefestivaler og andre arrangementer ble reddet. Regjeringen la så frem et forslag om et permanent unntak for arrangementsbransjen.

  Forslaget hadde høringsfrist i september, og vi regner med at det blir fulgt opp slik at det kan tre i kraft fra 2024. 

 • Ressurser til fagskolene

  NOKUT sikres ressurser til akkreditering av nye fagskoletilbud og institusjonsakkreditering i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2023. Virke har spilt inn at regjeringen må sikre at NOKUT settes i stand til å godkjenne fagskoletilbud raskere. Det har vært en flaskehals for å få på plass nye arbeidsrettede fagskoletilbud og for å oppnå ambisjonen om betydelig vekst i fagskolesektoren.

  NOKUT anbefaler at det bør kunne tilbys fagskoletilbud på høyere nivå enn 5 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

  Vi har jobbet for mer fleksibilitet for å kunne tilby arbeidsrettede tilbud og at læringsutbyttet ikke må tilpasses et lavere nivå enn arbeidslivet trenger for å passe inn på fagskole.  

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 2. Onlinekurs - Arbeidsrett fra A-Å

  Er du arbeidsgiver er det nødvendig å ha full oversikt over de viktigste spørsmålene innen arbeidsrett, fra ansettelse til arbeidstid, sykefravær, oppfølging og eventuell oppsigelse eller avskjed. Kurset går over to dager.

 3. Onlinekurs - Arbeidstid – hva sier loven?

  Når og hvor mye er det lov å jobbe? Hvilke bestemmelser har betydning for hvordan vi organiserer arbeidet vårt? Er arbeidstidsreglene annerledes på hjemmekontoret?

 4. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 5. Onlinekurs Lovpålagt HMS-kurs for øverste leder

  Arbeidsgiver må ha kunnskap om hvilke HMS-krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med HMS i virksomheten.

 6. Frokostsamling med Virke ledernettverk

  Velkommen til frokostmøte med litt å bite i og tenke på for medlemmer i Virke nettverk

 7. Onlinekurs - Arbeidsrett fra A-Å

  Er du arbeidsgiver er det nødvendig å ha full oversikt over de viktigste spørsmålene innen arbeidsrett, fra ansettelse til arbeidstid, sykefravær, oppfølging og eventuell oppsigelse eller avskjed. Kurset går over to dager.

 8. Onlinekurs - Rettigheter og plikter ved arbeidstakers sykefravær

  Lær hvordan du håndterer sykefraværet på en korrekt måte. At rettigheter og plikter i denne forbindelse gjennomgås på en god måte, er viktig både for deg og den ansatte.

Nettverk for ledere

Trenger du en sparringspartner - eller flere? I våre nettverk møtes 10-20 personer fra ulike virksomheter som har tilsvarende stillinger. Vi møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger fra hverdagen.

Hvert møte vil være todelt; det vil være et konkret fagtema på hver samling og erfaringsutveksling/sparring med dine felles nettverksdeltakere.

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene