Ideelle barnehager

Virke har som mål å samle ideelle barnehager i Norge hos oss. Vi jobber for at ideelle barnehagers egenart og interesser blir ivaretatt gjennom politisk påvirkning på alle plan. For oss er det viktig å ivareta det reelle mangfoldet av barnehager. 

Kjemp sammen for felles verdier

Virke er den eneste hovedorganisasjonen på arbeidsgiversiden som kun organiserer ideelle barnehager. Vi slipper å stå i spagat mellom ideelle og kommersielle interesser, som ofte ikke er sammenfallende.

Vi får gradvis større gjennomslag for påvirkningsarbeidet vårt. Stadig flere politiske partier på Stortinget ønsker å verne om ideelle barnehagers verdier i sektoren.

Ideelle barnehager tilhører bransjeområdet Virke ideell og frivillighet, som organiserer nesten 1200 ideelle og frivillige virksomheter. 

Virke mener

 • Det trengs en ny finansieringsmodell som sørger for gode rammer og forutsigbarhet i drift for ideelle og frittstående barnehager, og som fjerner insentiver for å spare eller tjene penger.  
 • Det må være samtidig og likeverdig- finansiering som kommunale barnehager.   
 • Pensjonspåslag etter en prosentsats må erstattes med kostnadsdekning av reelle pensjonsutgifter.    
 • Vi trenger et bedre lovverk og krav som sikrer at tilskudd og foreldrebetaling kommer alle barn til gode.   
 • Lavere styringskostnader ved bruk av ideelle aktører må veie tungt for framtidig utvikling av sektoren.  
 • Det må innføres et lovmessig skille mellom ideell og kommersiell drift, samtidig som det opprettes et register for ideelle aktører/virksomheter, inkludert barnehager.  
 • Kommunene må gis mulighet til å prioritere ideelle barnehager.    
 • Kommunene må få et mer helhetlig ansvar, der de får større mulighet til å kunne stille vilkår ved tildeling av tilskudd til private barnehager utover nasjonale minimumskrav.  
 • Grunnbemanningen må styrkes, slik at bemanningsnormen faktisk fungerer i hele barnas oppholdstid. Ikke at det forbli en “papirnorm” som i dag.   Barnehagene må settes i stand ressursmessig til å følge opp, støtte, veilede, skjerme og hjelpe barn med særskilte behov / nedsatt funksjonsevne. 

Medlemsfordeler og tjenester: Dette får dere som medlemmer i Virke

 • Sparring på viktige vurderinger og beslutninger. For eksempel sjekke om tilskudd fra kommunen er riktig.
 • Nettverk for barnehageledere
 • Virkes Barnehagedag
 • Gratis rådgivning innen personal og arbeidsrett
 • Digitale håndbøker innen ledelse og styrearbeid
 • Fordelsavtaler som kan gi opptil 40 % besparelser for virksomheten
 • Rabatt på kurs og konferanser

Les mer om hva som er inkludert i medlemsskapet

Bli medlem i Virke

Dette må du vite ved inngåelse av medlemskap og for å kunne opprette tariffavtale i Virke:

 1. Plasstillitsvalgte/ansatte som er organisert i virksomheten (eksempelvis UDF, Fagforbundet, Delta, Fellesforbundet) må ta kontakt med sin lokale fagforening, slik at de får fagforeningen sentralt til å sende krav til Hovedorganisasjonen Virke om opprettelse av tariffavtale. Dette må de tillitsvalgte i virksomheten informeres om.
 2. Tariffavtalen i Virke forutsetter at det opprettes en pensjonsordning. Pensjonsordningen kan tegnes i Statens Pensjonskasse, KLP eller et privat forsikringsselskap. Pensjonsordningen skal også omfatte AFP. Tariffplikten er oppfylt dersom kostnadene for den private ordningen er i samsvar med kostnadene for de offentlige ordningene.

Virke Forsikring hjelper dere med utregninger og tilbud innenfor pensjon og forsikringer:

 • Pensjon og AFP - Tom Wedvik, fagsjef: 
 • Forsikringer - Susanne Græe, fagsjef:  

Pensjon: Tilskudd, kostnader og fordeler for de ansatte

 • Har dere krav på tilskudd?

  Bruk Virkes mal for beregning av tilskudd til høye pensjonsutgifter

  Med Virkes mal for beregning av tilskudd til høye pensjonsutgifter kan dere sjekke om dere har krav på tilskudd, og enkelt søke om dette med hjelp fra regnskapsfører eller revisor.

 • Tjenestepensjon

  Som medlem i Virke vil barnehagene ha pensjonsløsningen vil kaller forsikret tjenestepensjon Virke. Dette er en pensjonsordning som sikter mot å gi de ansatte en trygg og god pensjon samtidig som arbeidsgiver får forutsigbare utgifter. Ordningen sikter mot å gi de ansatte en pensjon hvor ytelsene er på nivå med offentlig tjenestepensjon.

  Alderspensjonen er livsvarig og kjønnsnøytral. Pensjonskapitalen er garantert, det vil si at de ansatte aldri vil tape en pensjonskrone. Samtidig sikrer ordningen en uførepensjon på linje med offentlig tjenestepensjon.

  Totalkostnaden for en slik pensjonsordning er rundt regnet 9,5 % av lønn. Ansatte trekkes 2% av lønn slik at totalkostnaden for arbeidsgiver blir ca. 7,5 % av lønn.

 • AFP i Fellesordningen

  Dersom barnehagen velger Virke, vil de også bli meldt inn i fellesordningen for AFP. Dette er en stor fellesordning hvor de aller fleste arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner deltar. Staten bidrar med cirka 1/3 av utgiftene til fellesordningen. AFP-premien utgjør 2,6% av lønn mellom 1 og 6 G.  Som et gjennomsnitt vil da barnehagene ende opp med en kostnad på ca. 2,15% av all lønn.

 • AFP i Fellesordningen - fordeler for de ansatte

  Dette er den absolutt mest utbredte AFP-ordningen og den som oppleves å være den foretrukne blant arbeidstakerne. Det er også uproblematisk for ansatte å bytte mellom arbeidsgivere siden opptjeningen regnes samlet for alle arbeidsforhold innenfor fellesordningen. Pensjonen er garantert av fellesordningen, gir livsvarig utbetaling og utbetalingen avhenger ikke av tidligpensjonering 

  Gjennomsnittlig utbetaling til pensjonistene fra Fellesordningen for AFP i 2022, er ca. kr. 67.000,- årlig. Utbetalingen er livsvarig. Utbetalingen vil variere fra person til person avhengig av forhold som antall arbeidsår, lønn, uttaksalder etc. 

  For eksakte tall kan den enkelte logge in på nav.no og få oppgitt sin fremtidige AFP-ytelse.  

 • Totale årlige utgifter

  Oppsummert får vi da følgende årlige utgifter:

  • Forsikret tjenestepensjon Virke: 7,5 %
  • AFP gjennom fellesordningen: 2,15 %
  • Utgift for arbeidsgiver i % av lønn: 9,65
 • Forbehold

  Beregningene over gir en god tilnærming, men for eksakte tall kan vi regne på den enkelte barnehage. Barnehagene er først pliktige til å etablere løsningene over når det foreligger en tariffavtale med Virke.

  Beregningene over gir et bilde av de årlige kostnadene. Fellesordningen har krav til 7 års medlemskap før fylte 62 år. Dersom barnehagen ikke har vært tilmeldt fellesordningen tidligere vil det kunne komme en overgangskostnad for å kompensere de ansatte som faller utenfor. Dette vil gjelde ansatte som er fylt 55 år.

  Beregningene viser kun premie. Både pensjon og AFP-premie vil inngå i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift.

  Reguleringspremie er ikke medtatt ettersom avkastningen på pensjonsmidlene er forventet å dekke reguleringen.

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Prognoser for detaljhandelen

  Velkommen til webinar der sjeføkonom Lars E. Haartveit holder foredrag om hvordan norsk økonomi og bransjer i handels- og tjenestenæringen vil utvikle seg den kommende tiden.

 2. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 3. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 4. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.