Kultur og opplevelser

Kultur og opplevelser i Virke samler bredden av kultursektoren, heriblant museer, kino, scener, kulturnæringen og kulturfrivilligheten, samt opplevelses- og serveringsvirksomhetene.

Kultursektoren er et tett sammenvevd og gjensidig avhengig økosystem av verdikjeder med mange ledd. For å sikre høy kulturaktivitet og god kulturpolitisk måloppnåelse må alle ledd i dette økosystemet blomstre.

Frivilligheten er noe av det som gjør Norge til Norge, og en umistelig og dyrebar ressurs for samfunnet. Den sentrale verdien består i at mennesker møter hverandre til felles innsats for det de synes er viktig, eller også fellesskap om det som gir dem glede og lykke. Det er viktig at myndighetene både anerkjenner betydningen av frivillige organisasjoners autonomi, og støtter opp under deres arbeid gjennom ulike økonomiske virkemidler, rammevilkår og positiv særbehandling.  

Snarveier

De viktigste punktene fra statsbudsjettet for 2022

Hovedlinjen i kulturbudsjettet var en videreføring av eksisterende tiltak, og med unntak av en gledelig styrking av museumssektoren er det få tydelige satsinger å spore. Særlig skuffet er vi over den manglende satsingen på kulturnæringen etter krisen og reduksjon i momskompensasjonen til frivilligheten. Vi etterlyser også bærekraftstiltak i kjølvannet av anbefalingene i Grønt veikart for kunst- og kultursektoren.

Vi vil følge tett opp for å få en sterkere satsing på våre områder i budsjettet.

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg?

 2. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg?

Siste nytt

 • : Nye nasjonale smitterverntiltak

  Regjeringen gjeninnfører kompensasjonsordningen for bedriftene som blir rammet av de nye koronatiltakene.

  Mer om den økonomiske kompensasjonen

  Vi er glade for å bli hørt, men det var også på tide. Den nasjonale kompensasjonsordningen må komme raskt på plass for å bøte på den skaden virksomhetene har blitt utsatt for, som er helt utenfor deres kontroll.

  Vi forventer at regjeringen retter opp de feilene som vi har pekt på i den kommunale ordningen. Det hjelper ikke å drysse penger på en ordning som ikke er treffsikker.

  Lønnsstøtte er ikke svart ut, og dette må regjeringen følge opp snarest mulig. Lønnskostnadene er den største utgiften virksomhetene har, og første nyttårsdag må mange ansatte hentes tilbake. Har ikke virksomhetene råd til det, vil mange arbeidsplasser gå tapt.

  Det er helt avgjørende at regjeringen nå lytter til Virke for å innrette ordningene slik at de faktisk hjelper. Her skal vi bidra med våre innspill. Sammen med vaksinering, skal vi finne veien ut av krisen gjennom treffsikre økonomiske tiltak.

  Se oversikt over nasjonale råd og regler

 • : Virke-gjennomslag

  Arbeiderparti- og Senterpartiregjeringen vil forlenge permitterings- og dagpengeordningen ut året.

  Les mer her

 • : Hurtigtesting i forbindelse med arrangementer 

  I forbindelse med hurtigtesting på arrangementer er det svært viktig å være oppmerksom på gode rutiner rundt registrering i løsningen og lagring til databasen i FHI.

  Det er svært viktig at både arrangør og testtilbydere sørger for at prøvesvaret registreres og sendes umiddelbart. Sertifikatet blir ikke tilgjengelig på Helsenorge før prøvesvaret er sendt inn. Les mer om testing til koronasertifikat

  For å sikre at det finnes en beredskap ved arrangementer hvis det oppstår problemer har Helsedirektoratet lagt til et ansvarspunkt for alle arrangører: Arrangører må tilby utskriftsmuligheter av testresultatet i tilfelle det oppstår problemer og testresultatet ikke kan vises i koronasertifikatet på Helsenorge. Ved varige tekniske problemer skal testtilbydere kontaktes som i sin tur tar kontakt med NHN kundesenter, tlf. 24 20 00 00. 

  Det er altså arrangørers ansvar å sikre at testtilbydere tilbyr utskrift av testresultat hvis det skulle oppstå behov for dette. Les mer om krav til gjennomføring av arrangementer

  For å unngå treghet i systemet anbefaler vi at alle testtilbydere bruker følgende lenke

 • Les flere oppdateringer her

Prioriteringer og tiltak for kultursektoren (Virke/Creo)

 • 1. En kulturpolitikk som bygger på ytringsfrihet og toleranse

  • Kunsten skal være fri og prinsippet om armlengdes avstand lovfestes
  • Ny og forbedret kulturlov som klart definerer forvaltningsnivåenes ansvar
  • Styrke kulturpolitikkens posisjon kommunalt og regionalt
  • Opprette regionale kulturfond, i tillegg til Norsk kulturfond
 • 2. Et treffsikkert virkemiddelapparat for kreative næringer

  • Styrket kulturkompetanse i Innovasjon Norge
  • Lavmoms-sats på all kulturnæring
  • Bedre låne- og garantiordninger for kreative næringer
  • Styrke norsk kultureksport
 • 3. Digitaliserings- og innovasjonsløft

  • Tilskuddsordninger for innovasjon og utvikling
  • Tilrettelegge for innovasjonsfellesskap på tvers av sektorer
  • Stimuleringstiltak for digital formidling
  • Satsning på digitaliseringskompetanse i museumssektoren
 • 4. Strategisk satsning på bærekraft og grønn omstilling

  • Etablering av et ressurssenter for bærekraft for kunst- og kultursektoren
  • Program for grønn innovasjon i kunst- og kultursektoren
  • Legge FNs bærekraftsmål til grunn for all kulturpolitikk
  • Styrke og samordne grønne tilskudd på kommunalt, regionalt og statlig nivå
 • 5. Et helhetlig blikk på kunstnerøkonomien

  • Gjennomføre en kunstnerøkonomireform
  • Styrke det sosiale sikkerhetsnettet til selvstendig næringsdrivende og frilansere
  • Sikre at kunstnere får betalt når verk og prestasjoner brukes eller
  • Styrke inntekter fra rettigheter knyttet til åndsverk
 • 6.Tilgang til gode og egnede kulturarenaer i hele landet

  • Styrke og utvide ordningene i Kulturrom
  • Øke de regionale kulturhusmidlene
  • Satsning på rehabilitering av museumsbygg i hele landet
  • Sikre egnethet gjennom å legge bransjestandarder til grunn
 • 7. Rammevilkår som stimulerer og styrker sektoren

  • Sikre de økonomiske rammevilkårene for institusjonene på statsbudsjettet
  • Full momskompensasjon for kulturfrivilligheten
  • Forbedre rammevilkårene for det frie feltet
  • Bedre insentiver for næringslivsgaver og sponsormidler
 • 9. Bygge kunnskap og kompetanse

  • Forbedret tallgrunnlag og registerdata for datadrevet innsikt i kulturnæringene
  • Styrke de kreative og estetiske fagene i grunnskolen
  • Opprette bransjeprogrammer for utvikling av kultursektoren
  • Fagskoleutdanning for sceneteknisk
 • 10. Satsning på kulturdestinasjonen Norge

  • Forskningsløft innenfor kulturbasert reiseliv
  • Utvikle offentlig statistikk for kulturbasert reiseliv gjennom nasjonal monitor
  • Tydelig kulturdimensjon i profileringen av Norge
  • Gjennomføre «Program for nyskapende kulturopplevelser

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.