Kultur og opplevelser

Kultur i Virke samler bredden av kultursektoren, heriblant museer, kino, scener, kulturnæringen og kulturfrivilligheten, samt opplevelses- og serveringsvirksomhetene.

Kultursektoren er et tett sammenvevd og gjensidig avhengig økosystem av verdikjeder med mange ledd. For å sikre høy kulturaktivitet og god kulturpolitisk måloppnåelse må alle ledd i dette økosystemet blomstre.

Frivilligheten er noe av det som gjør Norge til Norge, og en umistelig og dyrebar ressurs for samfunnet. Den sentrale verdien består i at mennesker møter hverandre til felles innsats for det de synes er viktig, eller også fellesskap om det som gir dem glede og lykke. Det er viktig at myndighetene både anerkjenner betydningen av frivillige organisasjoners autonomi, og støtter opp under deres arbeid gjennom ulike økonomiske virkemidler, rammevilkår og positiv særbehandling.  

Kulturpuls

Kulturpuls fra Virke er en kartlegging av forventninger til bruk av kulturtilbud i 2024, og ulike drivere og barrierer for kulturbruk. Undersøkelsen kartlegger også budsjett og betalingsvilje for ulike kulturtilbud. Undersøkelsen skal være en temperaturmåler på markedet.

Statsbudsjettet 2024: Slik treffer det bransjen

Et mer positivt budsjett enn vi har sett de siste årene, men uten at vi ser tegn til en tydelig ny politisk retning.   

Gode og forutsigbare rammevilkår er det aller viktigste for Virkes medlemmer som mottar driftsmidler gjennom statsbudsjettet. Det er derfor positivt at det legges opp til full kompensasjon for lønns- og prisvekst i bevilgningene til museene og andre kulturinstitusjoner og at ABE-kuttene nå ser ut til å være borte for godt slik regjeringen har lovet. Økningene i driftstilskudd som ble bevilget i revidert nasjonalbudsjett for 2023 videreføres og budsjettet legger i tillegg opp til en økning i driftstilskudd til flere museer, kulturbygg og kulturinstitusjoner.

Samferdselsdepartementet legger også opp til en økning i midler til tilskuddsordningen for historisk togmateriell på 14,4 mill.  

Det er positivt at det opprettes en ny tilskuddsordning for frie scenekunstgrupper. Det vil kunne være en viktig forbedring av rammevilkårene til grupper som i dag faller utenom virkemiddelapparatet.  

Årets forsvinningsnummer er nysatsingen som var varslet på regionale kulturfond.  I budsjettet for 2023 ble det lovet at det skulle lanseres i 2024, men nevnes nå ikke med ett ord i budsjettet. 

Regjeringen legger opp til full momskompensasjon til frivilligheten, men heller ikke i dette budsjettet gjøres momskompensasjonen regelstyrt slik regjeringen tidligere har lovet. 

Utover at regjeringen bekrefter at de skal utarbeide en strategi for kreativ næring er det få spor av satsing på dette området i årets budsjett. 

Det store behovet for flere gode egnede kulturarenaer i hele landet er ettertrykkelig understreket i en rekke stortingsmeldinger de siste årene. Også rehabiliteringsetterslepet for museumsbygg er betydelig og godt dokumentert.  Virke har understreket behovet for en styrket satsing men det ser vi dessverre ikke noe til i dette budsjettet.   

Til tross for at det bevilges 7 millioner til leselyst-strategien savner vi også en sterkere satsing på skolebibiliotek i dette budsjettet. 

I samarbeid med LO har Virke søkt om et treparts bransjeprogram for kreativ næring. Ordningen med bransjeprogrammer skal bidra til at bransjene får tilgang til relevant kompetanseutvikling gjennom kurs og videreutdanning. Vi er skuffet over at regjeringen ikke har prioritert å etablere dette programområdet i årets budsjett.  

5 nøkler for en fremtidsrettet sektor 2023-2025

 • 1. Sterk kulturell infrastruktur

  Ambisjon: Alle skal ha muligheten til å utøve og oppleve kultur

  • Sikre trygge og forutsigbare økonomiske rammevilkår for institusjonene på statsbudsjettet med full kompensasjon for lønns- og prisvekst.
  • Iverksette en opptrappingsplan for å adressere rehabiliteringsetterslep av museumsbygg som dokumentert ifm. museumsmeldingen.
  • Styrke satsingen på gode og egnede kulturarenaer i hele landet for å møte behovet som fremgår av kulturmeldingen, frivillighetsmeldingen og barne- og ungdomsmeldingen.
  • Oppgradere digital infrastruktur i kino-Norge for å bevare den desentraliserte kino-strukturen.
  • Styrke tiltak for språk og lesing sammen med en økt satsing på skolebibliotek.
 • 2. Strategisk satsing på bærekraft

  Ambisjon: En klimanøytral kultursektor innen 2050

  • Legge FNs bærekraftsmål til grunn for all kulturpolitikk.
  • Utrede og innføre målrettede tilskuddsordninger og stimuleringstiltak som fremmer grønn omstilling i kultursektoren.
  • Sluttføre arbeidet med en klimapartnerskapsavtale mellom regjeringen og kultursektoren, basert på felles kriterier for slike avtaler.
  • Stimulere til sunn, grønn omstilling gjennom krav, reguleringer og tilretteleggelse. Kartleggingen av sektorens utslipp bør legges til grunn for tiltak for klimagasskutt.
 • 3. Vekst i kreativ næring

  Ambisjon: Økt verdiskaping og sysselsetting i kreative næringer

  • Ferdigstille strategi for kreative næringer og iverksette tiltakene i denne.
  • Gjennomgå virkemiddelapparatet med tanke på å styrke økonomisk verdiskaping og sysselsetting.
  • Iverksette tiltak og lovverk som sikrer at immaterielle verdier og rettigheter kan bli hos norske selskaper.
  • Trappe opp insentivordningen for film- og serieproduksjon med mål om at ordningen gjøres regelstyrt.
  • Ferdigstille strategi for dataspill og iverksette tiltakene i denne.
  • Trappe opp regional filmsatsing over hele landet.
  • Styrke tilskudd til norsk kultureksport og utrede tiltak for å motvirke utflagging.
  • Etablere økonomiske insentiver som kan bidra til mer investeringskapital i kreative næringer, f.eks. offentlig-private samarbeidsprosjekter, investeringsprogrammer og fond.
 • 4. Skatte- og avgiftspolitikk for gode konkurransevilkår

  Ambisjon: Forenkle næringsdrift og øke kapitaltilgang

  • Gjennomgå merverdiavgiftsystemet for kultur med sikte på opprydding og forenkling. Etablere flat lav merverdiavgift for kultursektoren.
  • Fjerne kinoavgiften og etablere medfinansieringsordningen for strømmeaktører og kino.
  • Utrede skatteinsentiver som gjør det mer attraktivt å investere i kreative næringer og utvikle strategiske partnerskap.
  • Regelstyre full momskompensasjon for kulturfrivilligheten.
 • 5. Kunnskaps- og kompetansefokus

  Ambisjon: Møte fremtidens kompetansebehov i kreative arbeidsplasser

  • Utrede og fremme forslag om stimuleringstiltak for et løft innen digitalisering og innovasjon.
  • Forbedre tallgrunnlag og registerdata for datadrevet innsikt i kulturnæringene.
  • Opprette treparts bransjeprogram for kultur- og kreativ næring.
  • Forstå og møte utfordringene og mulighetene som ligger i generativ KI.

Mer effektiv merverdiavgift i kultur- og besøksnæringene

Vi jobber for at det skal vedtas en utredning av felles lav merverdiavgift på alle kulturnæringer, samt en opprydning i- og forenkling av merverdiavgiftssystemet for kulturfeltet.

Merverdiavgiftssystemet fremstår som komplisert og rotete for mange kulturnæringsaktører. Størst utfordring opplever de som befinner seg delvis innenfor og utenfor dagens merverdiavgiftssystem. Det er krevende å vite hvilke deler av virksomheten som er omfattet av momsplikt, hvilke som er utenfor samt hvordan man i de enkelte tilfeller finner riktig avgrensning. Dette gir betydelige praktiske problemer, ved siden av negative konkurransemessige og økonomiske effekter som følge av merverdiavgift som låses inne.

Vi har bedt Samfunnsøkonomisk analyse AS å drøfte de økonomiske og administrative kostnadene for reiselivs- og kulturvirksomheter som følge av å måtte operere med flere mer-verdiavgiftssatser, samt skillet mellom tjenester som er innenfor og utenfor merverdiavgiftssystemet. Som del av drøftelsen inkluderes kostnadsberegninger for bransje og typiske eksempelvirksomheter i reiselivs- og kulturnæringene. Se rapporten

Virkes fokusområder

 • Arbeidsliv

  Som Hovedorganisasjon har Virke en sentral plass i trepartssamarbeidet, og deltar i fora der rammene for arbeidslivet utformes. Norge er i toppen av mange internasjonale rangeringer og har blant verdens beste arbeidsliv. Det kan ikke tas for gitt: Arbeidslivet må videreutvikles og skapes hver dag ute i virksomhetene.

 • Grønn omstilling

  Virke er pådriver og rådgiver for en mer bærekraftig handels- og tjenestenæring. Vi jobber politisk for at det skal lønne seg å være bærekraftig, og tilbyr verktøy og kurs som hjelper våre medlemmer å omstille seg til en mer sirkulær økonomi.

 • Kompetanse og utdanning

  Det må knyttes tettere bånd mellom skole og arbeidsliv, slik at utdanningsinstitusjonene i større grad tar hensyn til arbeidslivet og arbeidsmarkedets behov.

 • Like konkurransevilkår

  Like konkurransevilkår er en samlebetegnelse på vårt arbeid med å øke privates tilgang til de offentlige markedene, bedre rammevilkår når disse konkurrerer mot det offentlige– eller selger varer/tjenester til det offentlige, og arbeid med tilknyttet regelverk. Det er også konkurransespørsmål i de private markedene. Det omfatter konkurransevilkår mellom det offentlige og private virksomheter, samt konkurransevilkår mellom bransjer og salgskanaler.

 • Skatt og avgift

  Vi jobber for et skatte- og avgiftssystem som fremmer aktivitet og sysselsetting, samtidig som det må lønne seg å velge bærekraftige løsninger.

 • Teknologi, innovasjon og digitalisering

  Ny teknologi og digitalisering er vesentlig for å fremme innovasjon i alle deler av nærings- og arbeidslivet, og det må tilrettelegges for det.

Gjennomslag

Her er eksempler på hva vi har fått til for våre medlemmer den siste tiden.

 • Innleie-unntak for arrangementsbransjen

  Hele næringslivet og alle arbeidsgivere har fått en skikkelig trøkk med innstrammingene regjeringen har lagt frem og Stortinget har vedtatt det siste året i arbeidsmiljøloven, blant annet på mulighetene til å kunne leie inn fra bemanningsbyrå. Det var først bare helse og spesialistkompetanse som fikk unntak fra de nye innleiereglene. Nå blir det også unntak for arrangementsbransjen, etter press fra Virke.

  Det første gjennomslaget var at de nye innleiereglene som trådte i kraft 1. april, ikke ble gjort gjeldende for arrangementsbransjen, som er helt avhengig av innleie av arbeidskraft til korttidsarrangementer.

  Det betyr at sommerfestivaler, julefestivaler og andre arrangementer ble reddet. Regjeringen la så frem et forslag om et permanent unntak for arrangementsbransjen.

  Forslaget hadde høringsfrist i september, og vi regner med at det blir fulgt opp slik at det kan tre i kraft fra 2024. 

 • Ressurser til fagskolene

  NOKUT sikres ressurser til akkreditering av nye fagskoletilbud og institusjonsakkreditering i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2023. Virke har spilt inn at regjeringen må sikre at NOKUT settes i stand til å godkjenne fagskoletilbud raskere. Det har vært en flaskehals for å få på plass nye arbeidsrettede fagskoletilbud og for å oppnå ambisjonen om betydelig vekst i fagskolesektoren.

  NOKUT anbefaler at det bør kunne tilbys fagskoletilbud på høyere nivå enn 5 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

  Vi har jobbet for mer fleksibilitet for å kunne tilby arbeidsrettede tilbud og at læringsutbyttet ikke må tilpasses et lavere nivå enn arbeidslivet trenger for å passe inn på fagskole.  

 • Norsk reiseliv blir nasjonal eksportsatsning

  Næringsministeren annonserte i september at reiseliv blir del av den nasjonale eksportsatsingen, etter påtrykk fra Virke og andre organisasjoner i reiselivet.

  Dette er viktig fordi en felles satsning på eksport gjør at næringen kan ta i bruk enda flere virkemidler for å videreutvikle norsk reiseliv. Virke samarbeider med Nasjonalt Eksportråd for å konkretisere strategien frem mot neste vår.

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Lovpålagt HMS-kurs for øverste leder

  Arbeidsgiver må ha kunnskap om hvilke HMS-krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med HMS i virksomheten.

 2. Onlinekurs Lovpålagt HMS-kurs for øverste leder

  Arbeidsgiver må ha kunnskap om hvilke HMS-krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med HMS i virksomheten.

 3. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 4. Onlinekurs - Arbeidsrett fra A-Å

  Er du arbeidsgiver er det nødvendig å ha full oversikt over de viktigste spørsmålene innen arbeidsrett, fra ansettelse til arbeidstid, sykefravær, oppfølging og eventuell oppsigelse eller avskjed. Kurset går over to dager.

 5. Onlinekurs - Arbeidstid – hva sier loven?

  Når og hvor mye er det lov å jobbe? Hvilke bestemmelser har betydning for hvordan vi organiserer arbeidet vårt? Er arbeidstidsreglene annerledes på hjemmekontoret?

 6. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 7. Onlinekurs Lovpålagt HMS-kurs for øverste leder

  Arbeidsgiver må ha kunnskap om hvilke HMS-krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med HMS i virksomheten.

 8. Frokostsamling med Virke ledernettverk

  Velkommen til frokostmøte med litt å bite i og tenke på for medlemmer i Virke nettverk

Reduser dine kostnader med våre fordelsavtaler

Virke tilbyr deg som medlem fordelsavtaler som kan bidra til reduserte kostnader.

 • Bemanning/rekruttering

  Manpower

  Avtalen med ManpowerGroup og deres selskaper gir alle medlemmer rabaterte priser på bemannings-, og rekrutteringstjenester. ManpowerGroup er et av verdens største selskaper innen bemanning-, rekruttering- og HR-tjenester.

  Kontakt Monica Arntsen for mer informasjon:
  Telefon 916 000 75 eller
  e-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Betalingsløsninger

  Nets

  Som medlem i Virke får du gunstige vilkår for innløsning av internasjonale betalingskort. Nets er spesialist på kortbetalinger, og gir deg muligheten til å øke servicenivået og inntektene ved å akseptere de mest populære betalingskortene i verden.

  Telefon 22 89 81 00
  E-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

  Swedbank

  Avtalen gir deg gode betingelser på innløsning. Ingen oppstartavgift, ingen faste gebyrer, omsetning utbetalt neste dag, bruttooppgjør, kundeservice og markedets beste pris. Avtalen omfatter også gode leiepriser og vilkår for betalingsterminaler.

  Telefon 815 02 200
  E-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Telefon, TV-løsning og Internett

  Phonero

  Avtalen med Phonero skal sikre at alle medlemsbedrifter av Virke får tilgang til markedsledende produkter og tjenester innen mobiltelefoni – til svært fordelaktige priser.

  Som en rendyrket bedriftsoperatør har Phonero stort fokus på å levere smarte tjenester som effektiviserer og forenkler bedrifters hverdag. Dette gjør vi via en fleksibel abonnementsportefølje med store datapakker, tilgang til Telias mestvinnende 5G nett og inHouse produksjon av alle bedriftsnetttjenester vi leverer.

  Vi setter bedrifters kostnadskontroll høyt, og legger til rette for at det skal være enkelt for kunder å både bruke tjenestene våre – men også endre og tilpasse dem underveis.

  Telefon: 996 24 089
  E-post:

  Se avtalen (krever innlogging)

  Telenor

  Avtalen med Telenor gjelder for alle medlemmer og abonnenter i Virke. Avtalen gir spesielt gode betingelser på mobiltelefoni og mobilt bredbånd.

  Valg av mobiloperatør dreier seg også om mer enn bare pris. Det handler om hele brukeropplevelsen. Som bedriftskunde av Telenor får du mange fordeler inkludert i abonnementet. Derfor er avtalen satt sammen av bransjetilpassede løsninger og tjenester til svært konkurransedyktige priser.

  Telefon 09000
  E-post

  Se avtalen (krever innlogging)

  Mobit

  Som medlem i Virke, er din bedrift garantert fordeler og rabatter fra Mobit. Mobit er landets største faghandler innenfor mobil og IT. Mobit effektuerer dessuten rabatter som medlemmene allerede har fra Telenor.

  Vi gjør din digitale hverdag enkel, oppdatert og problemfri!

  Telefon 980 00 217
  E-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

  Allente Bedrift (tidligere Canal Digital)

  Virke i samarbeid med Allente ønsker å fremme informasjon om TV-lisens for virksomheter, og tilby hjelp og veiledning rundt dette.

  Med TV-løsning fra Allente Bedrift får du det beste utvalget av TV-innhold å vise til dine kunder, ansatte og brukere. Vi har sterke grunnpakker og tilleggspakker, og skreddersyr løsningene slik at du får tilgang til akkurat det innholdet du ønsker å vise.

  Mobil: 93452381
  E-post: 

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Energirådgivning

  Entro

  Få tilgang til råd, veiledning og økt kompetanse knyttet til energisparing spesifikt for ditt lokale. Formålet med rådgivningen er å gjøre virksomheten selvgående i sambeidet med energisparing.

  Entro tilbyr skreddersydde tjenester for deg med lokaler

  • mindre enn 150 m2
  • mellom 150m2 og 1000 m2 eller
  • mellom 1000 m2 og 10 000 m2

  Det tilbys også gevinstdelingsprosjekter – for deg med lokaler over 10 000 m2 eller flere bygg, og kurs i inneklima og energibruk.

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Strøm

  Fjordkraft

  Virke kan tilby deg som er medlem eller abonnent spesialpriser på strøm hos Fjordkraft. Du kan velge mellom flere avtaler, med ulik grad av sikring og forutsigbarhet.

  Fjordkraft har gjennom sitt samarbeid med Statkraft, tilgang til Nordens ledende forvaltningsmiljø, og Fjordkrafts erfarne rådgivere hjelper deg gjerne å finne strømavtalen som passer for din bedrift!
  Fjordkraft har vært klimanøytrale siden 2007, og krever at alle leverandørene er det samme. Som kunde i Fjordkraft har du muligheten til å inkludere en rekke bærekraftige og energieffektive produkter og tjenester i avtalen. Bra for både miljøet og dine energikostnader!

  Telefon 913 01 300
  E-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Forsikring og pensjon

  Gode medlemsfordeler innen forsikringer og pensjon

  Få tilgang til bransjetilpassede forsikringer og profesjonell rådgiving fra våre forsikringseksperter. Her får du samlet alle forsikringene på ett sted med enkel og god oversikt.

  Telefon 400 02 021
  E-post

  Virke Forsikring

  Storebrand

  Avtalen gir også de ansatte i bedriften fordeler og mulighet til å etablere egen pensjonssparing og forsikring til rabatterte priser. Vi anbefaler at alle våre medlemmer benytter seg av samarbeidsavtalen og får en pensjons- og forsikringsløsning som er tilpasset din bedrift.

  Kontaktinformasjon finner du i avtalen.

  Se avtalen (krever innlogging)

Styre

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.