Ideell og frivillighet

Virke tilbyr det største og sterkeste fagmiljøet til ideelle og frivillige aktører (tredje sektor). Vi styrker ditt samfunnsbidrag og din rolle som arbeidsgiver, og reduserer uforutsigbarhet. Vi utvikler ditt nettverk, din kompetanse og dine rammebetingelser. Vi sørger for politiske gjennomslag for din sektor. Som medlem av Virke står du aldri alene.

Vi omstiller Norge

Ventetidsløftet

I mai presenterte ny helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre regjeringens Ventetidsløft med en satsing på 2 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett. Virke er en av partene som skal delta i arbeidet for å finne løsninger som redusere ventetidene i helse- og omsorgssektoren. 

Vi er innstilt på å være en aktiv bidragsyter for å redusere ventetidene, vi har foreslått og jobbet for et slikt samarbeid i lang tid. Vi ser på satsingen som et viktig gjennomslag som vil samle ressursene i spesialisthelse om et felles mål.

11. juni ble det første møtet i ventetidsløftet-utvalget avholdt. Allerede til neste møte 19. august er det forventet at ventetidene er blitt reduserte.  

Målet er at ventetidene skal reduseres mellom hvert møte i utvalget, dette vil også bli målt underveis. Det er et ambisiøst mål, men gjennom godt samarbeid er det fullt oppnåelig. Åpenhet rundt barrierer, hvordan midlene brukes og hva de bidrar til blir viktig i tiden fremover.

Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Ideell vekst

Vi jobber for å skape rammer for ideell vekst fordi sektoren både har vilje, evne og visjoner om å utvikle seg videre. 

Det fordrer at:

 • Det føres en aktiv politikk for ideell vekst på alle nivåer. Politiske vedtak må følges opp konkret og detaljert på alle nivåer i beslutningskjedene. Det krever politisk vilje, bevissthet og styring dersom de ideelle skal vokse. 
 • Det formaliseres en definisjon og avgrensning av ideell sektor 
 • Det etableres et register for ideelle virksomheter 
 • Offentlige myndighetsorganer bør få krav om jevnlig dialog med ideelle aktører om vekst og etablering av nye tjenester 
 • Avtaler med ideelle aktører fortrinnsvis får lang løpetid 

  Ideelle er sosiale samfunnsaktører, de avdekker og dekker udekkede behov og de står for en rekke innovasjoner av tjenestene.

  Frivilligheten

  Norge er verdensmester i frivillighet, den engasjerer bredt. Verdien av å bidra til positive formål og aktiviteter er en viktig motivasjon for deltakelse.

  Frivilligheten kan bidra mer til å løse samfunnets utfordringer, da trenger vi en politikk som treffer. En viktig forutsetning for vekst er enkle ordninger og forutsigbarhet.

  Vi arbeider for:

  • Full regelstyrt momskompensasjon
  • Styrking av grunnstøtten til frivillige organisasjoner

  Mer enn 500 frivillige organisasjoner er medlemmer i Virke. Vi er en pådriver for mer samarbeid på tvers av sektorer for å fremme en positiv samfunnsutvikling.

  NOVA SPEKTRUM 19. SEPTEMBER

  Ideell- og frivillighetskonferansen

  Årets viktigste møteplass for ideelle virksomheter og frivillige organisasjoner. 

  Møt andre ledere innen hele velferdsområdet: helse, omsorg, utdanning, barnehager, rehabilitering, inkludering og flere, samt hele frivilligheten. 

  19. sep. 2024, -

  Gjennomslag

  • Ny helse- og samhandlingsplan

   Ideelle skal involveres i planlegging av tjenester

   «Ideelle og frivillige tilbydere må sikres gode rammevilkår og forutsigbar drift» sier regjeringen i ny helse- og samhandlingsplan. 

   Det er et gjennomslag og en anerkjennelse av ideelle aktører og frivillig innsats i helse- og omsorgstjenestene. Og med anerkjennelse av frivillig og ideelle sektors innovasjonsevne, nærhet til brukerne og muligheten til å avdekke behov for tjenester, står mange Virke-medlemmer rustet til økt innsats. 

   Handlingsplanen innebærer:

   • Tydelig styrking av arbeidsrettet habilitering og rehabilitering
   • Spesialisthelsetjenesten skal ta vare på rollen de ideelle aktørene har, samt
   • Ta i bruk handlingsrommet til å kjøpe tjenester fra de ideelle leverandørene
   • Regjeringen sier også at de vil støtte opp om ideell sektor og ideelle tilbydere i helse og omsorgssektoren 

   Vi oppfatter de øvrige grepene som en stadfesting av budskapet i årets sykehustale.

   Nå avventer i behandlingen i Stortinget og oppfølgingen av konkrete tiltak med finansiering i budsjettet for 2025. 

   Det vil kunne legge til rette for økt samhandling mellom kommune og sykehus. Her mener vi at ideelle har en naturlig plass. 

  • Deflator justeres til 5,1%

   Vi fremmet krav til Finanskomiteen i tilknytning til revidert nasjonalbudsjett om at deflatoren måtte økes for å kompensere for den økte pris- og lønnsveksten. Det er bra at regjeringen i årets reviderte nasjonalbudsjett som behandles i Stortinget denne uken, justerer deflatoren til 5,1%.

   Dette har vært en viktig sak i vårt interessepolitiske arbeid overfor regjeringen og Stortinget i tilknytning til revidert nasjonalbudsjett. Dette innebærer at ideelle aktørers avtaler med det offentlige, blant annet innenfor spesialisthelsetjenesten, blir justert med denne satsen, med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2023. 

  • Historisk avtale på barnevernsområdet signert

   Virke har lenge jobbet for å få på plass en samarbeidsavtale med regjeringen Støre som sikrer tett dialog og forutsigbarhet for våre medlemmer. Nå er vi i mål. Avtalen er politisk nybrottsarbeid innen barnevernet, og skal bidra til å sikre et godt tilbud til barna som bor på barnevernsinstitusjon.

   Barne- og familieminister Kjersti Toppe og Virkes administrerende direktør Bernt Apeland signerte avtalen på barnevernsinstitusjonen Brusetkollen i Asker.

   Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Abelia og Ideelt barnevernsforum er også med på avtalen.

   Se også: Styrkjer det langsiktige samarbeidet med ideell sektor - regjeringen.no

  • Økning på 3,3 millioner kroner til frivillige organisasjoner

   I budsjettforliket med SV ble det en økning på 3,3 millioner kroner til frivillige organisasjoner (post 761.71). I tillegg en økning på til sammen 16,7 millioner kroner til arbeidet i frivillige organisasjoner og til brukere og pårørende innenfor psykisk helse, rus og vold (post 765 post 71 og 76).

  • Nær 30 millioner kroner til spesialiserte fosterhjem

   I budsjettforliket mellom SV og regjeringen er det lagt inn en dobling av departementets pott på 15 millioner kroner. Dette betyr at det nå er satt av nærmere 30 millioner kroner til spesialiserte fosterhjem hos ideelle aktører.

   Dette er gledelig og viser at ideelle aktører blir sett som viktige i barnevernet. 

   Se: SV – Enighet om revidert nasjonalbudsjett

  • 20 millioner kroner til funksjonsassistanse

   16. mai 2023 annonserte NAV stans i tildeling av funksjonsassistanse til nye brukere. Funksjonsassistanse er den eneste ordningen som gir funksjonshemmede med omfattende assistansebehov mulighet til å stå i jobb.

   Dette har vært en underfinansiert ordning, og det er veldig bra at det tilføres 20 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.

   Se: «Stans i tildeling av funksjonsassistanse til nye brukere»

  • Ny helse- og samhandlingsplan

   Ideelle skal involveres i planlegging av tjenester

   «Ideelle og frivillige tilbydere må sikres gode rammevilkår og forutsigbar drift» sier regjeringen i ny helse- og samhandlingsplan. 

   Det er et gjennomslag og en anerkjennelse av ideelle aktører og frivillig innsats i helse- og omsorgstjenestene. Og med anerkjennelse av frivillig og ideelle sektors innovasjonsevne, nærhet til brukerne og muligheten til å avdekke behov for tjenester, står mange Virke-medlemmer rustet til økt innsats. 

   Handlingsplanen innebærer:

   • Tydelig styrking av arbeidsrettet habilitering og rehabilitering
   • Spesialisthelsetjenesten skal ta vare på rollen de ideelle aktørene har, samt
   • Ta i bruk handlingsrommet til å kjøpe tjenester fra de ideelle leverandørene
   • Regjeringen sier også at de vil støtte opp om ideell sektor og ideelle tilbydere i helse og omsorgssektoren 

   Vi oppfatter de øvrige grepene som en stadfesting av budskapet i årets sykehustale.

   Nå avventer i behandlingen i Stortinget og oppfølgingen av konkrete tiltak med finansiering i budsjettet for 2025. 

   Det vil kunne legge til rette for økt samhandling mellom kommune og sykehus. Her mener vi at ideelle har en naturlig plass. 

  Konsekvenser av ulike modeller for prisjustering i kommunale avtaler med ideelle aktører

  Gode rammevilkår til tjenesteleverandører i kommunen, forutsigbarhet og redusert økonomisk risiko er viktig hvis ønsket er å beholde og styrke ideell sektor.

  Oslo Economics har utarbeidet en rapport for Virke om konsekvenser av ulike modeller for prisjustering i kommunale avtaler med ideelle aktører.

  Et av hovedfunnene er at Oslo kommune har variasjon i vilkårene for prisjustering i avtaler med ideelle aktører, og gir dem til dels andre vilkår enn egne kommunale aktører. Ulikt tidspunkt for innslagspunkt og faktor for prisjustering gir økonomisk tap for de ideelle aktørene sammenlignet med betingelsene til kommunale aktører.

  I rapporten kan dere se regneeksempler på hva som skjer hvis man ikke får kompensert pris- og lønnsvekst godt nok.

  Dette skjer

  Se alle arrangementer
  1. Ditt medlemskap fra A til Å

   Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

  2. Ideell- og frivillighetskonferansen 2024

   Årets viktigste møteplass med faglig påfyll, inspirasjon og nettverksbygging

  3. Ditt medlemskap fra A til Å

   Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

  4. Ditt medlemskap fra A til Å

   Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

  Statsbudsjettet 2024: Slik treffer det bransjen

  Vi er opptatt av at organisasjoner skal ha stabile og forutsigbare rammebetingelser, blant annet for at de skal kunne være trygge og gode arbeidsgivere, og for at de skal kunne levere planlagte og gode aktiviteter. Tilskudd og bevilgninger over statsbudsjettet er en av flere finansieringskilder for sektoren. 

  • Arbeid og inkludering

   Det er gledelig at regjeringen styrker Fontenehus, det er god offentlig pengebruk. Tilbudet reduserer behov for behandling og innleggelser i tillegg til å støtte mennesker ut i arbeid og studier. Vi savner bevilgninger til realisering av regjeringens “Veikart for universelt utformet nærskole”, manglende formell opplæring og utdanning er et viktig hinder for arbeidsdeltakelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er bra at bevilgningen til funksjonsassistanse er økt i takt med behovet. Vi savner konkrete tiltak som styrker arbeidsgivers rolle i arbeidsinkluderingen.

   • Regjeringen styrker fontenehusene med 10 mill. I en ekstra bevilgning til nyetableringer. 
   • For Varig tilrettelagt arbeid (VTA) presenterer regjeringen en opptrappingsplan, og viser til at det blir 500 nye plasser hvert år. Det er første gang at feltet har fått en slik plan. 
   • Bevilgningen til Funksjonsassistanse i arbeidslivet er økt i takt med behovet, regjeringen øker bevilgningen med 30,7 mill. kroner i 2024. 
  • Hovedtiltak for barnehager: Redusert foreldrebetaling

   I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen å redusere maksimalprisen for foreldrebetaling fra 3.000 kroner til 2.000 kroner fra 1. august 2024.

   Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med gratis barnehage for tredje barn i familien som går i barnehage samtidig, og gratis barnehage for alle 1-5-åringer i Nord-Troms og Finnmark. Tiltaket vil koste 1,6 milliarder kroner i 2024 og tre milliarder kroner fra og med 2025. 

   Med utgangspunkt i at Norge allerede har en høy barnehagedekning, er det grunn til å stille spørsmål om dette er en riktig prioritering.

   Bemanning er en større utfordring i barnehagesektoren. 

  • Andre budsjett tiltak barnehage

   Fortsatt nedtrapping av pensjonstilskuddet, mer til kompetanseheving og øremerket tilskudd til økt pedagogtetthet i levekårsutsatte områder, og midler til svømmeopplæring.

   Det er bra at regjeringen følger opp faglige råd for innsatser i levekårsutsatte områder. En videre nedtrapping av pensjonstilskuddet kan fortsette å ramme de ideelle barnehagene negativt. 

  • Barnevern: Etableringsstøtte til ideelle aktører

   Det er bra at regjeringen har funnet plass til etableringsstøtte til ideelle aktører! Dette har vært en viktig sak for våre medlemmer å få på plass. 

   En utfordring mange ideelle aktører opplever er at de står med en stor økonomisk risiko når de bygger opp og leverer viktige velferdstjenester. Dette tiltaket er et eksempel på hva vi trenger mer av. Vi forventer at støtten økes neste år når de har erfaringer med ordningen.  

   Det er også positivt at det settes av mer midler til spesialiserte fosterhjem hos ideelle aktører.  

  • Frivillig sektor: Momskompensasjon for frivillige organisasjoner - fortsatt ikke regelstyrt

   Vi synes det er positivt at regjeringen sier at frivillige organisasjoner skal få full momskompensasjon, og at de øker bevilgingen betydelig. Men vi skuffet over at regjeringen ikke gjør ordningen regelstyrt.

   Det er først når ordningen gjøres regelstyrt at organisasjonene får den forutsigbarhet de trenger.

   Forutsigbare rammevilkår er avgjørende for at også denne sektoren skal være trygge og stabile arbeidsgivere, og på den måte sikre at organisasjonen blant annet kan tilby ansatt hele og faste stillinger. 

  • Frivillig sektor: Manglende varsling om endringer i forkant

   Mange organisasjoner som får tilskudd over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett opplevde store omlegginger ved forårets statsbudsjett. Kuttene i de samlede tilskudd til frivillige organisasjoner ble også sterkt kuttet.

   Vi synes derfor det er positivt at det i Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag for 2024 sies at man skjermer private ideelle organisasjoner for det kutt på 0,7% som gjøres på øvrige tilskuddsordninger.  

   Vi reagerer imidlertid på at flere organisasjoner som har faste poster på statsbudsjettet opplever at bevilgningene blir redusert uten at de blir varslet om dette på forhånd, men at de må lese om dette direkte i statsbudsjettet. Vi mener at departementene må varsle organisasjonene om dette i forkant av at budsjettet legges fram, for at de skal kunne ivareta ansatte og brukerne av tilbudene på en god måte. 

  • Frivillig sektor: Mot mer likhet i tilskuddsforvaltningen mellom departementer og direktorater?

   Organisasjonene opplever store variasjoner mellom departement og direktorat når det gjelder hvordan tilskuddsforvaltningen praktiseres. Dette gjør det svært arbeids- og ressurskrevende for organisasjonene å søke og rapportere på tilskudd.

   Vi synes det er positivt at Kultur- og likestillingsdepartementet varsler at de høsten 2023 vil nedsette en tverrdepartemental arbeidsgruppe med frivillighetspolitikk som tema.

   Samarbeidsgruppen skal blant annet ta for seg felles føringer i tilskuddsforvaltningen, forenkling og digitalisering og utveksling av kunnskap og oppdatert forskning om frivillig sektor.

  • Omsorg

   Det er avsatt flere midler til styrking av helse- og omsorgstjenester i kommunene. For Virke er det avgjørende at Stortinget ser og anerkjenner at også ideelle aktører er viktige bidragsytere i disse tjenestene.

   Ideelle aktører har viktige tjenester innen sykehjem, hjemmetjenester, boliger, dagsenter med mer. Ideelle aktører må derfor gis mulighet til å dra nytte av statlige tilskudd til kommunene. Dette gjelder både post 63 Investeringstilskudd til heldøgnsomsorgsplasser, post 68 Kompetanse og innovasjon, spesielt midler til Tørn, men også kapittel 701 Digitalisering i helse- og omsorgstjenesten, post 60 tilskudd til helseteknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste og 73 tilskudd til innføring av helseteknologi i kommunal sektor. Vi ber om at Stortinget sikre at også ideelle aktører kan dra nytte av statlige tilskuddsordninger til helse- og omsorgstjenestene.

   Pensjonskostnader
   Vi forventer at regjeringen finner varige løsninger som kompenserer økte pensjonskostnader. Regjeringens arbeid med å finne løsninger på historiske pensjonskostnader for ideelle organisasjoners arbeid for kommuner og fylkeskommuner trekker ut, og vi er skuffet over manglende signaler på dette i statsbudsjettet. Vi viser til at dette er en sentral del av ideelle aktører rammevilkår. Vi mener dette arbeidet må få økt prioritet og ber Stortinget sikre fremgang.

   Sikring av post til Mosserødhjemmet og Jødisk bo- og seniorsenter
   Posten til særlige omsorgsbehov som Mosserødhjemmet og Jødisk Bo- og seniorsenter har fått nytte av, er sikret for neste år. I fjor var det foreslått å avvikle ordningen som sikrer tilskudd for å ivareta særskilte behov pleietrengende jøder og adventister har. Dette er viktig for å sikre likeverdige omsorgstjenester. Les mer her

  • Helhetlig omsorg: Sammensatte lidelser krever helhetlig finansiering

   Vi har etterlyst konkrete signaler fra regjeringen om forsøk med å finansiere helintegrerte tjenester. Stadig flere pasienter er i behov av integrerte tjenester fra både kommune, sykehus og ideelle aktører og frivillige organisasjoner. Regjeringen viser til at dette skal behandles i ny Nasjonal helse- og samhandlingsplan som er varslet å komme i desember 2023. Vi vil følge dette opp. 

  • Ideelle virksomheter: Avkommersialiseringsutvalget

   Vi merker oss at regjeringen fastholder fristen 1. juni 2024 på utvalgets arbeid. Vi merker at regjeringen på denne måten viser en tydelig prioritering av dette arbeidet og ser fram til å få forslaget om en juridisk definisjon av ideelle virksomheter med et tilhørende register. Vi følger arbeidet.

  • Skole og utdanning: Friskolene tappes for 515 mill. de nærmeste fem årene

   I en urolig tid, med voksende ungt utenforskap, er det feil å tappe friskolene for 515 mill. de nærmeste fem årene. Friskoleorganisasjonene og vi mener regjeringen har lagt til grunn et tallgrunnlag som understøtter et politisk ønske om å tappe friskolene ytterligere. Avskrivninger og utgifter til bygg og anlegg holdes fortsatt utenfor tilskuddsberegningen. Likebehandlingen er ikke reell. 

   Det er bra at regjeringen styrker innsatsen rettet mot elever som trenger mer tid og flere muligheter til å fullføre vgo. Det er også positivt at regjeringen styrker bevilgningen til private videregående skoler som tilbyr opplæring i yrkesfag. 

   Det er en utfordring at toppidrettsskolene med godkjenning av Olympiatoppen ikke likebehandles med tanke på bevilgning av toppidrettsstilskudd. Men i stort er dette et godt budsjett for toppidrettsgymnasene. 

   • Regjeringen har lagt fram et budsjett som vektlegger en mer praktisk skole og fullføring av videregående opplæring 
   • Regjeringen har lagt frem en ny tilskuddsmodell for private grunnskoler som innebærer å trekke ut 515 mill.  de neste fem årene begrunnet i at dagens tilskudd ikke “er i tråd med intensjonen med ordningen” 
   • Tilskuddsmodellen treffer skoler som er kombinerte barne- og ungdomsskoler. Det legges opp til en overgangsordning og et nytt distriktstilskudd. 
   • Regjeringen bevilger 1,3 mrd.  til tiltak som kan bidra til at flere får mulighet til å fullføre vgo  
   • Regjeringen styrker bevilgningen til private skoler for funksjonshemmede elever med 49,5 mill. 
   • Regjeringen har ikke bevilget toppidrettstilskudd til Wang Romerike og NTG Bergen, selv om disse skoler er godkjent av Olympiatoppen. 
   • Toppidrettsgymnasene får en økning på 9,3% i ordinær tilskuddssats og 9,7% økning i kapitaltilskuddet. I tillegg 5,5% økning av toppidrettstilskuddet. 
   • Regjeringen styrker bevilgningen til private videregående skoler som tilbyr videregående opplæring i yrkesfaglige studieprogram. 
  • Skole og utdanning: Folkehøgskolene kompenseres

   I forslaget til statsbudsjett for 2024, kompenseres folkehøgskolene for prisveksten i tråd med hva Stortinget har lovfestet. 

   Folkehøgskolen skaper læringsglede og motivasjon, og setter mennesker i stand til å ta gode valg for videre studier eller arbeid.

   En dansk undersøkelse at folkehøgskoleelever har høyere studiegjennomføring enn andre.

   Folkehøgskolene ble opprettet for å myndiggjøre ungdom til refleksjon og danning, samt være med på å bygge demokratiet, det er fortsatt et viktig samfunnsoppdrag i lys av tillits- og demokratikrisen. 

  • Skole og utdanning: Regjeringen følger ikke opp sine egne løfter for fagskolene 

   I år er det satt av midler til 500 nye fagskoleplasser. Vi mener det er en mangelfull satsing på et tilbud som leverer opplæring tett på arbeidslivets behov.

   I Hurdalsplattformen ble det lovet en stor satsning på fagskoler, med en opptrappingsplan på 1000 nye studieplasser i året.

   Vi er skuffet over at dette ikke følges opp i forslag til årets budsjett. Det ble heller ikke fulgt opp i fjor. 

  • Skole og utdanning: En mørk dag for kompetanseutvikling innen kreative næringer 

   Vi reagerer kraftig på det vi oppfatter som en betydelig nedprioritering av kompetansebygging innen kreative næringer og en viktig eksportnæring for Norge. I statsbudsjettet er kunst- og mediefag flyttet fra den høyeste kategorien i tidligere kategorisering av studier til kategori 2 i ny sats for studiepoengindikatoren. Det innebærer en betydelig reduksjon av tilskudd til studieplasser innen kunst- og mediefag.

   Vi reagerer også på at regjeringen i større grad overlater til institusjonene å dekke nasjonale behov, samtidig somregjeringen gir et inntrykk av at dette ikke er arbeidslivsrelevante tilbud.

   De kreative utdanningene leverer på nasjonale kompetansebehov til en profesjonell kreativ næring som eksporterer innen blant annet film og TV-produksjon, samt et lite miljø innen spillutvikling med stort potensiale for eksport.

   Dette er dyre utdanninger, og for å konkurrere internasjonalt trenger disse næringene tilgang til kompetanse for å profesjonalisere bransjen ytterligere.  

  • Skole og utdanning: Fleksibel utdanning er viktig for arbeidslivet

   Vi er opptatt av at det må utvikles mer fleksibel utdanning, som er tilpasset voksne i jobb.

   Vi er derfor skuffet over at det er kuttet i tilskuddsordninger til desentraliserte og fleksible videreutdanninger, som det står skal brukes på kvalitetsutvikling i fagskolesektoren. Virke støtter kvalitetsarbeid i fagskolesektoren, men er redd for at satsningen på å tilby mer fleksible tilbud svekkes. 

  • Skole og utdanning: Studenthelse

   SHoT undersøkelsen viser at psykiske helseutfordringer er utbredt blant studenter. Andre undersøkelser viser at fagskolestudentene har alarmerende tall når det gjelder psykisk uhelse og selvmordsforsøk. Det er derfor skuffende at regjeringen ikke bevilger midler til et ombud for fagskolestudenter. 

  • Spesialisthelsetjenesten: Økt aktivitetsvekst må brukes til flere pasientbehandlinger

   Vi merker oss at regjeringen legger opp til økt aktivitetsvekst og reduserte ventetider i sykehusene. Av bevilgningen på 2,2 mrd er lagt til rette for en økning på 110 mill til døgnbehandling i psykisk helsevern.

   Vi mener det er avgjørende at dette blir brukt på økt pasientbehandling. Regjeringen må bruke kapasiteten og kompetansen de ideelle aktørene besitter skal de få ned ventetiden i sykehusene. Ideelle aktører må likebehandles med andre Helseforetak.

   Regjeringen gir ingen nye signaler om endringer i finansieringsordningen for spesialisthelsetjenesten i budsjettet for 2024. Vi mener større endringer i ISF-andel eller evt. fullstendig overgang til rammefinansiering må utredes og drøftes med ideelle aktører slik at disses interesser ivaretas. 

  • Spesialisthelsetjenesten: Pensjonskostnader

   Vi forventer at regjeringen finner varige løsninger som kompenserer økte pensjonskostnader og sikrer sykehusene tilgang på likviditet for å håndtere svingninger i premieutbetalinger sett i forhold til pensjonskostnader.

   Regjeringen arbeid med å finne løsninger på historiske pensjonskostnader for ideelle organisasjoners arbeid for kommuner og fylkeskommuner trekker ut, og vi er skuffet over manglende signaler på dette i statsbudsjettet. Vi viser til at dette er en sentral del av ideelle aktører rammevilkår. Vi mener dette arbeidet må få økt prioritet. 

  • Spesialisthelsetjenesten: Deflatoren

   Deflatoren for virksomheter i spesialisthelsetjenesten sette til 4,3% for 2024.

  • Spesialisthelsetjenesten: Rehabilitering

   Regjeringen varsler at rehabilitering vil blir ett av temaene i Nasjonal helse- og samhandlingsplanen som legges fram før jul. Samhandling, både mellom kommuner og sykehus og innad i tjenestenivåene, blir et hovedtema i meldingen.  

   Det foreslås også at Helsedirektoratet får 5 mill kr til å følge opp evalueringen av opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering.

   I hovedsak er dette arbeidet knyttet til bedre informasjon og datakvalitet herunder blant annet utrede mulighetene for kvalitetsindikatorer innen rehabilitering. 

  Bransjestandard for ideell velferd

  Bransjestandarden for ideell velferd ble vedtatt av bransjestyret for Virke Ideell og frivillighet i oktober 2022.

  Bransjestandarden gjelder for alle Virkes medlemmer som selv slutter seg til den. Den er avgrenset til virksomheter som yter velferdstjenester. Det vil si tjenester ment å styrke helse, sosial situasjon eller utdanning for enkeltmennesker eller samfunnet som helhet.

  Bli medlem i Virke

  Dette må du vite ved inngåelse av medlemskap og for å kunne opprette tariffavtale i Virke:

  1. Plasstillitsvalgte/ansatte som er organisert i virksomheten (eksempelvis UDF, Fagforbundet, Delta, Fellesforbundet) må ta kontakt med sin lokale fagforening, slik at de får fagforeningen sentralt til å sende krav til Hovedorganisasjonen Virke om opprettelse av tariffavtale. Dette må de tillitsvalgte i virksomheten informeres om.
  2. Tariffavtalen i Virke forutsetter at det opprettes en pensjonsordning. Pensjonsordningen kan tegnes i Statens Pensjonskasse, KLP eller et privat forsikringsselskap. Pensjonsordningen skal også omfatte AFP. Tariffplikten er oppfylt dersom kostnadene for den private ordningen er i samsvar med kostnadene for de offentlige ordningene.

  Virke Forsikring hjelper dere med utregninger og tilbud innenfor pensjon og forsikringer:

  • Pensjon og AFP - Tom Wedvik, fagsjef: 
  • Forsikringer - Susanne Græe, fagsjef:  

  Siste nytt

  • : Regjeringen vil fornye samarbeidsavtale med ideell sektor om helse-og velferdstjenester

   I dag hadde Frivillighet Norge, Ideelt nettverk, KS, Samfunnsbedriftene og Virke møte med statsråd Karianne Tung for å starte dialogen om en fornyelse.

   Ingunn Moser, administrerende direktør i Diakonhjemme og styreleder i Virkes bransjestyre for ideell og frivillighet, tok til orde for at vi behøver en rask og smidig prosess for å på plass en ny avtale.

   Det er bra at regjeringen anerkjenner ideelle bidrag og leveranser av helse-og velferdstjenester. Det er på høy tid at regjeringen nå ser behovet for å fornye avtalen som i sin tid ble inngått av regjeringen Stoltenberg og fornyet under Solbergregjeringen.

   Avtalen er et viktig verktøy for å legge et godt grunnlag for et overordnet strategisk samarbeid mellom regjeringen, KS og ideelle leverandører. 

  • : En bunnsolid anerkjennelse av ideelle i velferden

   Avkommersialiseringsutvalget leverte sin delrapport 1.februar 2024. Formålet i delrapporten er å definere hva som er en ideell aktør, og hvordan et register over ideelle aktører kan fungere.

   Utvalget kom frem til en samlet anbefaling. Konklusjonene innebærer et gjennomslag for ideell sektor og er en viktig annerkjennelse av at sektoren har sine egne forutsetninger og særtrekk som skiller seg fra kommersiell og kommunal sektor. 

   Det er viktig at registeret for ideelle organisasjoner aktivt brukes av det offentlige under anbud og avtaleinngåelser. Registeret må være tilgjengelig for alle ideelle aktører, uavhengig størrelse, og uten tilknyttede kostnader. Vi vil fremover jobbe aktivt for å sikre at innretningen og bruken av registeret følger intensjonen bak forslaget til utvalget.

   Vi vil takke utvalget for en god utredning som styrker ideelles posisjon fremover, vi etterlyser nå en samarbeidsavtale og en rask lovprosess.

   Vi ser frem til utvalget leverer den fulle utredningen, som har frist 1. juni 2024.

   Se også: En bunnsolid anerkjennelse av ideelle i velferden

  • Sykehustalen 2024

   Virke var til stede på Haukelands sykehus hvor helseminister Ingvild Kjerkhol holdt årets sykehustale. Vår bransjeleder Spesialisthelse, Per Gunnar Dahl mener helseministeren gjorde som forventet å frede akuttilbudene og føde tilbudet i nord.  

   Sykehustalen 2024 - regjeringen.no 

   Ikke uventet fremsnakket hun offentlig helsevesen og poengterte at det ikke handlet om å snakke private ned. Virke merker seg likevel at hun heller ikke framsnakket ideelle leverandører. Virke mener dette gir assosiasjoner til en tid hvor det offentlige hadde monopol. 

   • Styrker den offentlige finansieringen ved å fjerne effektiviseringskravene i sykehus
   • Sykehusene slipper 30% egenkapital ved statlige lån til nybygg og investeringer
   • Økt rammefinansiering – antagelig slutten på starten av slutten for innsatsstyrt finansiering
   • Gjeninnfører den gylne regel ved å øke kravene til å prioritere psykisk helse og rus
   • Virke mener de private ideelle medlemmene har fått en tøffere hverdag med denne regjeringen, erfaringene viser at om de går i pluss så straffes de, er de innovative så har det offentlig full anledning til å ta ideene og bygge dem opp i egen regi. 
   • Ny 4 års Nasjonal plan for helse og samhandlingsplan er forsinket og kommer første ukene i mars. 
  • Nye anbudsutlysninger i spesialisthelsetjenesten: Frist 27. februar

   Flere av de regionale helseforetakene er i gang med anbudsutlysninger og forberedelser til dette. Innenfor tverrfaglig spesialisert rehabilitering er nye avtaler nå inngått i Helse Vest. Helse Midt og Helse Sør Øst er i gang med forberedelser til anbudsutlysninger og har lagt fram behovsvurderinger. For Helse Sør Øst innebærer dette en stor omlegging og reduksjon av dagens tilbud, og dermed kjøp fra ideelle rehabiliteringsvirksomheter. Virke jobber politisk sammen med medlemmene for å belyse konsekvensene av dette, og for at det skal igangsettes en ny behovsvurdering.

  Styre

  • Styret for ideell og frivillighet

   Navn

   Virksomhet 

   Ingunn Moser

   Det norske diakonhjem

   Styreleder

   Helmuth  Mathias Liessem

   Stiftelsen crux

   Anita Ellefsen

   Blå kors Norge

   Magne Wang Fredriksen

   Multippel sklerose forbundet i Norge

   Malin Stensønes

   Norsk kvinners sanitetsforening

   Adelheid Firing Hvambsal

   Stiftelsen kirkens bymisjon

   Per Knutsen

   Stiftelsen Betanien

   Stian Slotterøy Johnsen

   Frivillighet Norge

  Kontakt

  Medlemskap i Virke

  Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

  • Juridisk bistand og rådgivning

   Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

  • Analyser og innsikt

   Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

  • Fordelsavtaler og rabatter

   Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra forsikring til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke.