Ideell og frivillighet

Virke tilbyr det største og sterkeste fagmiljøet til ideelle og frivillige aktører (tredje sektor). Vi styrker ditt samfunnsbidrag og din rolle som arbeidsgiver, og reduserer uforutsigbarhet. Vi utvikler ditt nettverk, din kompetanse og dine rammebetingelser. Vi sørger for politiske gjennomslag for din sektor. Som medlem av Virke står du aldri alene.

Ideell vekst

Vi jobber for å skape rammer for ideell vekst fordi sektoren både har vilje, evne og visjoner om å utvikle seg videre. 

Det fordrer at:

 • Det føres en aktiv politikk for ideell vekst på alle nivåer. Politiske vedtak må følges opp konkret og detaljert på alle nivåer i beslutningskjedene. Det krever politisk vilje, bevissthet og styring dersom de ideelle skal vokse. 
 • Det formaliseres en definisjon og avgrensning av ideell sektor 
 • Det etableres et register for ideelle virksomheter 
 • Offentlige myndighetsorganer bør få krav om jevnlig dialog med ideelle aktører om vekst og etablering av nye tjenester 
 • Avtaler med ideelle aktører fortrinnsvis får lang løpetid 

  Ideelle er sosiale samfunnsaktører, de avdekker og dekker udekkede behov og de står for en rekke innovasjoner av tjenestene.

  Frivilligheten

  Norge er verdensmester i frivillighet, den engasjerer bredt. Verdien av å bidra til positive formål og aktiviteter er en viktig motivasjon for deltakelse.

  Frivilligheten kan bidra mer til å løse samfunnets utfordringer, da trenger vi en politikk som treffer. En viktig forutsetning for vekst er enkle ordninger og forutsigbarhet.

  Vi arbeider for:

  • Full regelstyrt momskompensasjon
  • Styrking av grunnstøtten til frivillige organisasjoner

  Mer enn 500 frivillige organisasjoner er medlemmer i Virke. Vi er en pådriver for mer samarbeid på tvers av sektorer for å fremme en positiv samfunnsutvikling.

  Dette skjer

  Se alle arrangementer
  1. Ditt medlemskap fra A til Å

   Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

  2. Lansering av rapport om arbeids- og inkluderingsbransjens samfunnsverdi

   Menon Economics har på oppdrag av Virke sett nærmere på inkluderingsbransjens samfunnsverdi.

  3. Lansering av rapport: «Arbeidsinkludering av personer med funksjonsnedsettelse»

   Norge har et stort forbedringspotensial når det gjelder å få flere med nedsatt funksjonsevne inn i arbeidslivet. PROBA samfunnsanalyse har derfor på oppdrag fra Virke samlet kunnskap om barrierer og muligheter for deltakelse.

  Gjennomslag

  • Deflator justeres til 5,1%

   Vi fremmet krav til Finanskomiteen i tilknytning til revidert nasjonalbudsjett om at deflatoren måtte økes for å kompensere for den økte pris- og lønnsveksten. Det er bra at regjeringen i årets reviderte nasjonalbudsjett som behandles i Stortinget denne uken, justerer deflatoren til 5,1%.

   Dette har vært en viktig sak i vårt interessepolitiske arbeid overfor regjeringen og Stortinget i tilknytning til revidert nasjonalbudsjett. Dette innebærer at ideelle aktørers avtaler med det offentlige, blant annet innenfor spesialisthelsetjenesten, blir justert med denne satsen, med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2023. 

  • Historisk avtale på barnevernsområdet signert

   Virke har lenge jobbet for å få på plass en samarbeidsavtale med regjeringen Støre som sikrer tett dialog og forutsigbarhet for våre medlemmer. Nå er vi i mål. Avtalen er politisk nybrottsarbeid innen barnevernet, og skal bidra til å sikre et godt tilbud til barna som bor på barnevernsinstitusjon.

   Barne- og familieminister Kjersti Toppe og Virkes administrerende direktør Bernt Apeland signerte avtalen på barnevernsinstitusjonen Brusetkollen i Asker.

   Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Abelia og Ideelt barnevernsforum er også med på avtalen.

   Se også: Styrkjer det langsiktige samarbeidet med ideell sektor - regjeringen.no

  • Økning på 3,3 millioner kroner til frivillige organisasjoner

   I budsjettforliket med SV ble det en økning på 3,3 millioner kroner til frivillige organisasjoner (post 761.71). I tillegg en økning på til sammen 16,7 millioner kroner til arbeidet i frivillige organisasjoner og til brukere og pårørende innenfor psykisk helse, rus og vold (post 765 post 71 og 76).

  • Nær 30 millioner kroner til spesialiserte fosterhjem

   I budsjettforliket mellom SV og regjeringen er det lagt inn en dobling av departementets pott på 15 millioner kroner. Dette betyr at det nå er satt av nærmere 30 millioner kroner til spesialiserte fosterhjem hos ideelle aktører.

   Dette er gledelig og viser at ideelle aktører blir sett som viktige i barnevernet. 

   Se: SV – Enighet om revidert nasjonalbudsjett

  • 20 millioner kroner til funksjonsassistanse

   16. mai 2023 annonserte NAV stans i tildeling av funksjonsassistanse til nye brukere. Funksjonsassistanse er den eneste ordningen som gir funksjonshemmede med omfattende assistansebehov mulighet til å stå i jobb.

   Dette har vært en underfinansiert ordning, og det er veldig bra at det tilføres 20 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.

   Se: «Stans i tildeling av funksjonsassistanse til nye brukere»

  Møt oss på Arendalsuka!

  Bransjestandard for ideell velferd

  Bransjestandarden for ideell velferd ble vedtatt av bransjestyret for Virke Ideell og frivillighet i oktober 2022.

  Bransjestandarden gjelder for alle Virkes medlemmer som selv slutter seg til den. Den er avgrenset til virksomheter som yter velferdstjenester. Det vil si tjenester ment å styrke helse, sosial situasjon eller utdanning for enkeltmennesker eller samfunnet som helhet.

  Bli medlem i Virke

  Dette må du vite ved inngåelse av medlemskap og for å kunne opprette tariffavtale i Virke:

  1. Plasstillitsvalgte/ansatte som er organisert i virksomheten (eksempelvis UDF, Fagforbundet, Delta, Fellesforbundet) må ta kontakt med sin lokale fagforening, slik at de får fagforeningen sentralt til å sende krav til Hovedorganisasjonen Virke om opprettelse av tariffavtale. Dette må de tillitsvalgte i virksomheten informeres om.
  2. Tariffavtalen i Virke forutsetter at det opprettes en pensjonsordning. Pensjonsordningen kan tegnes i Statens Pensjonskasse, KLP eller et privat forsikringsselskap. Pensjonsordningen skal også omfatte AFP. Tariffplikten er oppfylt dersom kostnadene for den private ordningen er i samsvar med kostnadene for de offentlige ordningene.

  Virke Forsikring hjelper dere med utregninger og tilbud innenfor pensjon og forsikringer:

  • Pensjon og AFP - Tom Wedvik, fagsjef: 
  • Forsikringer - Susanne Græe, fagsjef:  

  Siste nytt

  • : EFTA-domstolen slår fast at kommuner kan reservere anbud for ideelle aktører

   I en uttalelse til Oslo Tingrett har EFTA-domstolen nylig slått fast at norske kommuner under gitte omstendigheter kan reservere anbudskonkurranser for ideelle aktører.

   Uttalelsen kommer som følge av en lengre dragkamp i rettssystemet der de private helsetilbyderne Stendi og Nordlandia har saksøkt Oslo kommune. De mente det er ulovlig at kommunen reserverer anbudskonkurranser for drift av sykehjem til ideelle aktører. Oslo tingrett ba EFTA-domstolen om bistand knyttet til spørsmålet, og domstolens uttalelse er avgjørende da norske domstoler har tradisjon for å følge EFTA-domstolens prinsipielle vurderinger.

   Vi er glad for presiseringen fra EFTA-domstolen. EFTA-domstolens uttalelse viser at anskaffelsesdirektivet ikke er til hinder for at kommuner kan reservere anbud til ideelle aktører. Det er ikke nytt at det er knyttet vilkår til slike anbud, det prinsipielt viktige er at reservasjonsretten er opprettholdt.

   Hele dommen kan leses her: EFTA Court

   Virke ideell og frivillighet følger saken videre.

   Ta kontakt med bransjedirektør Erik Eide () eller bransjeleder Anne Kjersti Toft () om dere har spørsmål.

  Reduser dine kostnader med våre fordelsavtaler

  Virke tilbyr deg som medlem fordelsavtaler som kan bidra til reduserte kostnader.

  • Barnehage/Skole

   Lekolar

   Lekolar er Nordens ledende totalleverandør til barnehage og skole. Lekolar har inngått rabattavtale med Virke på en rekke produktgrupper. 

   Send bestilling til bestilling@lekolar.no eller ring 33 72 98 00 for å aktivere rabatten.

   Se avtalen (krever innlogging)

  • Bemanning/rekruttering

   Manpower

   Avtalen med ManpowerGroup og deres selskaper gir alle medlemmer rabaterte priser på bemannings-, og rekrutteringstjenester. ManpowerGroup er et av verdens største selskaper innen bemanning-, rekruttering- og HR-tjenester.

   Kontakt Monica Arntsen for mer informasjon:
   Telefon 916 000 75 eller
   e-post 

   Se avtalen (krever innlogging)

  • Konsulenter; IT, økonomi, teknologi, lederutvikling og karriereveiledning

   Experis, Jefferson Wells og Right Management

   Avtalen med ManpowerGroup gir alle medlemmer rabaterte priser på rekrutterings- og konsulenttjenester innen IT, økonomi, teknologi, lederutvikling og karriereveiledning. ManpowerGroup er et av verdens største selskaper innen bemanning-, rekruttering- og HR-tjenester.

   Kontakt Monica Arntsen for mer informasjon:
   Telefon 916 000 75 eller
   e-post 

   Se avtalen (krever innlogging)

  • Energirådgivning

   Entro

   Få tilgang til råd, veiledning og økt kompetanse knyttet til energisparing spesifikt for ditt lokale. Formålet med rådgivningen er å gjøre virksomheten selvgående i sambeidet med energisparing.

   Entro tilbyr skreddersydde tjenester for deg med lokaler

   • mindre enn 150 m2
   • mellom 150m2 og 1000 m2 eller
   • mellom 1000 m2 og 10 000 m2

   Det tilbys også gevinstdelingsprosjekter – for deg med lokaler over 10 000 m2 eller flere bygg, og kurs i inneklima og energibruk.

   Se avtalen (krever innlogging)

  • Strøm

   Fjordkraft

   Virke kan tilby deg som er medlem eller abonnent spesialpriser på strøm hos Fjordkraft. Du kan velge mellom flere avtaler, med ulik grad av sikring og forutsigbarhet.

   Fjordkraft har gjennom sitt samarbeid med Statkraft, tilgang til Nordens ledende forvaltningsmiljø, og Fjordkrafts erfarne rådgivere hjelper deg gjerne å finne strømavtalen som passer for din bedrift!
   Fjordkraft har vært klimanøytrale siden 2007, og krever at alle leverandørene er det samme. Som kunde i Fjordkraft har du muligheten til å inkludere en rekke bærekraftige og energieffektive produkter og tjenester i avtalen. Bra for både miljøet og dine energikostnader!

   Telefon 913 01 300
   E-post 

   Se avtalen (krever innlogging)

  • Telefon, TV-løsning og Internett

   Phonero

   Avtalen med Phonero skal sikre at alle medlemsbedrifter av Virke får tilgang til markedsledende produkter og tjenester innen mobiltelefoni – til svært fordelaktige priser.

   Som en rendyrket bedriftsoperatør har Phonero stort fokus på å levere smarte tjenester som effektiviserer og forenkler bedrifters hverdag. Dette gjør vi via en fleksibel abonnementsportefølje med store datapakker, tilgang til Telias mestvinnende 5G nett og inHouse produksjon av alle bedriftsnetttjenester vi leverer.

   Vi setter bedrifters kostnadskontroll høyt, og legger til rette for at det skal være enkelt for kunder å både bruke tjenestene våre – men også endre og tilpasse dem underveis.

   Telefon: 996 24 089
   E-post:

   Se avtalen (krever innlogging)

   Telenor

   Avtalen med Telenor gjelder for alle medlemmer og abonnenter i Virke. Avtalen gir spesielt gode betingelser på mobiltelefoni og mobilt bredbånd.

   Valg av mobiloperatør dreier seg også om mer enn bare pris. Det handler om hele brukeropplevelsen. Som bedriftskunde av Telenor får du mange fordeler inkludert i abonnementet. Derfor er avtalen satt sammen av bransjetilpassede løsninger og tjenester til svært konkurransedyktige priser.

   Telefon 09000
   E-post

   Se avtalen (krever innlogging)

   Mobit

   Som medlem i Virke, er din bedrift garantert fordeler og rabatter fra Mobit. Mobit er landets største faghandler innenfor mobil og IT. Mobit effektuerer dessuten rabatter som medlemmene allerede har fra Telenor.

   Vi gjør din digitale hverdag enkel, oppdatert og problemfri!

   Telefon 980 00 217
   E-post 

   Se avtalen (krever innlogging)

   Allente Bedrift (tidligere Canal Digital)

   Virke i samarbeid med Allente ønsker å fremme informasjon om TV-lisens for virksomheter, og tilby hjelp og veiledning rundt dette.

   Med TV-løsning fra Allente Bedrift får du det beste utvalget av TV-innhold å vise til dine kunder, ansatte og brukere. Vi har sterke grunnpakker og tilleggspakker, og skreddersyr løsningene slik at du får tilgang til akkurat det innholdet du ønsker å vise.

   Mobil: 93452381
   E-post: 

   Se avtalen (krever innlogging)

  • Forsikring og pensjon

   Gode medlemsfordeler innen forsikringer og pensjon

   Få tilgang til bransjetilpassede forsikringer og profesjonell rådgiving fra våre forsikringseksperter. Her får du samlet alle forsikringene på ett sted med enkel og god oversikt.

   Telefon 400 02 021
   E-post

   Virke Forsikring

   Storebrand

   Avtalen gir også de ansatte i bedriften fordeler og mulighet til å etablere egen pensjonssparing og forsikring til rabatterte priser. Vi anbefaler at alle våre medlemmer benytter seg av samarbeidsavtalen og får en pensjons- og forsikringsløsning som er tilpasset din bedrift.

   Kontaktinformasjon finner du i avtalen.

   Se avtalen (krever innlogging)

  Kontakt

  Medlemskap i Virke

  Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.