Nå kan du bruke medleverforskriften i omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere

Publisert:

Virke har fått gjennomslag for å endre medleverforskriften slik at den kan brukes i omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere.

Ny bestemmelse fra 4. april

Denne uken endret arbeids- og sosialdepartementet medleverforskriften slik at den også gjelder for arbeid ved omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere (under 15 år), som har kommet til riket og søkt asyl uten foreldre eller andre med foreldreansvar.

Den nye bestemmelsen i § 1 ser slik ut:
Denne forskriften gjelder arbeid ved institusjoner hvor det er nødvendig at arbeidstaker oppholder seg i lengre sammenhengende perioder, for å ivareta institusjonens særlige omsorgs- eller behandlingsoppgaver (medleverordninger) for personer med rus eller adferdsproblemer og enslige mindreårige asylsøkere jf. lov om barneverntjenester § 5A-1.

Velykket møte med departement og statssekretær
Som nevnt i tidligere nyhetsbrev hadde Virke et møte med departementet og statsekretæren forrige uke der vi diskuterte mulighetene for å endre forskriften. I møtet argumenterte vi for at omsorgssentrenes oppgaver ligger tett opp mot formålet med medleverforskriften og de institusjoner som i dag er omfattet av forskriften og at det derfor er både unaturlig og dårlig begrunnet at forskriften ikke kan brukes på omsorgssentrene.

Diskusjonen om medleverforskriften er ikke ferdig
Denne endringen er et hastevedtak, og er ikke slutten på diskusjonen om virkeområdet for medleverforskriften eller arbeidstidsgrensene i forskriften. Regjeringens arbeidstidsutvalg har foreslått flere endringer i forskriften som Virke bl.a skal gi tilbakemeldning på gjennom vårt høringssvar som leveres før sommeren.