Reiseliv

Virke reiseliv organiserer reiselivsaktører i Norge, incoming, reisebyråer og reisearrangører som selger reiser i Norge og til utlandet. Vi arbeider for gode rammebetingelser i markedet, yter individuell bistand til våre medlemmer i bransjespesifikke saker, også av juridisk karakter. Samtidig fungerer vi som et talerør for bransjen i dialog med både myndigheter og media.

Siste nytt

 • : Nye frister: Omstillingsordningen for event- og reiselivsnæringene

  Det gis nå mulighet for å for å forlenge prosjektperioden for prosjekter som fikk innvilget støtte gjennom omstillingsordningen for event- og reiselivsnæringene.
  Les mer her

  Har du enda ikke fått søkt – fristen for søknader er utsatt til 30. september.
  Les mer her

 • : Mottok du kompensasjon i fjor? Følg med på Altinn!

  Bedrifter som har søkt om og fått utbetalt kompensasjon fra ordningen som gjaldt fra mars til august 2020, men som ikke har fått bekreftet søknaden fra enten regnskapsfører eller revisor, vil motta purring fra Skatteetaten i Altinn. Bedriftene får kort tid på seg til å innhente bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor.

  Les mer hos Regnskap Norge

  Etter hva vi har forstått vil det i purringen bli gitt frist på 14 dager på å sende inn bekreftelse. Dersom bekreftelse fortsatt mangler etter at denne nye fristen løper ut, vil Skatteetaten kreve mottatt tilskudd tilbake fra foretakene det gjelder. Derfor er det all grunn til å følge med på Altinn de nærmeste dagene.

  Det er søknader for den enkelte måned i perioden mars - august 2020 som gir over 15 000 kroner i støtte, som skal bekreftes. Purringer legges ut i Altinn til foretakene som mangler bekreftelse, formodentlig med de varslingsinnstillinger som brukeren selv har angitt.

  Obs! Regnskapsførere og revisorer får dessverre ikke kopi av varselet, så bedriftene må selv varsle sin regnskapsfører eller revisor. Vi minner om at bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor skal registreres i Skatteetatens egen portal, for øvrig på samme sted hvor det er mulig å gjøre endringer i søknaden.


 • : Gjennomslag for forlenget permittering

  Etter flere møter med regjeringen, som Virke og LO tok initiativ til, fikk vi onsdag denne uken gjennomslag for å forlenge permitteringsordningen til 1. november. Vårt budskap var at ordningene må gjelde like lenge som krisen. Virke vil sammen med LO nå fortsette dialogen med myndighetene om forlengelse av lønnsstøtteordningen, kompensasjonsordningen, utsettelse av skatter og avgifter og reiselivsmoms.

  Forlengelse av permitteringsordningen var viktig fordi tall fra NAV for august viser at det fremdeles er 8194 permitterte i reiseliv og transport. I tillegg er det allerede 9 668 helt ledige og 9486 deltidsledige. Mange av våre medlemmer melder tilbake at de fremdeles ikke er klare til å hente folk tilbake som følge av at aktiviteten fortsatt er lav.

  Regjeringen annonserte også at de vil stille 500 millioner kroner til rådighet gjennom den kommunale støtteordningen. Virke og LO vil jobbe videre med å spille inn forslag til innretningen av denne ordningen, slik at den blir mest mulig treffsikker. Samtidig som vi ble hørt på flere viktige krav, mangler vi avklaringer på lønnsstøtteordningen, kompensasjon for selvstendig næringsdrivende, redusert reiselivsmoms og utsatt innbetaling av skatter og avgifter. Virke vil bruke tiden fremover til å jobbe for at støtteordningene varer så lenge krisen varer.

 • Les flere oppdateringer her

Bli med!

 1. Betyr regjeringsskiftet noe for din virksomhet?

  Bli med på politisk morgenprat med Virke, Øystein Djupedal og Liv Signe Navarsete.

Se alle arrangementer

Dette gjør vi for norsk reiseliv

Vi arbeider for gode rammebetingelser i markedet, yter individuell bistand til våre medlemmer i bransjespesifikke saker, også av juridisk karakter. Samtidig fungerer vi som et talerør for bransjen i dialog med både myndigheter og media.

Særlig om pakkereise og koronasituasjonen

Vi vil oppfordre våre reiselivsmedlemmer til å følge med på oppdatert informasjon fra UD og Folkehelseinstituttet. Her vil du til enhver tid finne oppdaterte reiseråd relatert til koronaviruset.

Driver du reiselivsbedrift?

Lurer du på hvorfor du skal være medlem i Virke?  Hør hva et av våre medlemmer, UP Norway, sier om saken!

Eller ta kontakt med oss og få et godt tilbud. Vi gir deg nå gratis medlemskap ut året!

reiselivmedlemskap.jpg

Bli medlem i Virke

Jeg vil bli medlem

Alt om medlemskap. Allerede medlem? Logg inn

Spørsmål og svar om pakkereise i forbindelse med koronaviruset

 • Hva er kundens rettigheter når UD fraråder reiser til et område?

  Hvis UD fraråder reiser til det aktuelle reisemålet på grunn av utbrudd av koronaviruset, vil kunden som hovedregel ha krav på gebyrfri avbestilling etter pakkereiseloven § 22.

  Normalt har kunden i slike tilfeller rett til å avbestille gebyrfritt når det gjenstår 14 dager eller mindre til avtalt avreisedato. Der det gjøres løpende vurderinger og oppdateringer av reiserådene, må arrangøren kunne kreve at den reisende avventer avbestillingen til etter publiseringen av siste forventede reiserådsoppdatering før avreise, dersom avbestillingen skal skje gebyrfritt.

  Rett til gebyrfri avbestilling etter pakkereiseloven § 22 gjelder ikke dersom kunden kjøper en reise etter spesifikt ha blitt gjort kjent med og akseptert at et negativt reiseråd vil foreligge også på tidspunktet for gjennomføringen av reisen. Det følger både av lovens forarbeider og av de alminnelige vilkårene punkt 5.1.

  Ved salg av pakkereiser skal kundene etter informasjonskravene i pakkereiseloven på en tydelig måte informeres om blant annet de sentrale vilkårene for gjennomføring, herunder betalingsvilkår og vilkår for avbestilling, opplysninger om helsekrav som stilles og om valgfri eller obligatorisk forsikring, før avtale om pakkereise inngås. Ved salg av pakkereiser under de rådende omstendigheter er det særlig grunn til å sørge for at de reisende på en klar og tydelig måte informeres om vilkårene som gjelder for reisen som bestilles.

 • Hva er kundens rettigheter når UD ikke fraråder innreise?

  Dersom kunden har bestilt en pakkereise og det ikke er utstedt et reiseråd fra UD som fraråder reise til destinasjonen, er det de alminnelige reglene i pakkereiseloven for avbestilling som gjelder, jf. pakkereiselovens § 21. Størrelsen på avbestillingsgebyret avhenger av de avtalte vilkårene, som typisk hensyntar hvor nært avreisedatoen det avbestilles.  

  Går reisen til et sted hvor det er utbrudd av alvorlig sykdom som utgjør en risiko for folkehelsen, vil UD normalt fraråde reiser til destinasjonen og § 22 som omtalt over tre inn, slik at kunden kostnadsfritt kan avbestille når det nærmer seg avreise. Den reisendes egen bekymring for reisemålet eller for det å reise generelt, gir derimot ikke rett til gebyrfri avbestilling etter § 22.

  Det vil uansett være klokt, slik situasjonen er i verden i dag, å råde kunder til å kjøpe ekstra avbestillingsforsikring, eller til å booke reiser der det er mulig å avbestille.

 • Hva med reisende som er på reise og som vil hjem når UD fraråder reise til destinasjonen?

  Reisende som allerede er på en destinasjon der UD utsteder et reiseråd har ikke av den grunn automatisk rett til å kansellere den gjenværende delen av turen. Etter de alminnelige vilkårene for pakkereiser pkt. 7.1 skal arrangøren, der uforutsette omstendigheter gjør det nødvendig med endringer i reisen, i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Til dette ligger det en plikt hos arrangøren til å bistå kunden, for eksempel med alternativ hjemreise, men arrangøren har samtidig et handlingsrom til å organisere og yte slik bistand på en samlet og hensiktsmessig måte.

 • Hva er arrangørens ansvar for gjennomføring av en pakkereise?

  Arrangøren har ansvar for gjennomføring av pakkereisen – pakkereiselovens § 25:

  § 25 Arrangørens ansvar

  Arrangøren har ansvaret for at reisetjenestene som inngår i pakkereiseavtalen, leveres etter avtalen.

  Dersom det foreligger en mangel* ved pakkereisen, kan den reisende kreve avhjelp, alternative reisetjenester, prisavslag og erstatning etter henholdsvis § 27, § 28, § 31 og § 32. Den reisende kan også heve avtalen etter § 29 og kreve nødvendig hjemtransport etter § 30. Arrangøren har dessuten plikt til å sørge for nødvendig innkvartering etter § 35 og yte den reisende bistand etter § 36.

  Den reisendes rettigheter etter annet ledd første og annet punktum gjelder ikke dersom arrangøren dokumenterer at mangelen skyldes den reisende.

  *se forklaring i neste spørsmål

 • Hva er en mangel?

  Mangler er i utgangspunktet ethvert avvik fra det som er avtalt.  
  Se pakkereiselovens § 8 d) Mangel: Manglende eller mangelfull levering av reisetjenestene som inngår i en pakkereise.

  Avvik i naturgitte forhold, som arrangøren verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over, er ikke å anse som en mangel, jf. de alminnelige vilkår for pakkereiser punkt 8.5.

  Heller ikke forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor arrangørens kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen er å anse som en mangel etter punkt 8.5 i de alminnelige vilkårene.

  Pakkereiseloven gir den reisende flere rettigheter dersom pakkereisen har en eller flere mangler, og disse ikke skyldes den reisende selv:

  • Krav på avhjelp (retting)
  • Krav på alternative reisetjenester
  • Krav på heving
  • Krav på hjemtransport
  • Krav på prisavslag
  • Krav på erstatning

  Se pakkereiseloven kapittel 5.

  Dersom mangelen ikke avhjelpes etter reklamasjon, har kunden som hovedregel krav på prisavslag og/eller erstatning. Kunden har ikke krav på erstatning dersom mangelen skyldes uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter, inkludert tilfellene der reisen må avbrytes.

  Krav på heving forutsetter at mangelen påvirker gjennomføringen av pakkereisen «i vesentlig grad», og at arrangøren ikke har avhjulpet mangelen eller tilbudt alternative reisetjenester som den reisende godtar. Ved heving kan den reisende kreve tilbake verdien av reisetjenestene som ikke er levert. Hever den reisende avtalen før avreise (mulig dersom det på forhånd er klart at vil foreligge mangler som i vesentlig grad vil påvirke gjennomføringen av reisen), har kunden derfor rett til full refusjon av de innbetalte beløp. Den reisende vil ikke ha krav på erstatning i tillegg, dersom manglene som begrunner hevingen skyldes uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter.  

  Merk at arrangørens bistandsplikt til reisende «i vanskeligheter» etter pakkereiseloven § 36 gjelder selv om det ikke foreligger en mangel.

 • Særlig om flyreiser

  Har du solgt kunden en tradisjonell pakkereise så har du ansvar for kunden din om noe uventet skjer. Der turoperatører selger pakkereiser med eget flyselskap vil normalt arrangøren og transportør identifiseres og måtte ta ansvar for både forpleining og transportrettslige krav. For øvrige pakkereisearrangører, kan krav og ansvar mot de splittes, slik at de selv kun tar seg av selve oppholdet, mens krav forbundet med flyreisen rettes mot transportøren direkte.

 • Hva betyr det for retten til å avlyse en pakkereise uten gebyr at reiserådet for Europa oppheves 5. juli?

  1. juli 2021 opphever Utenriksdepartementet reiserådet for Europa og det åpnes igjen for at man kan reise til europeiske land. Etter 5. juli er det dermed ikke lengre automatisk slik at man med hjemmel i pakkereiseloven §22 har rett til å avlyse sin bestilte reise til et europeisk land om smittesituasjonen skulle forverres. Heller ikke om det skulle endre status fra for eksempel grønt til rødt. Fra 5. juli vil det ikke lengre være reiserådet eller omstendighetene på bestemmelsesstedet, i umiddelbar nærhet av dette, eller på transporten til bestemmelsesstedet som avgjør om du må i karantene eller ikke når du kommer hjem fra et europeisk land, men personlige forhold, som om man er vaksinert eller har hatt Covid-19 det siste halve året.

  Dersom et område/land er å regne som mørkerødt på FHIs kart er det likevel stor sannsynlighet for at omstendighetene på bestemmelsesstedet vil være å regne som ekstraordinære og i vesentlig grad vil påvirke gjennomføringen av pakkereisen og at den reisende likevel vil kunne ha rett på å avlyse reisen etter pakkereiseloven §22 uten gebyr.

 • Hva er viktig å tenke på når det gjelder reisearrangørens informasjonsplikt og ansvar for å levere reisetjenestene når det åpnes for økt reisevirksomhet 5. juli?

  Når man selger en pakkereise stiller det strenge krav til hvilken informasjon som skal gi kundene. Dette reguleres i pakkereiselovens kapittel 4 og de alminnelige vilkår for pakkereiser. Blant annet er det sentralt i den situasjonen vi nå står i at det gis informasjon om hvilke krav hvert enkelt land stiller til innreise, og hvilke restriksjoner som gjelder på reisemålet. Om det er tilbud som er begrenset som følge av restriksjoner på destinasjonen er det viktig å informere godt om dette. Kunden har også plikt til å gi arrangøren relevant informasjon som beskrevet i de alminnelige vilkårene for pakkereise. Den reisende har også plikt til å ta med eventuelle «helseattester» som måtte være nødvendige for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter som måtte være nødvendige for den enkelte reise, og han plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle nødvendige.

  Det er også viktig at arrangøren er bevisst på at arrangøren har ansvaret for at reisetjenestene som inngår i pakkereiseavtalen, leveres etter avtalen, jf. pakkereiselovens § 25. Dersom det foreligger en mangel ved pakkereisen, kan den reisende kreve avhjelp, alternative reisetjenester, prisavslag og erstatning. Den reisende kan også heve avtalen og kreve nødvendig hjemtransport. Arrangøren har dessuten plikt til å sørge for nødvendig innkvartering etter og yte den reisende bistand.

Smittevernveiledere

Virke har utviklet en rekke smittevernveiledere for våre bransjer. Enten i samarbeid med den aktuelle bransjen og/eller sammen med FHI.

Vi minner om at det alltid vil være en risiko for smitte og det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen. Ved å iverksette ekstra tiltak for smittevern, skal våre medlemsvirksomheter kunne drive sin virksomhet på en trygg og forsvarlig måte.

Alle våre smittevernsveiledere tar utgangspunkt i de tre bærende pilarene for smittevern som Helsedirektoratet har basert sine veiledere på:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

Se alle medlemsfordelene