Reiseliv

Virke reiseliv organiserer reiselivsaktører i Norge, incoming, reisebyråer og reisearrangører som selger reiser i Norge og til utlandet.

Vi arbeider for gode rammebetingelser i markedet, yter individuell bistand til våre medlemmer i bransjespesifikke saker, også av juridisk karakter. Samtidig fungerer vi som et talerør for bransjen i dialog med både myndigheter og media.

Driver du reiselivsbedrift?

Lurer du på hvorfor du skal være medlem i Virke?  Hør hva et av våre medlemmer, UP Norway, sier om saken!

Eller ta kontakt med oss og få et godt tilbud. Vi gir deg nå gratis medlemskap ut året!

reiselivmedlemskap.jpg

Bli medlem i Virke

Jeg vil bli medlem

Alt om medlemskap. Allerede medlem? Logg inn

Siste nytt

 • : Åpnes for større reiseaktivitet

  Fra i dag åpnes det for langt større reiseaktivitet på tvers av grensene i Europa og til enkelte tredjeland. Dette har vi jobbet lenge for og er fornøyde med å ha fått store gjennomslag. Regjeringen vil fremover operere med de samme fargekodene som EU, mange europeiske øyer nå få egne smittevernsvurderinger og det åpnes også for tredjeland på EUs tredjelandsliste.

  Norge velger fortsatt å opprettholde krav om karantene for de som kommer fra oransje land, selv om EU kun anbefaler å kreve test fra de som kommer fra oransje land. Regjeringen åpner imidlertid for at dette kan endres senere.

  Les mer her

 • : Virke Reiseliv deltok på generalforsamling i ECTAA 1.-2. juli

  Bærekraftig gjenoppbygging og pakkreiseregel-verk var på agendaen. I tillegg til å diskutere hvordan reiselivsbransjen skal komme seg gjennom krisen, behovet for mer støtte i 2021 og 2022, ble det tatt opp behovet for å revidere pakkereisedirektivet (PTD). 

  EU-kommisjonen vil fremover gjøre en analyse av hvordan Covid-19 har påvirket, og vurdere behovet for å revidere PTD. ECTAA er i tett kontakt med EU-kommisjonen om dette. Covid-krisen har satt søkelyset på at direktivet har store svakheter og det er stor forståelse i kommisjonen knyttet til at det er behov for å gjøre endringer. Virke vil delta aktivt inn i arbeidet knyttet til revisjon av PTD i ECTAA.  Utfordringer knyttet til IATA og flyselskapene ble også drøftet og arbeidet med å få på plass et mer balansert forhold mellom reisebyrå og flyselskapet vil fortsette. 


  Det var også stort søkelys på en bærekraftig gjenoppbygning av reiselivsnæringen, og ECTAA vil styrke sitt arbeid på dette området. ECTAA vil også styrke samarbeidet med merkeordningen Travelife. Virke deltar i ECTAAs komitee for bærekraftig reiseliv og vil fremover være en pådriver for dette arbeidet også på europeisk nivå. 

 • : Gjenåpning trinn 3

  Vi er fornøyde med at regjeringen følger opp flere av våre innspill og legger til rette for mer reisevirksomhet på tvers av grensene på en trygg måte. Reiselivsnæringene har nå en dato å forholde seg til og mer forutsigbarhet. Vi er særlig fornøyde med at man øker terskelen for innreisekarantene til samme nivå som EU fra 5. juli. Dette er et viktig første steg for gjenåpning av internasjonal reisevirksomhet. Vi forventer nå at regjeringen følger opp med bedre testkapasitet på grensene.

 • Les flere oppdateringer her

Dette gjør vi for norsk reiseliv

Vi arbeider for gode rammebetingelser i markedet, yter individuell bistand til våre medlemmer i bransjespesifikke saker, også av juridisk karakter. Samtidig fungerer vi som et talerør for bransjen i dialog med både myndigheter og media.

Særlig om pakkereise og koronasituasjonen

Vi vil oppfordre våre reiselivsmedlemmer til å følge med på oppdatert informasjon fra UD og Folkehelseinstituttet. Her vil du til enhver tid finne oppdaterte reiseråd relatert til koronaviruset.

Spørsmål og svar om pakkereise i forbindelse med koronaviruset

 • Hva er kundens rettigheter når UD fraråder reiser til et område?

  Hvis UD fraråder reiser til det aktuelle reisemålet på grunn av utbrudd av koronaviruset, vil kunden som hovedregel ha krav på gebyrfri avbestilling etter pakkereiseloven § 22.

  Normalt har kunden i slike tilfeller rett til å avbestille gebyrfritt når det gjenstår 14 dager eller mindre til avtalt avreisedato. Der det gjøres løpende vurderinger og oppdateringer av reiserådene, må arrangøren kunne kreve at den reisende avventer avbestillingen til etter publiseringen av siste forventede reiserådsoppdatering før avreise, dersom avbestillingen skal skje gebyrfritt.

  Rett til gebyrfri avbestilling etter pakkereiseloven § 22 gjelder ikke dersom kunden kjøper en reise etter spesifikt ha blitt gjort kjent med og akseptert at et negativt reiseråd vil foreligge også på tidspunktet for gjennomføringen av reisen. Det følger både av lovens forarbeider og av de alminnelige vilkårene punkt 5.1.

  Ved salg av pakkereiser skal kundene etter informasjonskravene i pakkereiseloven på en tydelig måte informeres om blant annet de sentrale vilkårene for gjennomføring, herunder betalingsvilkår og vilkår for avbestilling, opplysninger om helsekrav som stilles og om valgfri eller obligatorisk forsikring, før avtale om pakkereise inngås. Ved salg av pakkereiser under de rådende omstendigheter er det særlig grunn til å sørge for at de reisende på en klar og tydelig måte informeres om vilkårene som gjelder for reisen som bestilles.

 • Hva er kundens rettigheter når UD ikke fraråder innreise?

  Dersom kunden har bestilt en pakkereise og det ikke er utstedt et reiseråd fra UD som fraråder reise til destinasjonen, er det de alminnelige reglene i pakkereiseloven for avbestilling som gjelder, jf. pakkereiselovens § 21. Størrelsen på avbestillingsgebyret avhenger av de avtalte vilkårene, som typisk hensyntar hvor nært avreisedatoen det avbestilles.  

  Går reisen til et sted hvor det er utbrudd av alvorlig sykdom som utgjør en risiko for folkehelsen, vil UD normalt fraråde reiser til destinasjonen og § 22 som omtalt over tre inn, slik at kunden kostnadsfritt kan avbestille når det nærmer seg avreise. Den reisendes egen bekymring for reisemålet eller for det å reise generelt, gir derimot ikke rett til gebyrfri avbestilling etter § 22.

  Det vil uansett være klokt, slik situasjonen er i verden i dag, å råde kunder til å kjøpe ekstra avbestillingsforsikring, eller til å booke reiser der det er mulig å avbestille.

 • Hva med reisende som er på reise og som vil hjem når UD fraråder reise til destinasjonen?

  Reisende som allerede er på en destinasjon der UD utsteder et reiseråd har ikke av den grunn automatisk rett til å kansellere den gjenværende delen av turen. Etter de alminnelige vilkårene for pakkereiser pkt. 7.1 skal arrangøren, der uforutsette omstendigheter gjør det nødvendig med endringer i reisen, i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Til dette ligger det en plikt hos arrangøren til å bistå kunden, for eksempel med alternativ hjemreise, men arrangøren har samtidig et handlingsrom til å organisere og yte slik bistand på en samlet og hensiktsmessig måte.

 • Hva er arrangørens ansvar for gjennomføring av en pakkereise?

  Arrangøren har ansvar for gjennomføring av pakkereisen – pakkereiselovens § 25:

  § 25 Arrangørens ansvar

  Arrangøren har ansvaret for at reisetjenestene som inngår i pakkereiseavtalen, leveres etter avtalen.

  Dersom det foreligger en mangel* ved pakkereisen, kan den reisende kreve avhjelp, alternative reisetjenester, prisavslag og erstatning etter henholdsvis § 27, § 28, § 31 og § 32. Den reisende kan også heve avtalen etter § 29 og kreve nødvendig hjemtransport etter § 30. Arrangøren har dessuten plikt til å sørge for nødvendig innkvartering etter § 35 og yte den reisende bistand etter § 36.

  Den reisendes rettigheter etter annet ledd første og annet punktum gjelder ikke dersom arrangøren dokumenterer at mangelen skyldes den reisende.

  *se forklaring i neste spørsmål

 • Hva er en mangel?

  Mangler er i utgangspunktet ethvert avvik fra det som er avtalt.  
  Se pakkereiselovens § 8 d) Mangel: Manglende eller mangelfull levering av reisetjenestene som inngår i en pakkereise.

  Avvik i naturgitte forhold, som arrangøren verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over, er ikke å anse som en mangel, jf. de alminnelige vilkår for pakkereiser punkt 8.5.

  Heller ikke forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor arrangørens kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen er å anse som en mangel etter punkt 8.5 i de alminnelige vilkårene.

  Pakkereiseloven gir den reisende flere rettigheter dersom pakkereisen har en eller flere mangler, og disse ikke skyldes den reisende selv:

  • Krav på avhjelp (retting)
  • Krav på alternative reisetjenester
  • Krav på heving
  • Krav på hjemtransport
  • Krav på prisavslag
  • Krav på erstatning

  Se pakkereiseloven kapittel 5.

  Dersom mangelen ikke avhjelpes etter reklamasjon, har kunden som hovedregel krav på prisavslag og/eller erstatning. Kunden har ikke krav på erstatning dersom mangelen skyldes uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter, inkludert tilfellene der reisen må avbrytes.

  Krav på heving forutsetter at mangelen påvirker gjennomføringen av pakkereisen «i vesentlig grad», og at arrangøren ikke har avhjulpet mangelen eller tilbudt alternative reisetjenester som den reisende godtar. Ved heving kan den reisende kreve tilbake verdien av reisetjenestene som ikke er levert. Hever den reisende avtalen før avreise (mulig dersom det på forhånd er klart at vil foreligge mangler som i vesentlig grad vil påvirke gjennomføringen av reisen), har kunden derfor rett til full refusjon av de innbetalte beløp. Den reisende vil ikke ha krav på erstatning i tillegg, dersom manglene som begrunner hevingen skyldes uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter.  

  Merk at arrangørens bistandsplikt til reisende «i vanskeligheter» etter pakkereiseloven § 36 gjelder selv om det ikke foreligger en mangel.

 • Særlig om flyreiser

  Har du solgt kunden en tradisjonell pakkereise så har du ansvar for kunden din om noe uventet skjer. Der turoperatører selger pakkereiser med eget flyselskap vil normalt arrangøren og transportør identifiseres og måtte ta ansvar for både forpleining og transportrettslige krav. For øvrige pakkereisearrangører, kan krav og ansvar mot de splittes, slik at de selv kun tar seg av selve oppholdet, mens krav forbundet med flyreisen rettes mot transportøren direkte.

 • Hva betyr det for retten til å avlyse en pakkereise uten gebyr at reiserådet for Europa oppheves 5. juli?

  1. juli 2021 opphever Utenriksdepartementet reiserådet for Europa og det åpnes igjen for at man kan reise til europeiske land. Etter 5. juli er det dermed ikke lengre automatisk slik at man med hjemmel i pakkereiseloven §22 har rett til å avlyse sin bestilte reise til et europeisk land om smittesituasjonen skulle forverres. Heller ikke om det skulle endre status fra for eksempel grønt til rødt. Fra 5. juli vil det ikke lengre være reiserådet eller omstendighetene på bestemmelsesstedet, i umiddelbar nærhet av dette, eller på transporten til bestemmelsesstedet som avgjør om du må i karantene eller ikke når du kommer hjem fra et europeisk land, men personlige forhold, som om man er vaksinert eller har hatt Covid-19 det siste halve året.

  Dersom et område/land er å regne som mørkerødt på FHIs kart er det likevel stor sannsynlighet for at omstendighetene på bestemmelsesstedet vil være å regne som ekstraordinære og i vesentlig grad vil påvirke gjennomføringen av pakkereisen og at den reisende likevel vil kunne ha rett på å avlyse reisen etter pakkereiseloven §22 uten gebyr.

 • Hva er viktig å tenke på når det gjelder reisearrangørens informasjonsplikt og ansvar for å levere reisetjenestene når det åpnes for økt reisevirksomhet 5. juli?

  Når man selger en pakkereise stiller det strenge krav til hvilken informasjon som skal gi kundene. Dette reguleres i pakkereiselovens kapittel 4 og de alminnelige vilkår for pakkereiser. Blant annet er det sentralt i den situasjonen vi nå står i at det gis informasjon om hvilke krav hvert enkelt land stiller til innreise, og hvilke restriksjoner som gjelder på reisemålet. Om det er tilbud som er begrenset som følge av restriksjoner på destinasjonen er det viktig å informere godt om dette. Kunden har også plikt til å gi arrangøren relevant informasjon som beskrevet i de alminnelige vilkårene for pakkereise. Den reisende har også plikt til å ta med eventuelle «helseattester» som måtte være nødvendige for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter som måtte være nødvendige for den enkelte reise, og han plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle nødvendige.

  Det er også viktig at arrangøren er bevisst på at arrangøren har ansvaret for at reisetjenestene som inngår i pakkereiseavtalen, leveres etter avtalen, jf. pakkereiselovens § 25. Dersom det foreligger en mangel ved pakkereisen, kan den reisende kreve avhjelp, alternative reisetjenester, prisavslag og erstatning. Den reisende kan også heve avtalen og kreve nødvendig hjemtransport. Arrangøren har dessuten plikt til å sørge for nødvendig innkvartering etter og yte den reisende bistand.

Smittevernveiledere

Virke har utviklet en rekke smittevernveiledere for våre bransjer. Enten i samarbeid med den aktuelle bransjen og/eller sammen med FHI.

Vi minner om at det alltid vil være en risiko for smitte og det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen. Ved å iverksette ekstra tiltak for smittevern, skal våre medlemsvirksomheter kunne drive sin virksomhet på en trygg og forsvarlig måte.

Alle våre smittevernsveiledere tar utgangspunkt i de tre bærende pilarene for smittevern som Helsedirektoratet har basert sine veiledere på:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste

Velkommen til Handelskonferansen

 1. Handelskonferansen 2021

  Reimagine Retail - for deg med lederansvar i fremtidens handel

Meld deg på!

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.

Se alle medlemsfordelene