Virkes innspill til plattform for ny regjering - service

Publisert:

Virke tar i innspillet til de fire partilederne som forhandler om politisk plattform for ny regjering opp behov for å skape ny vekst, mer fleksibilitet i arbeidslivet, økt samspill mellom det offentlige og private leverandører og tiltak for å motvirke useriøsitet og svart arbeid.

Virke mener det det bør satses på bransjevise programmer innenfor et reelt trepartsamarbeid der det er dokumentert useriøsitet, kriminalitet, svart arbeid og graverende brudd på arbeidsmiljøregelverket. Viktige områder er renholdsbransjen og callsenterbransjen.

Virke mener det bør unngås å lage virkemidler som rammer seriøse og som i praksis er innføring av nye avgifter for alle, slik som ordningen med regionale verneombud. Ordningen med solidaransvar bør fjernes når det gjelder innleie, og den bør gjennomgås på andre områder for å se om den rammer seriøse mer enn useriøse aktører. Regler som privatiserer tilsyn bør fjernes, særlig innsynsrett for tillitsvalgte og kollektiv søksmålsrett for fagforeninger. Slike ordninger begrenser enkelte arbeidstakeres frihet, skriver Virke i brevet til partilederne.

Virke legger vekt på offentlige innkjøp.
Regelverk og prosesser knyttet til offentlige innkjøp må forenkles. Enkle regler, fleksibilitet og forutsigbare prosesser gir god samhandling med markedet og de beste forutsetninger for å skape konkurranse og innovasjon.

Bestillerkompetansen må styrkes og kommunikasjonen med markedet bedres for å fremme kvalitet og kostnadseffektivitet. Dessuten må offentlig sektor stille samme krav til etikk ved innkjøp som private gjør. Offentlige bestillere må ha kjennskap til markedet og unngå å kjøpe tjenester fra useriøse aktører, skriver Virke.

Les Virkes brev til de fire partiene som forhandler om politisk plattform for regjeringen Solberg.