10 milliarder til forskning og innovasjon

Publisert:

Regjeringen foreslår en historisk satsing på nærmere 10 milliarder kroner til forskning og innovasjon i næringslivet i 2019. Dette er nesten en dobling siden 2013. Inkludert i denne økningen er nærmere 3 milliarder som følge av økt bruk av Skattefunnordningen.

Virke er tilfreds med at regjeringen de senere år, og i budsjettet for 2019, prioriterer tiltak som fremmer forskning, utvikling og innovasjon i bredden av norsk næringsliv. Over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett for 2019 innebærer dette 45 millioner kroner mer til ordninger som Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA), programsatsingene på muliggjørende teknologier, FORNY2020 og Nærings ph.d.-ordningen. Dette er ordninger som bidrar til at innsatsen rettes dit behovet er størst, og som sikrer at de beste prosjektene får støtte.

Virke er særlig opptatt av at midlene til forskning og innovasjon skal gi økte muligheter for å utvikle nye og bedre tjenester, noe som igjen vil være en viktig driver for økt produktivitetsvekt og nye arbeidsplasser. Allerede i dag jobber mer enn 3 av 4 sysselsatte i tjenesteytende næringer. Med omfanget og betydningen tjenesteproduksjon har i norsk økonomi, sier det seg selv at forsknings- og innovasjonspolitikken må prioritere økt kunnskap om de innovasjonene som faktisk skjer i produksjonen av tjenester - og hvilke typer insentiver som kan skape økt evne til innovasjon, både i forskningsmiljøene, privat næringsliv og offentlig sektor.

Regjeringen foreslår å sette av 10 millioner kroner på å følge opp anbefalingene fra Digital21-gruppa. Formålet har vært å etablere en bred og samlende strategi på tvers av ulike næringer og kompetansemiljøer. Virke vil følge nøye med på oppfølgingen av dette arbeidet, og vil være en pådriver for at tiltakene som skal gå på tvers av bransjer og kunnskapsmiljøer tar hensyn til egenarten hos henholdsvis industri- og tjenestesektoren.

Virke er i den sammenhengen også fornøyd med at det varsles en helhetlig gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Dette for å sørge for at man får mest mulig verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser ut av midlene som kanaliseres gjennom virkemiddelapparatet.