Samferdsel

Virke er opptatt av samfunnslønnsomme investeringer i vei og bane og digital infrastruktur. Virke mener at samferdselspolitikken for de største byområdene ikke legger tilstrekkelig vekt på framkommelighet, både for næringstransport og arbeidsreiser som følge av befolkningsveksten.

Samferdselsmyndighetenes situasjonsforståelse knyttet til storbytrafikken undervurderer behovet for avlastende infrastruktur i veinettet i og omkring de største byområdene. Urealistisk nedprioritering av slike veiinvesteringer, kan få store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Ikke bare i form av mindre effektiv transport, det vil også kunne gi klimagassutslipp og andre negative miljøeffekter som kunne vært redusert.
 
Virke ønsker også et sterkere innslag av gang-, sykkel- og kollektivtrafikk i og rundt de store byene. Politikken må imidlertid bygge på realistiske vurderinger med tanke på hvor stort trafikkvolum slike miljø- og klimavennlige transportmåter kan ta og på hvilke strekninger og avstander de er konkurransedyktige.

Nyheter

Laster flere sider...