Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. juli

Publisert:

​ I Kongens statsråd ble det i dag fastsatt at endringene i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven trer i kraft 1. juli.

Endringene gjelder blant annet:

 • En ny, generell adgang til midlertidig ansettelse i tolv måneder. Arbeidsgiver får en karantene hvis arbeidsforholdet ikke videreføres, og en kvote for hvor mange som kan ansettes midlertidig i virksomheten etter denne regelen.

 • Gjeldende hovedregel om midlertidig ansettelse videreføres, men forenkles, uten at dette innebærer noen realitetsendring.

 • ”Fireårsregelen” reduseres til tre år for sammenhengende ansettelser i vikariat eller på generelt grunnlag. Den nye treårsregelen gjelder kun for arbeidsavtaler som inngås etter ikrafttredelsen. For øvrig videreføres den gjeldende fireårsregelen. 

 • Arbeidstidsbestemmelsene

  gir større mulighet til å disponere arbeidstiden slik det passer den enkelte arbeidstaker og den enkelte arbeidsplass. Endringene innebærer ikke flere arbeidstimer, mer overtid eller mer søndagsarbeid totalt.

 • Grensene for gjennomsnittsberegning av den daglige alminnelige arbeidstid økes noe, og den lokale handlefriheten til å fordele overtidsarbeid blir også større. Etter avtale kan det arbeides flere søn- og helgedager etter hverandre enn før lovendringen. 

 • Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet får adgang til å gi dispensasjon til langturnuser og andre alternative arbeidstidsordninger for helse- og omsorgsarbeid, vakt og overvåkning og visse pendlersituasjoner også når partene har kompetanse til å etablere den aktuelle arbeidstidsordningen ved tariffavtale.

 • Arbeidsmiljølovens aldersgrense

  heves fra 70 til 72 år. Samtidig innføres en nedre grense på 70 år for bedriftsinterne aldersgrenser. En ”sikkerhets-ventil” vil fortsatt åpne for at det kan settes lavere aldersgrenser enn 70 år, men kun når det er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet.

 • Etablerte bedriftsinterne ordninger med lavere aldersgrenser enn 70 år kan beholdes i inntil ett år etter 1. juli 2015, såfremt de er etablert før dette tidspunktet. Hvis de har grunnlag i tariffavtale, kan de beholdes inntil tariffavtalen utløper.

 • Økte strafferammer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven.

Endringene i aldersgrensen fra 70 til 72 år betyr at arbeidstakere som fyller 70 år etter 1. juli i år kan bestride opphør på grunn av alder. Hvis det er sendt ut varsel om opphør på grunn av alder med virkning etter 1. juli i år vil dette opphørsvarselet derfor være ugyldig.

Se mer på www.virke.no/aml