Handelsnæringen

Handelsnæringen sysselsetter drøyt 360 000 personer, og er en viktig inngangsport til arbeidslivet for mange unge over hele landet. Handelsnæringen sto for nær 13 prosent av den totale sysselsettingen i Norge.

Nova Spektrum 19. september

Handelskonferansen

I år skal Handelskonferansen inspirere til valg som både gir fart og trygghet – for vekst og verdi. 

Velkommen til Handelskonferansen – veivalg for fremtiden!

19. sep. 2024, -

Fakta

Omsetning norsk varehandel 2024
145,2
milliarder kroner
Sysselsatte norsk varehandel 2023
366 100
antall
Verdiskaping norsk varehandel 2023
613,5
milliarder kroner
Omsetning norsk detaljhandel 2024
91,6
milliarder kroner

Kilde: SSB

Interessert i statistikk og analyse for bransjen?

Handelen kan stoppe Kommisjonens forslag om 30 dagers betalingsfrist

Handelen i Europa har mobilisert kraftig mot Kommisjonens reguleringsforslag om å innføre maks 30 dagers betalingsfrist fra leverandør. Skulle forslaget bli vedtatt i EU, vil Norge bli påvirket gjennom EØS-avtalen. Den europeiske handelsorganisasjonen Eurocommerce, som Virke er medlem av, mener imidlertid det ligger an til å bli et flertall mot Kommisjonens forslag. Det ser ut til at blant annet Tyskland, Frankrike, Danmark og Sverige vil stemme nei.

Vi mener, i likhet med de andre handelsorganisasjonene i Europa, at Kommisjonens forslag er for inngripende og at det strider mot kontraktsfriheten. Selv om 30 dager betalingsfrist er normen, er det behov for fleksibilitet. Blant annet vil bokhandelen rammes hardt av Kommisjonens forslag.  

Formålet med Kommisjonens forslag, er å bekjempe for sen betaling (late payments) og styrke små leverandører overfor store innkjøpere. Forslaget gjelder kun «B to B» (også til offentlig sektor) ikke «B to C».

Selv om 30 dagers betalingsfrist er vanlig i store deler av næringslivet, finnes det eksempler på at bransjer og virksomheter avtaler lengre betalingsfrist. Bla. har bokhandelen i mange europeiske land et annet system med avtalte, lengre betalingsfrister. Eurocommerce beregner at Kommisjonens forslag totalt vil skape et likviditetsgap på mellom 100 og 150 milliarder euro som må dekkes inn gjennom annen finansiering.

Handelen i Europa har derfor mobilisert mot forslaget. Saken er til behandling i EUs organer denne høsten og 1. kvartal 2024. Vi følger saken gjennom Eurocommerce.

Statsbudsjettet 2024: Slik treffer det bransjen

Regjeringen har som mål om å redusere kostnadene for næringslivet knyttet til pålagte regler og innrapporteringsplikter med 11 milliarder kroner innen 2025. Det er foreslått 87,7 millioner kroner for å styrke forenklingsarbeidet i Brønnøysundregistrene i statsbudsjettet.  

Vi savner tiltak direkte rettet mot virksomhetene i form av reduserte rapporteringskrav og forenkling av toll- og merverdiavgiftssystem. Vi har blant annet foreslått forenkling og fjerning av tekstiltoll, forenkling av merverdiavgiftssystemet for kultur og reiseliv og fjerning av merverdiavgift på bruktsalg og reparasjonstjenester i handelen. 

Det er ingen endringer i tekstiltoll, men særavgiftene prisjusteres. Alkoholavgiften økes med 3,8 prosent, i tråd med den estimerte prisveksten i statsbudsjettet for 2024. Tobakksavgiftene økes noe mer. Mens avgiftene på sigaretter og sigarer øker med 4,0 prosent, økes avgiften på snus med 4,3 prosent.

Handelsnæringen

Våre medlemmer er virksomheter innen detaljhandel, agentur- og engroshandel, samt handel med og reparasjon av motorvogner.

Sammen

Handelsrapporten 2023: Klær, ur og dyr er handelsvinnerne

Virkes årlige handelsrapport, den mest komplette analysen av norsk detaljhandel, viser at det stadig blir viktigere å være til stede både på nett og i fysisk butikk. Klokkeforhandleren Urmaker Bjerke var den mest lønnsomme norske handelsaktøren i 2022, tett fulgt av Kid Interiør og Voice. 

Året vi er inne i har vært vanskelig for mange, med lav etterspørsel, dyrtid og lav kronekurs. I likhet med andre sektorer har handelen behov for en målrettet politikk for å oppleve vekst.

Virkes fokusområder

 • Arbeidsliv

  Som Hovedorganisasjon har Virke en sentral plass i trepartssamarbeidet, og deltar i fora der rammene for arbeidslivet utformes. Norge er i toppen av mange internasjonale rangeringer og har blant verdens beste arbeidsliv. Det kan ikke tas for gitt: Arbeidslivet må videreutvikles og skapes hver dag ute i virksomhetene.

 • Grønn omstilling

  Virke er pådriver og rådgiver for en mer bærekraftig handels- og tjenestenæring. Vi jobber politisk for at det skal lønne seg å være bærekraftig, og tilbyr verktøy og kurs som hjelper våre medlemmer å omstille seg til en mer sirkulær økonomi.

 • Kompetanse og utdanning

  Det må knyttes tettere bånd mellom skole og arbeidsliv, slik at utdanningsinstitusjonene i større grad tar hensyn til arbeidslivet og arbeidsmarkedets behov.

 • Like konkurransevilkår

  Like konkurransevilkår er en samlebetegnelse på vårt arbeid med å øke privates tilgang til de offentlige markedene, bedre rammevilkår når disse konkurrerer mot det offentlige– eller selger varer/tjenester til det offentlige, og arbeid med tilknyttet regelverk. Det er også konkurransespørsmål i de private markedene. Det omfatter konkurransevilkår mellom det offentlige og private virksomheter, samt konkurransevilkår mellom bransjer og salgskanaler.

 • Skatt og avgift

  Vi jobber for et skatte- og avgiftssystem som fremmer aktivitet og sysselsetting, samtidig som det må lønne seg å velge bærekraftige løsninger.

 • Teknologi, innovasjon og digitalisering

  Ny teknologi og digitalisering er vesentlig for å fremme innovasjon i alle deler av nærings- og arbeidslivet, og det må tilrettelegges for det.

Gjennomslag

Her er eksempler på hva vi har fått til for våre medlemmer den siste tiden.

 • Barriere mot bruktsalg i handelen forsvinner 1. juli 2024

  Størstedelen av faghandelen blir kvitt de byråkratiske og fordyrende reglene i brukthandelloven fra 1.juli 2024. Regler som løyvekrav, manuell registrering av brukte varer og oppbevaringskrav har gjort bruktsalg i handelen unødvendig dyrt, og i mange tilfeller gjort det ulønnsomt. Nå fjernes de fordyrende reglene for størstedelen av faghandelen.

  Regjeringen vil inntil videre beholde særregler mot illegal omsetning i noen deler av handelen.

  De bransjene som fortsatt må følge særreglene i brukthandelloven er:

  • Varer av edelt metall, edelstener og perler
  • Kulturgjenstander
  • Kunstverk
  • Samleobjekter
  • Antikviteter
  • Motorvogner

  Det vil si at handel med alle andre brukte varer, som for eksempel klær, møbler og sportsutstyr ikke vil være underlagt regelverket lenger.

  Les mer om regelendringene for bruktsalg og se presentasjonen og debatten med blant annet Virke og næringsministeren hos Bergans 5. april

  Mer om miljøkrav og sirkulær økonomi 

 • Deklarasjonsunntaket for utenlandske varer handlet på nettet fjernes 1. januar 2024

  Da 350-kronersgrensen ble fjernet i 2020, ble det innført et midlertidig deklarasjonsunntak for varer med verdi under 350 kroner handlet på nettet i utlandet for å få den nye mva-registreringsordningen godt i gang.

  Vi har kjempet for å fjerne unntaket slik at vi kan kontrollere at riktig mva betales når norske forbrukere handler på nettet i eksempelvis Kina. Det er et langt skritt i retning like vilkår.

 • 30-dagers regel ved prismarkedsføring

  Markedsføringen må skje på riktige premisser og etter tydelige regler. Her regulerer man at en vare som skal på salg må ha vært solgt til en førpris i minst 30 dager før salget starter. Norge er forpliktet til å gjennomføre dette EU-direktivet i norsk rett. I høringsrunden var regjeringens standpunkt å sette førprisperioden til seks uker her i Norge.

  Likevel snudde regjeringen, og lyttet til høringsinstansene (særlig fra Virke).

  De begrunner endringen med at 30-dagersregelen gir forbrukerne god beskyttelse, mer forutsigbarhet for de næringsdrivende og at vi nå får like regler som resten av Skandinavia.

  Forskjell på perioden før salg på 30 dager og seks uker kunne gjort det utfordrende for handelsvirksomheter som selger over landegrensene og må forholde seg til ulik nasjonal gjennomføring av et felles europeisk regelverk. For dem betyr det at ulike kampanjeperioder må planlegges og mer administrasjon og kostnader med å følge opp forskjellene. I verste fall får man et dyrere eller mer redusert tilbud til norske forbrukere.

  Denne saken er et godt eksempel på verdien av gode høringssvar.  

 • Forbud mot salg av tobakksvarer på nett

  Virke har arbeidet for at aldersgrense for tobakksalg må gjelde likt i salgskanalene, og tok i et brev til HOD februar 2023 opp krav om legitimasjonsplikt på snus i digitale kanaler.

  I folkehelsemeldingen fra 31. mars 2023, legges det frem forslag om forbud mot salg av tobakksvarer på nett da det etter HODs oppfatning ikke er mulig å etterleve legitimasjonsplikt.

  Dette ble vedtatt av Stortinget i juni.

Nettverk for ledere

Trenger du en sparringspartner - eller flere? I våre nettverk møtes 10-20 personer fra ulike virksomheter som har tilsvarende stillinger. Vi møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger fra hverdagen.

Hvert møte vil være todelt; det vil være et konkret fagtema på hver samling og erfaringsutveksling/sparring med dine felles nettverksdeltakere.

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene