Handelsnæringen

Handelsnæringen sysselsetter rundt 351 000 personer, og er en viktig inngangsport til arbeidslivet for mange unge over hele landet. Handelsnæringen sto for nær 13 prosent av den totale sysselsettingen i Norge.

Handelsnæringen

Våre medlemmer er virksomheter innen detaljhandel, agentur- og engroshandel, samt handel med og reparasjon av motorvogner.

Områder vi jobber med nå

 • Arbeidsliv

  Som Hovedorganisasjon har Virke en sentral plass i trepartssamarbeidet, og deltar i fora der rammene for arbeidslivet utformes. Norge er i toppen av mange internasjonale rangeringer og har blant verdens beste arbeidsliv. Det kan ikke tas for gitt: Arbeidslivet må videreutvikles og skapes hver dag ute i virksomhetene.

 • Grønn omstilling

  Virke er pådriver og rådgiver for en mer bærekraftig handels- og tjenestenæring. Vi jobber politisk for at det skal lønne seg å være bærekraftig, og tilbyr verktøy og kurs som hjelper våre medlemmer å omstille seg til en mer sirkulær økonomi.

 • Kompetanse og utdanning

  Det må knyttes tettere bånd mellom skole og arbeidsliv, slik at utdanningsinstitusjonene i større grad tar hensyn til arbeidslivet og arbeidsmarkedets behov.

 • Like konkurransevilkår

  Like konkurransevilkår er en samlebetegnelse på vårt arbeid med å øke privates tilgang til de offentlige markedene, bedre rammevilkår når disse konkurrerer mot det offentlige– eller selger varer/tjenester til det offentlige, og arbeid med tilknyttet regelverk. Det er også konkurransespørsmål i de private markedene. Det omfatter konkurransevilkår mellom det offentlige og private virksomheter, samt konkurransevilkår mellom bransjer og salgskanaler.

 • Skatt og avgift

  Vi jobber for et skatte- og avgiftssystem som fremmer aktivitet og sysselsetting, samtidig som det må lønne seg å velge bærekraftige løsninger.

 • Teknologi, innovasjon og digitalisering

  Ny teknologi og digitalisering er vesentlig for å fremme innovasjon i alle deler av nærings- og arbeidslivet, og det må tilrettelegges for det.

Gjennomslag

Her er eksempler på hva vi har fått til for våre medlemmer den siste tiden.

 • Brukthandelloven foreslås fjernet

  Næringsminister Jan Christian Vestre har lyttet til Virkes innspill og vil fjerne brukthandelloven.

  Loven innebærer løyvekrav, særskilte oppbevaringskrav og registreringskrav som gjør det vanskelig å satse på bruktsalg i handelen.

  Virke og en rekke handelsbedrifter har lenge bedt om forenkling. Nå har Næringsdepartementet sendt ut et forslag på høring om å fjerne hele loven fordi den ikke er forenlig med målsettingene om mer sirkulær økonomi, herunder mer bruktsalg.

  Politiet og Justisdepartementet har ønsket å opprettholde brukthandelloven som et virkemiddel mot heleri og svart omsetning, primært i bruktbilmarkedet. Vi er enig i at politiet må ha virkemidler mot heleri, men dette er krav som gjør det for tungvint og dyrt å drive med bruktsalg i handelen. Vi har derfor bedt om forenkling - helst at loven fjernes helt - og at det brukes andre lovhjemler mot heleri.

  Næringsdepartementet foreslår nå to alternativer:
  1) å oppheve brukthandelloven og -forskriften eller
  2) å vedta en ny lov med innsnevret virkeområde til enkelte varegrupper: kunstverk, samleobjekter, antikviteter, kulturgjenstander og varer av edelt metall, edelstener og perler, samt brukte motorvogner.

  Departementet vurderer alternativ 1 som best, kombinert med en overgangsordning for handel med brukte motorvogner inntil det er etablert en alternativ ordning for å ivareta de særlige behovene det er for tilsyn med slik handel.

  Vi vil besvare høringen, og vi ber om at brukthandelloven fjernes så snart som mulig i 2024. Stortinget har allerede bedt om dette, så den politiske behandlingen burde ikke ta lang tid.

  Her finner du Næringsdepartementets forslag

 • Deklarasjonsunntaket for utenlandske varer handlet på nettet fjernes 1. januar 2024

  Da 350-kronersgrensen ble fjernet i 2020, ble det innført et midlertidig deklarasjonsunntak for varer med verdi under 350 kroner handlet på nettet i utlandet for å få den nye mva-registreringsordningen godt i gang.

  Vi har kjempet for å fjerne unntaket slik at vi kan kontrollere at riktig mva betales når norske forbrukere handler på nettet i eksempelvis Kina. Det er et langt skritt i retning like vilkår.

 • 30-dagers regel ved prismarkedsføring

  Markedsføringen må skje på riktige premisser og etter tydelige regler. Her regulerer man at en vare som skal på salg må ha vært solgt til en førpris i minst 30 dager før salget starter. Norge er forpliktet til å gjennomføre dette EU-direktivet i norsk rett. I høringsrunden var regjeringens standpunkt å sette førprisperioden til seks uker her i Norge.

  Likevel snudde regjeringen, og lyttet til høringsinstansene (særlig fra Virke).

  De begrunner endringen med at 30-dagersregelen gir forbrukerne god beskyttelse, mer forutsigbarhet for de næringsdrivende og at vi nå får like regler som resten av Skandinavia.

  Forskjell på perioden før salg på 30 dager og seks uker kunne gjort det utfordrende for handelsvirksomheter som selger over landegrensene og må forholde seg til ulik nasjonal gjennomføring av et felles europeisk regelverk. For dem betyr det at ulike kampanjeperioder må planlegges og mer administrasjon og kostnader med å følge opp forskjellene. I verste fall får man et dyrere eller mer redusert tilbud til norske forbrukere.

  Denne saken er et godt eksempel på verdien av gode høringssvar.  

 • Forbud mot salg av tobakksvarer på nett

  Virke har arbeidet for at aldersgrense for tobakksalg må gjelde likt i salgskanalene, og tok i et brev til HOD februar 2023 opp krav om legitimasjonsplikt på snus i digitale kanaler.

  I folkehelsemeldingen fra 31. mars 2023, legges det frem forslag om forbud mot salg av tobakksvarer på nett da det etter HODs oppfatning ikke er mulig å etterleve legitimasjonsplikt.

  Dette ble vedtatt av Stortinget i juni.

Handelsrapporten 2023: Klær, ur og dyr er handelsvinnerne

Virkes årlige handelsrapport, den mest komplette analysen av norsk detaljhandel, viser at det stadig blir viktigere å være til stede både på nett og i fysisk butikk. Klokkeforhandleren Urmaker Bjerke var den mest lønnsomme norske handelsaktøren i 2022, tett fulgt av Kid Interiør og Voice. 

Året vi er inne i har vært vanskelig for mange, med lav etterspørsel, dyrtid og lav kronekurs. I likhet med andre sektorer har handelen behov for en målrettet politikk for å oppleve vekst.

Siste nytt

 • : Virke møtte UD om sanksjoner og «svarteliste»

  Virke deltok den 14. juni på møte hos Utenriksdepartementet (UD) om forholdet mellom de offisielle, lovfestede sanksjonene mot Russland (der Norge har tilsluttet seg EUs sanksjonspakker) og den mye omtalte «svartelisten» fra Ukraina som nylig dukket opp i media.

  På møtet deltok flere interesse-, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, samt noen berørte enkeltselskaper. Fra regjeringen stilte statssekretær i UD, Eivind Vad Petersson, og statssekretær i NFD, Halvard Ingebrigtsen, med embetsverk.

  I sine innlegg vektla de blant annet at:

  • Norske myndigheter har på eget initiativ sluttet seg til EUs sanksjonsliste med noen mindre tilpasninger. De norske sanksjonene er nedfelt i den norske sanksjonsloven med tilhørende forskrift og har dermed en annen rettslig status enn den omtalte listen fra Ukraina. UD har det formelle ansvaret for sanksjonsregelverket i Norge.
  • Norge har ikke tradisjon for å gå inn i unilaterale sanksjoner uten støtte fra en større gruppe likesinnede stater. Unilaterale sanksjoner mangler en del viktige forutsetninger som trengs for at man skal lykkes.
  • Den ukrainske listen er publisert på nettsiden til det ukrainske antikorrupsjonsbyrået, men er ikke innlemmet på noen europeisk sanksjonsliste, og det er ingen sammenheng mellom den ukrainske listen og sanksjonspakkene som Norge har sluttet seg til. UD forholder seg til de offisielle sanksjonene som er lov- og forskriftsfestet.
  • Norske myndigheter forventer at selskaper opptrer samfunnsansvarlig. De lovfestede sanksjonene skal selvsagt følges, men ut over dette må den enkelte virksomhet ta egne valg.

  Møtet hos UD var konstruktivt, og vi fikk støtte fra flere av de andre organisasjonene i ønsket om å opprettholde en tett dialog mellom myndighetene og næringslivet fremover, gjerne i form av jevnlige orienteringsmøter.

  Virke opprettholder den gode dialogen med UD og NFD i denne saken og vil holde medlemmene oppdatert fortløpende.

Nettverk for ledere

Trenger du en sparringspartner - eller flere? I våre nettverk møtes 10-20 personer fra ulike virksomheter som har tilsvarende stillinger. Vi møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger fra hverdagen.

Hvert møte vil være todelt; det vil være et konkret fagtema på hver samling og erfaringsutveksling/sparring med dine felles nettverksdeltakere.

Vurderer du medlemskap i Virke?

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene