Politisk påvirkning

Våre medlemmer består av over 25 000 bedrifter og over 300 000 mennesker. Vårt mål er at de skal ha de beste forutsetningene å jobbe under. Derfor jobber vi i Virke med det som skjer mellom arbeidsgivere og myndigheter. Sagt på en annen måte: Dine kamper blir våre kamper. Under finner du informasjon om de store, overordnede sakene vi jobber med på vegne av medlemmene våre.

 • Rammevilkår

  For å lykkes med en grønn omstilling, bidra til verdiskaping og skape flere arbeidsplasser er det avgjørende at norske bedrifter og eiere har rammevilkår som gjør at de kan konkurrere og innovere. 

  Vi må også ha en teknologi- og forskningsutvikling som gir bedriftene verktøyene de trenger.

   

  Dette jobber vi for
 • Inkluderende arbeidsliv

  Syv av ti arbeidstakere i privat sektor jobber i handels- og tjenestenæringene, og andelen ventes å øke i årene fremover.

  Virke skal bidra til å løse utfordringer knyttet til utenforskap, nye kompetansekrav og mangfold.

  Dette jobber vi for
 • Like konkurransevilkår

  Rettferdig konkurranse er en forutsetning for at ulike typer virksomheter skal kunne skape verdier.

  Vi mener at samfunnet må la de beste aktørene slippe til, også når det gjelder å levere varer og tjenester som det offentlige har behov for.

  Dette jobber vi for

Arendalsuka 2024

Virkes reaksjoner på revidert nasjonalbudsjett

14. mai la regjeringen frem forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB). Budsjettet viser gode satsinger. Likevel mener vi i Virke at det fortsatt er en vei å gå for å sikre grønn omstilling og økt deltagelse i arbeidslivet.


Bernt G Apeland.jfif

(Bernt G. Apeland, administrerende direktør i Virke)

 • Arbeidsliv

  • RNB øker driftsbudsjettet til NAV med 103,7 millioner kroner.
  • 25 millioner skal brukes på arbeidsrettet oppfølging ved utvalgte Nav-kontor, men dette er ikke nok med tanke på økning av flyktninger fra Ukraina og 650 000 utenfor arbeidslivet.
  • 50 millioner for å redusere saksbehandlingstiden er vi likevel glade for.  
 • Den ekstra arbeidsgiveravgiften for høye inntekter vil bli fjernet fra 1. januar 2025

  Etter påtrykk fra Virke med flere slår regjeringen fast i revidert nasjonalbudsjett 14. mai at den økte arbeidsgiveravgiften på høye inntekter, som ble innført i 2023, blir reversert fra 1. januar 2025. Den økte arbeidsgiveravgiften har rammet kunnskapsnæringer og ført til uforutsigbarhet i lønnsdannelsen.

 • To milliarder til sykehusene for å få ned helsekøene

  Regjeringen lover to milliarder til sykehusene for å få ned helsekøene, blant annet for å få ned ventetiden på helsehjelp. Private aktører, både ideelle og kommersielle, kan og skal bidra til å redusere ventetidene.

  Les mer om ventetidsløftet her

 • Ideell og frivillighet

  • Det er ingen løsning på historiske pensjonskostnader i kommunal og fylkeskommunal sektor. Denne saken har versert i flere år. Helse- og omsorgsdepartementet har fått en utredning på omfang og mulig kostnadsnivå, likevel kommer det ikke noen signaler i revidert budsjett. Virke følger opp saken med regjeringen og i Stortinget.   
  • Regjeringen omprioriterer og styrker Fontenehusene med 5 mill kr. Det er vi glade for.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner til et varig rekrutterings- og samhandlingstilskudd til Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge og Helse Vest. Virkes medlemmer er sentrale aktører både i spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten. Økte bevilgninger bør gi resultater som samarbeidstiltak, verktøy og tilskuddsordninger som private ideell og det offentlige kan nyte godt av.
  • Helse Nord får 250 millioner kroner hvorav 90 millioner kroner skal gå til å øke rekrutterings- og samhandlingstilskudd til Helse Nord fra 40 til 130 millioner kroner. Formålet er å legge til rette for et godt desentralisert helsetilbud, med god kvalitet, kortere ventetider og riktig arbeidsdeling. Prioriterte områder er integrert psykisk helsetjeneste og rus, og tiltak for å redusere antall utskrivningsklare pasienter. Helseforetaket og aktuelle kommuner i regionen skal bli enige om hva midlene skal brukes til. 
  • Ny tilskuddsordning til oppfølgingstilbud til personer med rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle handlinger. Tilbudene skal som hovedregel komme i tillegg til eller supplere oppgaver som pliktmessig ligger til det offentlige. Kap. 765 post 72. 
  • Økning på post til kjøp av barnevernstjenester med 150 mill. kroner (Kap. 855 post 22). Omprioritering av andre midler gjør at det totalt settes av ytterlige 198 mill. kroner til kjøp av barnevernstjenester. Brudd på bistandsplikten viser at det er nødvendig å øke midler til statlig barnevern. Virke er glad for at det settes av midler til dette på revidert budsjett. Vi vil følge opp at regjeringen fortsetter å arbeide for ideell vekst på området.  
 • Enøk

  Vi trenger mer energi, og vi må spare mer. Det er åpenbart for alle.

  Det er også klart at dagens virkemidler er helt utilstrekkelige for å nå mål om å spare 10 TWh i eksisterende bygg.

  Vi er glad for at det skal bli enklere å produsere solenergi, men etterlyser kraftigere lut i revidert nasjonalbudsjett for å få til energieffektivisering i eksisterende boliger og bygg som har behov for etterisolering. Vi trenger ikke finne opp kruttet, vi trenger storskala utrulling av moden teknologi og kjente og velprøvde energitiltak. 

 • Lokal energiproduksjon

  Vi er glad for at regjeringen har tatt inn over seg at en økt satsing på lokal produksjon av energi på allerede utbygde arealer er viktig for å sikre norsk kraftbalanse.

  Virke har fått gjennomslag for at det legges til rette for økt produksjon av solcelleenergi i revidert nasjonalbudsjett. Vi etterlyser likevel flere tiltak for å fremme energieffektivisering i eksisterende bygg. 

 • Regjeringen opprettholder kuttet til Fleksibel utdanning Norge

  Virke er skuffet over at regjeringen opprettholder kuttet til Fleksibel utdanning Norge. Avvikling av tilskuddet til Fleksibel utdanning Norge betyr i praksis at det fremste fagmiljøet og pådriver for utvikling av kvalitet innen fleksibel utdanning trolig avvikles i løpet av året. Med regjeringens ambisjoner om tilgang til utdanning og opplæring i distriktene og tett på arbeidslivets behov, er kuttet som kom i Statsbudsjettet 2024 fortsatt uforståelig.   

  Fleksibel utdanning er viktig for arbeidslivet. Det gjør det mulig for arbeidstakere å utvikle sin kompetanse samtidig som de er i jobb. Regjeringen har høye ambisjoner om å tilby utdanning til alle der de bor, men legger samtidig ned virkemidlene for å kunne oppnå det.  

 • Regjeringen kompenserer privatskolene med 484 millioner kroner

  Virke har fått gjennomslag for endringer i finansieringsordningen, som gir 484 millioner kroner i økt tilskudd til privatskoler på barne- og ungdomsnivå.

  Virke protesterte, sammen med andre organisasjoner, for regjeringens kutt i statsbudsjettet for 2024 og deltok i en arbeidsgruppe våren 2024 for å se på endringer i finansieringsordningen. I RNB 14. mai ble det fullt gjennomslag, 

 • Regjeringen foreslår 11,5 millioner kroner til tiltak for kvalitetsutvikling i fagskolesektoren

  Vi er glade for at regjeringen foreslår 11,5 millioner kroner til tiltak for kvalitetsutvikling i fagskolesektoren, hvorav ti millioner kroner av midlene er en ekstrabevilgning til tilskuddsordningen for utviklingsmidler til fagskolene. Disse midlene bidrar til utvikling av fagskolesektoren og stimulerer til vekst i praksisnære og arbeidsrettede tilbud. Vi er også glade for en økning i bevilgningen til en kartlegging av utdanningstilbud i nettpedagogikk tilpasset fagskolelærere på 1,5 millioner kroner. 

  Virke jobber for vekst i fagskolesektoren, som leverer arbeidsrettet kompetanseutvikling i tett samarbeid med arbeidslivet. Norge trenger en styrking av praksisnær kompetanseutvikling på alle nivåer og en mer balansert finansiering av Faskolesektoren og UH-sektoren. Virke organiserer både store og små fagskoler i privat sektor, og er opptatt av at denne typen tilskuddsmidler innrettes slik at vi utvikler hele sektoren på like vilkår, og ikke innrettes for å gi de store offentlige fagskolene ekstra fordeler. 
   

 • Kultur og kreativ næring

  • Det er ingen endring i incentivordningen for filmproduksjon. Virke frykter at ordningen ikke vil være tilstrekkelig i 2024. Det skaper uforutsigbarhet i bransjen.
  • Regjeringen øker byggeaktiviteten i forsvarssektoren, men det er også behov for økt aktivitet for oppussing av kulturbygg. Vi etterlyser en bredere igangsetting av byggeaktivitet, som har stoppet opp. Den store nedgangen og permitteringer i byggebransjen burde vært møtt med flere tiltak i revidert nasjonalbudsjett.  
  • Vi etterlyser en opprydding i mva-systemet for kulturtjenester. Vi har bedt om at en rekke unntak fjernes og at det innføres flat lav momssats på alle kulturtjenester. En mva-opprydding vil spare næringen for store administrative kostnader. Virke mener dette er en lavthengende frukt som regjeringen burde satt i gang med i år. At dette uteblir i revidert nasjonalbudsjett, innebærer tap av tid og penger.  
 • Ingen forslag til ny reisegarantiordning

  I dag er 917 dager siden Reisegarantiutvalget overleverte sin rapport til Barne- og familiedepartementet med forslag til en ny reisegarantiordning.

  Vi er skuffet over at regjeringen fortsatt ikke har kommet med noe lenger, til tross for at EU-kommisjonens forslag til nytt pakkereisedirektiv overlater det til det enkelte land å innrette sin garantiordning.

  Dette er en viktig rammebetingelse for Norges femte største eksportnæring, og Virke har flere medlemmer som har uttalt at de vurderer å flytte deler av sin virksomhet til andre land som har bedre innretning på sine reisegarantiordninger. 

 • Regjeringen øker byggeaktiviteten i forsvarssektoren

  Boligbyggingen er på et historisk lavt nivå og Husbanken trenger påfylling.

  Den store nedgangen og permitteringer i byggebransjen burde vært møtt med flere tiltak i revidert nasjonalbudsjett, både enøk-tiltak og igangsetting av flere byggeprosjekter.

  Regjeringen øker byggeaktiviteten i forsvarssektoren, men det er behov for økt aktivitet også i andre sektorer, blant annet oppussing av bygg innen kultur og frivillighet.

 • Regjeringen viderefører tollfritaket på tekstilvarer for utenlandske nettbutikker, selv om ordningen er konkurransevridende og ikke bærekraftig.

  Tollfritaket innebærer favorisering av kinesiske fast fashion markedsplasser på bekostning av bærekraftig tekstilhandel og er i praksis en subsidiering av utenlandske nettbutikker på bekostning av norske tekstilbedrifter, som må betale opp til 10,7 pst toll.

  Virke har fått gjennomslag for at deklarasjonsfritaket er fjernet fra 1.1.2024, slik at det nå kontrolleres at riktig mva er betalt ved handel i utenlandske nettbutikker. Men tekstiltollen er fortsatt et problem som må løses raskt.

  Virke følger opp tollfritaket i Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett og jobber videre med å fjerne hele tekstiltollen. 

 • Digitalt dødsbo styrkes med 5,5 millioner kroner

  I tråd med Gravferds ønske la regjeringen frem forskrift om digital gravferdsmelding 23. mars og digitalt dødsbo 6. mai.

  Ordningen med digitalt dødsbo blir styrket med 5,5 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Dette skal gjøre det enklere å ta praktiske valg i forbindelse med en gravferd og å ha oversikt over alle eiendeler i et dødsbo i Altinn.

  Det innebærer en vesentlig forenkling for pårørende og for gravferdsbransjen. 

 • 118 millioner til tolletaten

  Regjeringen bevilger 118 millioner til tolletaten spesielt rettet mot etatens innsats mot bekjempelse av narkotikasmugling. Tolletaten kan nå sette i gang arbeidet for å erstatte skannerne som trenger å fornyes i Oslo, Brevik og på Ørje og deretter utvide skannertjenesten til Nord-Norge og Vestlandet.

  Skannerkapasiteten er avgjørende for å kunne kontrollere kontainere og annen godstrafikk som er svært viktig for handelsnæringen og deres ansatte. I revidert sier regjeringen at “Nye skannere innebærer store investeringer som må gjennomføres over flere år.”  

  Se også: Styrking av Tolletaten og innsats mot narkotikasmugling - regjeringen.no 

Gjennomslag

Her er eksempler på hva vi har fått til for våre medlemmer den siste tiden.

 • Tiltak for økt boligbygging i revidert nasjonalbudsjett

  Vi fikk gjennomslag for økt ramme til Husbanken med 3 mill kr i avtalen på Stortinget om revidert nasjonalbudsjett for 2024.

  Det er stillstand i boligbygging, noe som rammer byggenæringen spesielt og arbeidsmarkedet generelt. Virke og NBBL ba i mars regjeringen om flere tiltak for å få fart i boligbyggingen, blant annet økt ramme til Husbanken.

  Vi fikk også gjennomslag for regjeringen i løpet av 2024 endrer retningslinjene, slik at Husbanken skal kunne gi støtte til ideelle stiftelser for bygg av studentboliger.

 • Tiltak for økt energieffektivisering i bygg

  Vi fikk gjennomslag i avtalen om revidert nasjonalbudsjett for en styrking av Enova med 250 millioner kroner til enøk i bygg. Vi har bedt om at Enovas mandat endres, slik at slik støtte kan gis til enkelttiltak og tiltak knyttet til rehabilitering av boliger og bygg. Dette vil også gi økt aktivitet, blant annet for byggevarehandelen. 

 • Ny opplæringslov med livslang læring

  Med ny opplæringslov skal flere få rett til videregående opplæring og vi får mer fleksible løsninger som er tilpasset voksne i arbeidslivet.

  Dette har Virke jobbet for. Virke har også fått gjennomslag for at opplæringskontorene skal kunne drive med opplæring av egne lærlinger og at de kan motta tilskuddet direkte fra fylkeskommunen.

  Dette sparer lærebedriftene for unødig byråkrati og sikrer at opplæringskontorene kan fortsette den gode jobben de gjør. Små og store medlemmer bruker opplæringskontorene aktivt i oppfølgingen av sine lærlinger. Ny lov og forskrift trer i kraft 1. august.  

  Flere detaljer finner du her

 • Gjennomslag mot Visa-krav

  Vi ba tidligere i år Finanstilsynet stoppe Visas forsøk på å kuppe digitale lommebøker og skvise ut BankAxept. Visa ville hindre butikker og serveringssteder å bruke BankAxept når kundene betaler med Apple Pay og andre digitale lommebøker.

  Nå har Finanstilsynet bekreftet at Visa har utsatt kravet, som skulle trådt ikraft i april. Hvis Visas krav skulle bli en realitet, ville det innebære økte kostnader for handelen når flere kunder bruker Apple Pay og andre digitale lommebøker, fordi det er dyrere for butikkene at kundene bruker Visa fremfor BankAxept.

  Visa ønsker å innføre kravet i Norge og Danmark. Derfor gikk Virke og Dansk Erhverv, Virkes søsterorganisasjon, sammen til tilsynsmyndighetene og ba om at Visas krav måtte trekkes fordi det vanskeliggjør bruk av doble betalingskort i digitale lommebøker. 

 • Barriere mot bruktsalg i handelen forsvinner 1. juli 2024

  Størstedelen av faghandelen blir kvitt de byråkratiske og fordyrende reglene i brukthandelloven fra 1.juli 2024. Regler som løyvekrav, manuell registrering av brukte varer og oppbevaringskrav har gjort bruktsalg i handelen unødvendig dyrt, og i mange tilfeller gjort det ulønnsomt. Nå fjernes de fordyrende reglene for størstedelen av faghandelen.

  Regjeringen vil inntil videre beholde særregler mot illegal omsetning i noen deler av handelen.

  De bransjene som fortsatt må følge særreglene i brukthandelloven er:

  • Varer av edelt metall, edelstener og perler
  • Kulturgjenstander
  • Kunstverk
  • Samleobjekter
  • Antikviteter
  • Motorvogner

  Det vil si at handel med alle andre brukte varer, som for eksempel klær, møbler og sportsutstyr ikke vil være underlagt regelverket lenger.

  Les mer om regelendringene for bruktsalg og se presentasjonen og debatten med blant annet Virke og næringsministeren hos Bergans 5. april

  Mer om miljøkrav og sirkulær økonomi 

 • Handelslappen

  Virke har, sammen med tre kommuner, fått tildelt midler til prosjekt Handelslappen. Vi samarbeider med våre medlemmer Kiwi, Coop, og Bunnpris for å utvikle en kompetansestandard for handel.

  Prosjektet er planlagt for tre år, og det er kursavdelingen i Virke som utvikler innholdet basert på modellen Balansekunst.

  Målet med prosjektet er synliggjøre det gode arbeidet som gjøres på inkludering i handel, og utvikle modeller for inkludering i arbeidslivet.

 • Reversert arbeidsgiveravgiftsøkning

  Etter påtrykk fra Virke, med flere, slår regjeringen fast i revidert nasjonalbudsjett 14. mai at den økte arbeidsgiveravgiften på høye inntekter, som ble innført i 2023, blir reversert fra 1.januar 2025.

  Den økte arbeidsgiveravgiften har rammet kunnskapsnæringer og ført til uforutsigbarhet i lønnsdannelsen.

  Du kan lese mer om dette på regjeringen.no

 • Endret finansieringsordning for privatskoler

  Virke fikk i revidert nasjonalbudsjett i mai gjennomslag for endringer i finansieringsordningen, som gir 484 millioner kroner i økt tilskudd til privatskoler på barne- og ungdomsnivå. Virke protesterte, sammen med andre organisasjoner, for regjeringens kutt i statsbudsjettet for 2024 og deltok i en arbeidsgruppe våren 2024 for å se på endringer i finansieringsordningen. I RNB 14. mai ble det fullt gjennomslag.

  Du kan lese mer om dette på Vårt Land sine nettsider 

 • Kjøp av flere helsetjenester fra ideelle og andre private

  Regjeringen lover to milliarder til sykehusene for å få ned helsekøene i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 14. mai.

  Helseminister Jan Christian Vestre gjorde det klart på en pressekonferanse at private aktører, både ideelle og kommersielle, kan og skal bidra til å redusere ventetidene, det vil si at de regionale helseforetakene (RHF) skal kunne kjøpe flere tjenester. I RNB bevilges 100 millioner kroner til et varig rekrutterings- og samhandlingstilskudd til RHF’ene.

  Virkes medlemmer er sentrale aktører både i spesialisthelsetjenesten og omsorgstjenesten. Økte bevilgninger bør gi resultater som samarbeidstiltak, verktøy og tilskuddsordninger som medlemmene kan nyte godt av.

  Du kan lese mer om dette på tv2.no

 • Digital gravferdsmelding og digitalt dødsbo

  I tråd med Virke Gravferds ønske la regjeringen frem forskrift om digital gravferdsmelding 23. mars og digitalt dødsbo 6. mai.

  Ordningen med digitalt dødsbo blir styrket med 5,5 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Dette skal gjøre det enklere å ta praktiske valg i forbindelse med en gravferd og å ha oversikt over alle eiendeler i et dødsbo i Altinn. Det innebærer en vesentlig forenkling for pårørende og for gravferdsbransjen.

  Les mer om dette på vg.no

 • Tiltak mot smugling

  Norske importører har fått merke økt narkotikasmugling ved havner, og Virke har bedt om økte ressurser til tolletaten og innkjøp av skannere for å kontrollere kontainere.

  Regjeringen bevilger 118 millioner til dette i revidert nasjonalbudsjett 14. mai.

  Tolletaten skalskaffe nye skannerne i Oslo, Brevik og på Ørje og deretter utvide skannertjenesten til Nord-Norge og Vestlandet. Skannerkapasiteten er avgjørende for å kunne kontrollere kontainere og annen godstrafikk som er svært viktig for handelsnæringen og deres ansatte.

  Du kan lese mer om dette på regjeringen.no

 • Lokal solenergiproduksjon

  Virke har etterlyst regelendringer og incentiver for å produsere solenergi lokalt, særlig knyttet til næringsbygg. I mai presenterte regjeringen en plan for å fremme raskere utbygging av solkraft ved å forbedre konsesjonsprosessene og øke lønnsomheten for solcelleanlegg i næringsområder.

  Finansdepartementet skal komme med skatteendringer for salg av overskuddsstrøm fra private boliger for å legge til rette for investeringer i fornybare produksjonsanlegg. Virke har også fått gjennomslag for at Enova fikk økte midler i 2024 for energitiltak, inkludert solenergi. Enovas tilleggsbevilgning på 880 millioner kr for 2024 skal i hovedsak benyttes til å styrke Enovas satsing på energitiltak i yrkesbygg og boliger.

 • Fagskole

  Vi er glade for at regjeringen foreslår 11,5 millioner kroner til tiltak for kvalitetsutvikling i fagskolesektoren, hvorav ti millioner kroner av midlene er en ekstrabevilgning til tilskuddsordningen for utviklingsmidler til fagskolene i RNB. Disse midlene bidrar til utvikling av fagskolesektoren og stimulerer til vekst i praksisnære og arbeidsrettede tilbud.

  Vi er også glade for en økning i bevilgningen til en kartlegging av utdanningstilbud i nettpedagogikk tilpasset fagskolelærere på 1,5 millioner kroner.  

Dette skjer!

Se alle arrangementer
 1. Arrangerer du treningsreiser?

  En rekke treningssentre og personlige trenere tilbyr treningsreiser for sine medlemmer. For mange er dette et utmerket initiativ som fremmer treningsmotivasjon og lojalitet blant medlemmene.

 2. Effektiv tidsutnyttelse med kunstig intelligens: Et kurs i fremtidsrettet produktivitet - Online

  Ønsker du å lære mer om kunstig intelligens og hvordan du kan ta i bruk teknologier som ChatGPT til å bli mer effektiv og produktiv? Da de er dette kurset for deg! I dette kurset får du en grunnleggende introduksjon til bruk av kunstig intelligens. Itera sine KI-eksperter vil gi deg faglig påfyll i kunstig intelligens og du vil heve kompetansen din for hvordan man kan bruke KI-verktøy for å frigjøre tid.

 3. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 4. IATA og reisebyråene – et skjebnesamarbeid som må moderniseres

  IATA har vært avgjørende for at reisebyråer over hele verden kan selge flybilletter på en sikker, standardisert og effektiv måte. Men de siste årene har det vært store endringer i markedet.

 5. Kunderettigheter for reisebransjen

  Om de aktuelle lover og spesielt om pakkereisekunders og flypassasjerers rettigheter. Avtaleloven, pakkereiseloven og luftfartsloven.

 6. Treningskonferansen 2024

  Ikke gå glipp av årets treningskonferanse, i helt ny drakt!

 7. Kultur- og opplevelsekonferansen 2024

  Årets viktigste møteplass for ledere innen kultur, kreative næringer, reiseliv og opplevelser.  

Gode råd, rett i innboksen!

Hold deg oppdatert på det som rører seg innen norsk arbeidsliv og få gode råd til hvordan du tilpasser deg. 

Du kan melde deg av når som helst.

Snart i mål...

Smart valg!

Vi holder deg oppdatert på det som rører seg innen norsk arbeidsliv. 

Vil du også motta et godt tilbud om medlemskap?

Motta tilbud

Kontakt

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene