Opphevelse av forskrift kan ramme viktige helsetilbud

Publisert:

Regjeringen forslår å oppheve forskrift om kommunenes dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester (FOR 2011-12-16-1348). Virke mener forslaget ikke er godt nok gjennomtenkt og har flere utilsiktede konsekvenser.

Leger og sykepleiere i et sykehus
Regjeringen forslår å oppheve forskrift om kommunenes dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester

Forskriften regulerer betalingsansvaret mellom kommuner knyttet til opphold på institusjon. I forslaget som nå er på høring, tar regjeringen sikte på å legge oppholdskommuneprinsippet til grunn fullt ut, uten de bestemmelser som har fremgått av forskriften. 

–Helse- og omsorgsdepartementet må se på forslaget på nytt, sier bransjedirektør Inger Helene Venås i Virke Ideell.

I dag kjøper mange kommuner en rekke spesialiserte tjenester på institusjon eller i bolig med heldøgns omsorgstjenester i andre kommuner, betalingsansvaret for den enkelte bruker ligger da i hjemkommunen. Mange får tilbud over lang tid, og etter hvert som årene går forsøker noen kommuner å legge betalingsansvaret over på vertskommunen. Forskriften har sagt vertskommunen kan kreve refusjon av den kommunen som var oppholdskommune forut for inntak i institusjonen også når personen utskrives fra institusjonen men får videre tilrettelagte tjenester.

Kan ramme døve og døvblinde i Sandefjord

Dagens ordning har vært viktig for at kommuner skal ønske spesialiserte tjenesteytere velkommen i sin kommune. En endring vil ramme flere kommuner utilsiktet og i forlengelsen av det – selve tilbudet og livet til en rekke sårbare enkeltpersoner. Det sterkeste eksemplet finner vi i Sandefjord kommune som er vertskommune for flere tilbud, blant annet Signo. Signo Vivo gir tilbud om omsorgsboliger til døve og døvblinde.

Skulle oppholdsprinsippet legges til grunn fullt ut vil denne ene virksomheten alene påføre Sandefjord 138 millioner kroner i økte utgifter. Signo er også etablert med tilsvarende tilbud i flere andre kommuner. I Oslo vil kommunen får ca 60 mill kroner i økte utgifter knyttet til de samme tilbudene. Oslo har som kjent en rekke andre institusjoner hvor det bor personer fra andre kommuner.

– Det er ikke vanskelig å tenke hva som kan skje med tilbudet til menneskene i disse tilbudene om regjeringens forslag går igjennom, sier Venås. Virke frykter dessuten at oppholdsprinsippet vil vanskeliggjøre etablering av nye private tjenestetilbud i kommunene, da det på sikt vil medføre en merkostnad for kommunen. Det er ingen tvil, regjeringen må se på forslaget på nytt, avslutter Venås