AFP og riktig registrering av opplysninger

Publisert:

For at den ansatte skal kunne gå av med AFP (avtalefestet pensjon) må virksomheten være bundet av en tariffavtale som også omfatter AFP.

​På Virkes område er det tre ulike typer AFP-ordninger, en lovfestet ordning for de ansatte i apotek, egne bestemmelser i HUK-avtalene, og det som omtales som AFP i privat sektor. Det er den siste ordningen som er tema i det følgende.

Privat AFP er regulert i tariffavtalene (AFP-bilaget), det finnes egne vedtekter for ordningen, og egen lov om statstilskudd.

AFP-ordningen administreres av Fellesordningen for AFP, og det er Fellesordningen som krever inn premie fra arbeidsgiverne og som behandler søknader om AFP fra arbeidstakere.  Fellesordningen skal undersøke om vilkårene for AFP er tilstede.  Det stilles blant annet krav om at den ansatte skal være  i et reelt ansettelsesforhold i minst 20% stilling og at han har vært ansatt i sju av de siste ni år før fylte 62 år, i en virksomhet omfattet av tariffavtale med privat AFP. Videre må han før uttak av pensjon ha vært tilsatt i en slik virksomhet sammenhengende de siste tre år og på tidspunktet for uttak av pensjon. Arbeidsgiver og arbeidstaker må kunne dokumentere at vilkårene er oppfylt.

Fellesordningene får søknad om AFP gjennom NAV. Foruten opplysningene i søknaden, henter Fellesordningen sine opplysninger fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (AA-registeret) og fra Virkes medlems- og tariffavtaleregister.

Disse to registrene er uavhengig av hverandre. Virkes medlemmer må selv se til at virksomheten og de ansatte er registrert på riktig måte i disse to registrene for at den ansatte skal kunne ta ut AFP. Dette betyr at den ansatte må være registrert i AA-registeret som ansatt i en virksomhet som i Virkes medlemssystem er oppført med tariffavtale.

Arbeidsgiver har meldeplikt til AA-registeret for ulike typer endringer i arbeidsforholdet. AA-registeret henter på sin side en del opplysninger om endringer i virksomheten fra enhetsregisteret i Brønnøysund. Dette betyr at endringer i virksomheten som for eksempel endringer i ansettelsesforholdet, nyetablering av virksomhet, flytting, navneendringer, fusjoner og ulikt annet skal meldes til myndighetene. 

Virke henter ikke opplysninger om medlemsbedriftene fra disse registrene. Vi er avhengige av at virksomhetene selv melder inn til oss endringer som har betydning for om virksomheten er tariffbundet, som for eksempel virksomhetsoverdragelser eller avvikling. Virke registrerer tariffavtale som gjeldende for den enkelte bedrift/virksomhet/underavdeling (organisasjonsnummer bedrift) og ikke for den enkelte juridiske person (organisasjonsnummer). Slik vil en medlemsvirksomhet i Virke kunne ha én avdeling som er tariffbundet og en annen som ikke er tariffbundet. Virke gir opplysninger til Fellesordningen om hvilke bedrifter som er bundet av tariffavtale. Virksomheten kan selv undersøke status for tariffdekningen på Virkes medlemssider på nett.

Arbeidsgiver må også være oppmerksom på at overføring av ansatte fra en del av virksomheten til en annen vil kunne få konsekvenser for retten til AFP. Dersom den ansatte blir flyttet fra en del av  virksomheten hvor det er tariffavtale over til en del av virksomheten som ikke er tariffbundet vil dette medføre at den ansatte ikke opptjener ansiennitet i ordningen, eller på annen måte ikke oppfyller vilkårene for AFP.

Sammen med kravet om premieinnbetaling fra Fellesordningen følger det et vedleggsbrev hvor det fremgår hvilke ansatte det kreves premie for. Dette gjør det mulig å undersøke hvilke ansatte og avdelinger som er omfattet av AFP-ordningen.

For nærmere spørsmål vedrørende avtalefestet pensjon kan medlemmer ta kontakt med Virkes sentralbord på telefon 22541700 og be om rådgivningstelefonen for arbeidsrett, eller sende spørsmål på e-post til