Hvem er tillitsvalgt?

​Arbeidsgiver står jevnlig i situasjoner hvor han plikter å forholde seg til den tillitsvalgte. For eksempel plikter arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven å drøfte overtid eller bruken av deltid med den tillitsvalgte. Virksomheter som er tariffbundet må i tillegg følge en rekke drøftings- og forhandlingsbestemmelser i avtaleverket.

Som regel er dette uproblematisk. Arbeidsgiver vet hvem som er tillitsvalgt, og har etablerte møteformer eller annen løpende dialog. Fra tid til annen dukker likevel spørsmålet opp, og da gjerne på et tidspunkt hvor det haster for arbeidsgiver å finne en tillitsvalgt å forholde seg til; arbeidsgiver vurderer kanskje å si opp en medarbeider grunnet misligheter, eller arbeidsgiver trenger en tillitsvalgt for kunne avtale utvidede grenser for overtidsarbeid.

For tariffbundne virksomheter er reglene om tillitsvalgte å finne i Hovedavtalen. Fagforeningen som er part i tariffavtalen har etter Hovedavtalen en rett til å velge tillitsvalgt, og de har også en plikt til å velge tillitsvalgt dersom arbeidsgiver forlanger det. Fagforeningen skal etter Hovedavtalen velge de tillitsvalgte blant "anerkjent dyktige arbeidstakere ved bedriften med erfaring og innsikt i dens arbeidsforhold", og så vidt mulig skal det velges blant dem som har arbeidet i virksomheten de siste to år. Det heter også at valget av den tillitsvalgte "skal gi et fullgyldig uttrykk for viljen hos flertallet av de organiserte arbeidstakere".

Bedriften skal ha skriftlig melding om navnene på de som er valgt, og hvem av dem som er leder, eventuelt nestleder og sekretær. Slik melding skal komme til arbeidsgiver innen åtte dager etter valget. En arbeidstaker blir ikke anerkjent som tillitsvalgt før slik melding er gitt, og dersom arbeidsgiver ikke får skriftlig melding om valg av nye tillitsvalgte skal arbeidsgiver forholde seg til den som var tillitsvalgt tidligere. Dersom en tillitsvalgt slutter i virksomheten opphører vervet, og fagforeningen må foreta nytt valg, og gi ny skriftlig melding om valget. Den tillitsvalgte representerer i utgangspunktet kun medlemmer i egen fagforening, men kan etter Hovedavtalen forplikte "hele arbeidsstokken eller grupper av arbeidstakere, i den utstrekning tariffavtalen ikke er til hinder for det."

I virksomheter uten tariffavtale finnes ikke et formelt grunnlag for valg av tillitsvalgte. Likevel beskriver arbeidsmiljøloven flere steder en plikt til å drøfte ulike spørsmål med den tillitsvalgte. Hvordan arbeidsgiver skal forholde seg til spørsmålet om valg av tillitsvalgte i virksomheter uten tariffavtale er ikke beskrevet i loven, og spørsmålet er behandlet ytterst overfladisk i forarbeidene. Det er også uklart hvilke fullmakter en slik tillitsvalgt sitter med.

Om en arbeidsgiver uten tariffavtale trenger en tillitsvalgt å forholde seg til kan det være nyttig å legge til grunn noen hovedpunkter fra Hovedavtalens regler om tillitsvalgte. Om en får skriftlig melding om at en "anerkjent dyktig arbeidstaker" som har vært i bedriften de siste to år er valgt som tillitsvalgt, og en som arbeidsgiver er rimelig trygg på at valget gir et "fullgyldig uttrykk for viljen hos flertallet", kan en nok regne med at denne tillitsvalgte kan representere de ansatte i de spørsmål der loven stiller krav om drøftelser og informasjon. Det er verd å merke seg at verneombudet i virksomheten normalt ikke faller inn under tillitsvalgtbegrepet, selv om det ikke er formelle skranker for at verneombudet og den tillitsvalgte er samme person.