Hvem omfattes av innholdet i en tariffavtale?

Publisert:

​Når en virksomhet har blitt tariffbundet oppstår spørsmålet om hvorvidt det bare er deler av virksomheten og bare noen ansatte som får sine lønns- oig arbeidsvilkår regulert av tariffavtalen.

Hvor gjelder tariffavtalen?

I Virke er det gjennom langvarig praksis lagt til grunn at tariffavtalene opprettes særskilt for hver enkelt geografiske enhet i en virksomhet. Enhetene identifiseres ved et eget organisasjonsnummer bedrift i Brønnøysundregistret.

Det er kun arbeidstakere som har sitt arbeidsforhold knyttet til et organisasjonsnummer som er tariffbundet som vil være omfattet av tariffavtalen.

Dette innebærer at det i enkelte juridiske personer vil være enheter og arbeidstakere som er bundet av tariffavtale, mens andre enheter og arbeidstakere ikke er det.

Virke og den aktuelle arbeidstakerorganisasjonen kan imidlertid avtale at man ved tariffbindingen utvider tariffavtalens virkeområde til å gjelde flere, eller alle enheter underlagt samme juridisk person.

Hvem omfattes av tariffavtalen?

Tariffavtalens innhold omfatteralle arbeidstakere ved den tariffbundne enheten som faller inn under den aktuelle tariffavtalens omfangsparagraf.

Dette innebærer at tariffavtalen omfatter både organiserte og uorganiserte arbeidstakere, og atingen arbeidstakere som faller inn undertariffavtalens omfangsparagraf kan ha individuelle lønns- og arbeidsvilkår som er i strid med tariffavtalen.

Fellesordningene (AFP/Sluttvederlag/OU) som er en del av de aller fleste tariffavtaler i privat sektor vil alltid omfatte alle arbeidstakere i den tariffbundne enheten.

Ulike tariffbestemmelser for ulike grupper i en og samme enhet?

De enkelte tariffavtalene vil kunne inneholde ulike tariffbestemmelser for ulike stillingskategorier/arbeidstakergrupperinger i den tariffbundne enheten. Dette kan eksempelvis bestå i særskilte tariffbestemmelser for ledere, ulike lønnssystemer for ulike stillingskategorier eller at noen arbeidstakere skal være unntatt fra enkeltbestemmelser.

Virksomhetene vil i noen bransjer også kunne bli bundet av flere ulike tariffavtaler, hvor disse etter sin omfangparagraf gjelder for ulike arbeidstakergrupperinger/stillingskategorier i den tariffbundne enheten.

Hvilke føringer gir tariffavtalen for enheter som ikke er tariffbundet?

I noen få bransjer er enkeltbestemmelser fra den relevante tariffavtalen allmenngjort ved forskrift. Det innebærer at de får virkning også i enheter som ikke er tariffbundet.

Noen virksomheter har også individuelle arbeidsavtaler som fastslår at man skal følge bestemte tariffbestemmelser, selv om virksomheten ikke er formelt tariffbundet. Virke vil normalt fraråde at man tar inn denne typen formuleringer i de individuelle arbeidsavtalene.

Forøvrig har ikke arbeidsgiver noenjuridiske forpliktelser til å følge tariffavtaler man ikke formelt er bundet av. Mange arbeidsgivere velger likevel å praktisere deler av innholdet fordi man ønsker å praktisere lønns- og arbeidsvilkår som samsvarer med resten av bransjen/virksomheten.

Tilslutning til fellesordningene (AFP/Sluttvederlag/OU) forutsetter tariffbinding, men kan altså ikke oppnå dette gjennom individuelle avtaler eller ved å praktisere en tariffavtale.