Ny straffelov fra 1. oktober – hva betyr det for deg som næringsdrivende?

Publisert:

Den 1. oktober 2015 trer den nye straffeloven i kraft. Loven ble vedtatt for 10 år siden, men på grunn av behov for oppgraderinger av politiets datasystemer har det tatt lang tid før den blir tatt i bruk. Loven medfører ingen større materielle endringer, men ved at den erstatter en over 100 år gammel lov blir det naturlignok en del språklige og redaksjonelle endringer.

​I en lang periode vil politi og domstoler fortsatt måtte arbeide etter den gamle loven ettersom det er gjerningstidspunktet som er avgjørende for valg av lov. Det er bare handlinger som begås etter 1. oktober 2015 som omfattes av den nye loven.

Skillet mellom forbrytelser og forseelser er ikke videreført i den nye loven, slik at liknende lovbrudd dermed vil være samlet samme sted i loven. Dette gjør det enklere å finne frem og bruke loven. For tyveritilfellene viser dette seg ved at den alminnelige tyveribestemmelsen er tatt inn i lovens § 321, de grove tyverier i § 322, mens det man tidligere betegnet som naskeri er regulert i straffeloven § 323 som mindre tyveri. Naskeribegrepet blir dermed ikke videreført i den nye loven.

Strafferammen for mindre tyveri er i den nye loven redusert til bot og man ville etter det gamle systemet dermed ikke ha adgang til å pågripe butikktyver på fersk gjerning eller ferske spor. Denne retten er sikret ved at det er lagt inn en tilføyelse i straffeprosessloven § 171 annet ledd om at den som med skjellig grunn mistenkes for mindre tyveri kan pågripes. Det er i praksis altså ingen endring på dette punkt.

Noe som derimot er endret er påtalereglene. Etter den eldre lov var det for en del forhold påkrevd med påtalebegjæring fra fornærmede. Dette har man nå gått bort fra og  innført en regel hvor utgangspunktet er at straffbare handlinger skal påtales. For handlinger med strafferamme på to år eller mindre kan påtale nå unnlates dersom ikke allmenne hensyn taler mot det. Det er dermed unnlatelse fra påtale som krever særlig begrunnelse. Vi vil fortsatt anbefale våre medlemmer å anmelde alle straffbare forhold og som tidligere vedlegge påtalefullmakt dersom dette ikke er levert politiet tidligere.Dette vil særlig gjelde der politiet ikke kommer til åstedet, typisk tyveri med lav verdi. En anmeldelse kan telle med i vurderingen av om det foreligger allmenne hensyn.Det fremgår av lovforarbeidene at fornærmedes standpunkt til påtalespørsmålet vil være av sentral betydning i vurderingen av om det foreligger allmenne hensyn.

Den nye straffeloven finner du her >>