Renholdere har ikke krav på lønn mellom oppdrag for ulike kunder

Publisert:

Inntil nylig har det vært uavklart hvorvidt renholdere har krav på lønn etter overenskomsten mellom ulike renholdsoppdrag.

Arbeidsretten avgjorde nylig en tvist mellom LO/NAF og NHO/NHO Service og Handel. Avklaringen har betydning for Virkes medlemmer som er bundet av renholdsoverenskomsten i Virke: Renholdere har ikke krav på lønn etter overenskomsten for tiden de bruker mellom oppdrag for ulike kunder.

Renholdere arbeider for den arbeidsgiver de er ansatt hos, men selve oppdragene utføres gjerne hos arbeidsgivers kunder. Det er ikke uvanlig at renholderen daglig gjør rent hos flere av kundene. Selv om arbeidsplanen gjerne organiseres slik at tiden mellom oppdragene blir kortest mulig, kan reisetiden i sum bli lang og lønnsspørsmålet er viktig.

I renholdsoverenskomsten mellom Virke og LO/NAF § 2, protokolltilførsel 3 heter det:

«Renholdere som blir pålagt arbeidsoppdrag på flere arbeidssteder i bedriften, skal ha beregnet lønn for løpende tid mellom oppdragene.»

Selv om ordlyden gjengitt over er noe ulik ordlyden i tilsvarende bestemmelse i renholdsoverenskomsten mellom NHO og LO/NAF, er det vår vurdering at de skal forstås på samme måte når det gjelder dette spørsmålet.

Dersom begrepet «bedriften» skulle forstås som «arbeidsgiveren» ville renholderen hatt krav på lønn for reisetiden mellom ulike oppdrag så lenge oppdragene ble utført for samme arbeidsgiver.

Det var slik LO/NAF hevdet at begrepet skulle forstås i saken for Arbeidsretten fra august i år. Dette vant de ikke frem med. Arbeidsrettens flertall frifant NHO/NHO Service og Handel for LO/NAFs påstand og konkluderte med at begrepet «bedrift» i denne sammenheng skal forstås som arbeidsgivers kunde eller oppdragsgiver.

Renholderen vil derfor kun ha krav på lønn etter renholdsoverenskomsten for løpende tid mellom oppdrag dersom hun eller han pålegges oppdrag på flere arbeidssteder for samme kunde. Motsatt vil renholdere som arbeider hos flere ulike kunder ikke ha krav på lønn for tiden mellom de ulike oppdragene.

Vi bemerker at tariffavtalens regler om beregning av lønn ikke nødvendigvis samsvarer med arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. Dommen fra Arbeidsretten løser altså ikke spørsmålet om reisetid mellom arbeidsoppdrag skal anses som arbeidstid eller ikke.

Les dommen i sin helhet her.