Deltidsansattes rett til en stillingsstørrelse som tilsvarer faktisk arbeidstid

Publisert:

Deltidsansatte som jevnlig jobber mer enn det som står i arbeidsavtalen kan få rett til utvidet stillingsstørrelse som reflekterer det faktiske arbeidet.

Bilde av norges lover

Hvor mye må en deltidsansatt jobbe for å få utvidet stillingsstørrelse?
Deltidsansatte som jevnlig jobber mer enn den arbeidstiden som står i arbeidsavtalen kan ha rett til at stillingen skal utvides til en stillingsstørrelse tilsvarende den faktiske arbeidstiden.

Arbeidet må ha en viss hyppighet, omfang og stabilitet i løpet av de siste 12 månedene før den ansatte kan fremmet krav om utvidelse av stillingen.

Bestemmelsen oppstiller ingen minimumskrav til omfanget av merarbeidet, og en arbeidstaker har ingen rett til å få «rundet av» sin stillingsbrøk til hele tideler.

Dersom en ansatt jobber ekstra ved noen få anledninger gir ikke dette rett på en endring av avtalen. Dersom det er et tydelig mønster er det et tegn på at virksomheten har et stabilt behov for arbeidskraft. Det vil være avgjørende om merarbeid fremstår som en etablert praksis i løpet av året selv om omfang og hyppighet har variert i perioden.

Er årsaken til ekstraarbeidet relevant ved krav om utvidet stilling?
Det finnes flere begreper om situasjoner der deltidsansatte arbeider utover sin avtalte arbeidstid. Noen eksempler merarbeid, overtid, og ekstravakter. Bestemmelsen om rett til utvidet stillingsstørrelse gjelder uavhengig av hvordan type ekstraarbeid som er utført og hva som er begrunnelsen for dette.
Bestemmelsen gjelder ikke hvis den deltidsansatte har avtalt en utvidelse av stillingen i en begrenset periode. Dette skal avtales i en midlertidig ansettelseskontrakt som gjelder ved siden av arbeidstakerens ordinære kontrakt.
Et eksempel på dette er at en arbeidstaker for en periode øker sin stilling med 50 % grunnet en foreldrepermisjon, og i avtaleperioden har 100% stilling. En midlertidig ansettelse i 100% stilling innebærer ikke arbeid utover avtalt arbeidstid.
Derfor er det viktig at arbeidsgiver lager arbeidsavtaler ved midlertidig utvidelse av stillingen. En slik avtale kan være bevis på at det dreier seg om et reelt midlertidig arbeid og ikke et permanent behov.