Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid

Publisert:

1. januar 2014 trådte det i kraft nye bestemmelser om deltidsansattes rett til å kreve stillingsstørrelse tilsvarende faktisk arbeidstid siste 12 måneder. Arbeidstakere kunne tidligst påberope seg denne retten 1. januar 2015, og det er derfor viktig å være oppmerksom på at det nå kan komme henvendelser om dette.

Regelen i arbeidsmiljøloven § 14-4 a sier at deltidsansatte som jevnlig har arbeidet mer enn sin avtalte arbeidstid de siste 12 måneder, har rett til stilling tilsvarende den faktiske arbeidstiden i denne perioden. Arbeid utover den avtalte arbeidstiden må ha en viss hyppighet, omfang og stabilitet. Et typisk tilfelle som regelen vil kunne omfatte, er jevnlig ekstraarbeid/ekstravakter ut over den stillingsandelen den ansatte har. Bestemmelsen gjelder uavhengig av om det er økt arbeidsmengde, sykefravær eller andre forhold som begrunner behovet for ekstraarbeid. Hvis det er avtalt utvidelse av en deltidsansatts stilling i form av en midlertidig ansettelseskontrakt, f.eks. avtale om vikariat, vil bestemmelsen imidlertid ikke gjelde. Dette kan f.eks. skje ved at arbeidstaker for en periode øker sin stilling med 50 % grunnet en foreldrepermisjon, og i avtaleperioden har 100% stilling.

Reglene er nærmere beskrevet i disse to fagartiklene;

Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid.

Endringer i arbeidsmiljøloven fra nyttår

En arbeidstaker kan tidligst 1. januar 2015 påberope seg at vedkommende i siste 12 måneders-periode har arbeidet mer enn avtalt. Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav. En utvidelse av stillingen skal tilsvare det innhold og arbeidssted og den plassering av arbeidstiden som er utført i 12 måneders perioden.

Som arbeidsgiver er det viktig å være oppmerksom på at det nå kan komme henvendelser fra deltidsansatte som mener å ha rettigheter etter disse bestemmelsene. Bestemmelsen forutsetter at arbeidstaker selv fremmer krav overfor arbeidsgiver om utvidelse av stillingen, og arbeidstaker må kunne begrunne og dokumentere sitt krav. Hvis du som arbeidsgiver mottar et slikt krav er det viktig å gå nøye gjennom arbeidslister og annen relevant dokumentasjon fra det siste året, for å kontrollere om arbeidstakers fremstilling er korrekt og om vilkårene for utvidet stilling er oppfylt.

Blir partene ikke enige, kan tvisten bringes inn for Tvisteløsningsnemnda.

For nærmere spørsmål vedrørende dette temaet, kan medlemmer ta kontakt med Virkes sentralbord på telefon 22 54 17 00 og be om rådgivningstelefonen på arbeidsrett, eventuelt sende spørsmål på e-post til .